Títɛlɛ́ tɑ́ɑ́nũ kɛ Yohɑni uu n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Utisi unyinɛ kɑpi yɛ n sée rɛ Kɑyusi kɛ Yohɑni uu rítɛlɛ́ ntí wɔ́i. Ári ukɛcɑ́ɑ́ nkɔ́ ńkɑ nyu, insɑ́ kuu Nléécɑɑsimɛ́ nɛ ɑsei n tíkilɛ̃ ŋmɑnɛ. Umɛwee yɛ nɛ Tiyotirɛfu mɛkɔ́ kóólɛlɛnlɛ. Tiyotirɛfu yɛ icɑ́pinɛ kɛ́mɛɛ úyukɔɔ́ unyinɛ lɛ kɛ Yohɑni uu n kɛ́si.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Útɛlɛ́wɔlɛ yɛ Kɑyusi pɑkɑrɛntɛ, ɑsei kuu n tíkilɛ̃ nɛ pikɛi kuu Kirisi pikɔ́ n wɑpisi nnyɑ (1-8).
2. Tiyotirɛfu nsẽ yɛ nfɑsimɛ́ u tɑnɑɑlɛnlɛ (9-10).
3. U Temetiriisi isoi sɔnɛ nkɔ́ símisilɛ (11-12).
4. U símɑɑpɔ rɛ u yɛ́ pi rilóólú uu kɔ iyɑ́hɑɑ pi pɑpɔ (13-15).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ uwɛ́ɛ́sɛ, nɛ́ɛ pɔ̃́ Kɑyusi kɑm ń lɑ nɛ kɛfɑ kɛsɛ rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu.
Unɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, nɛ welu rɛ pɔkɛ́ ḿpɑ́ yo kɛ́mɛɛ kɛ́yu n sĩ pɔkɛ́ kɔ isɑrɛ n lɑ́ɑ́rú yɑrɛ kɑɑ nní Uléécɑɑ ncee kɛ́mɛɛ kɛ́yu n sĩ́ mɛcɔ. Pirɔ́mɑ́rɛcɔ pinyinɛ yɛ nté kɑlɛ ɑpi nɛ́ símisi rɛ nsímɛ́sei yɛ kɛpɔ́mɛɛ́ welɛ, pɔn kɔ ńsɔnɛ n tikilɛ̃. Li rinɛ́kíŋ niŋukusɛlɛ mɛyíkíyiki. Líkɑ ɑ́i yɛ rinɛ́kíŋ niŋukusɛ ɑi tɔ́su kɑm yɛ́ ń kṍ tɛ sinɛ́wɑ̃́ yɛ ɑsei tikilɛ̃.
Kɑyusi yɛ ɑsei tikilɛnlɛ
Unɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, pɔ yɛ pɔn yo n yekei rɛ pɔ́ wɑ, pɔ yɛ nyísɛlɛ rɛ pɔ ɑsei ute lɛ ɑɑ́ nɛ Kirisi pikɔ́ li wɑi, ḿpɑ́ pin kucɔ̃yu pikɔ́. Pi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ kɛyu-i ńlɑ kɑɑ pi n nyísɛ kɛcɑ́ɑ́ símisilɛ. Pɔn n fe pɔn pi n lɛ̃́ yɑrɛ kɑi Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ m pisɛ pikɛ́ nɛ pincee rinɔŋ́, li nyɑmlɛ. Upíimɑ pikɛi nnyɑ kɑpi ncée tikilɛ̃. Ápi pɛpɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ n nyu ɑnipɛ-i líkɑ yɔsí. Lɛ̃ nnyɑ kɑi pisɛ rɛ tɔkɛ́ lipite pɛ̃ lɛ̃́, tɔ́ nɛ pɛ̃ tɔkɛ́ nɛ kɛsẽ́ nsímɛ́sei n yóólɛ̃ nnyɑ.
Tiyotirɛfu nɛ Temetiriisi
Nɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ kɛ́tɛlɛ́pi wɔilɛ. Amɑ́ Tiyotirɛfu yɛɛ íyukɔɔ́ picɔ kɛcɔpɛ ń lɑ úu rɔ́ yɔsí. 10 Lɛ̃ nnyɑ, nɛn hɑ píyei n hɑpɔ, nɛ mɛwɑi kuu n wɑpisi un kɔ kɛrɔ́cɑ́ɑ́ nsímɛ́ kópɛ símɑɑnkɛɛ kɛɛnkɛɛnɛ. Lɛ̃ ɑ́i nkpɑ́ni u tu. Úu yɛ kusɑ́nɛ pimɑ́rɛcɔ pɛɛ n sɔ́nɑɑpɔ wɑ, úu yɛ kɔ ŋmurɛi rɛ pɛpɛɛ piwɑi ń lɑ pikɛ́ wɑ, uu kɔ pɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ-i pi lesɛ.
11 Unɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, kɑpɛ yɛ nɛ likópɛ piwɑi yírɑɑnɛ, ɑmɑ́ ɑ yɛ nɛ lisɔnɛ yírɑɑnɛ. Nkó yɛɛ lisɔnɛ n wɑi yɛ Uléécɑɑ ukɔ́ lɛ, nkó yɛɛ ɑkópɛ n wɑi úu Uléécɑɑ nyu.
12 Ḿpɑ́ úye yɛ símisi rɛ Temetiriisi yɛ isoi sɔnɛ lelɛ, hɑ́i ricuruu nsímɛ́sei mɛɛ ukɛmɛɛ́ ń we yɛ nyísɛlɛ rɛ u isoi sɔnɛ lelɛ. Tɔ̃́ nɛ kɔ ukɛcɑ́ɑ́ lɛ̃ símisilɛ. Pɔ kɔ nyu rɛ lɛ̃ kɑri ukɛcɑ́ɑ́ ń símisi yɛ ɑsei lɛ.
Iyɑ́hɑɑ tɔrɔɔ
13 Nɛ nsímɛ́ mɛyɑ̃́ mɑ́lɛ kɛ́ pɔ́ wɔ́ipɔ, ɑmɑ́ ɑ́m lɑ kɛ́ rítɛlɛ́ nɛ kɛ́wɔlɛ nɛ lɛ̃ wɑ. 14 Nɛ lɑlɛ kɛ́ nfɑ́ɑni pɔ́ yɛ̃́, ɑri pɛɛ́ n nyɑ́nɛinɛ tɔn nɛ símisi.
15 A nɛ nkíŋniŋɛ n we.
Pipɔ́sɑ́nɛ rɛ kɛ́ pɔ́ yɑ́ɑ́si. A pirɔ́sɑ́nɛ yɑ́ɑ́si, ɑɑ pinnɛ́í ḿpɑ́ úye uiyɑ́hɑɑ u pɑ.