Títɛlɛ́ kɛ Yuuti uu n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Kirisi pikɔ́ nnɛ́í kɛ Yuuti ritɛlɛ́ ntí ɑrí nɛ mɑ́nɛ. Tinsímɛ́ nɛ Piyɛɛ ritɛlɛ́ lírũ nkɔ́ yɛ lɑlɛ nkɛ́ nsɛ. Pɛpɛɛ icélɑɑ nɔɔmɛ n céési pin nsẽ́ kópɛ sɔ́nɛ kuú nɛ ɑtɔpi wɑi.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we (1-2).
2. Pɛpɛɛ icélɑɑ nɔɔmɛ m pɑ́sii nkɔ́ (3-16).
3. U Kirisi pikɔ́ ikɑri kpɑ́sɛlɛnlɛ rɛ pikɛ́ ńlɑ nɛ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ́ n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ (17-23).
4. Uléécɑɑ yɛɛ ipɑkɑrɛ te (24-25).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ́ɛ Yeesu Kirisi ukɛikɔ́ nɛ Yɑkupu uwɑ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Yuuti. Nɔ́ mpí kɛ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ uu nní ń sée kɑm títɛlɛ́ wɔ́lu. U nɔ́ lɑlɛ uu Yeesu Kirisi ɑnipɛ-i nɔ́ wɑi rɛ ukɛ́ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ m pɑílɛ̃. Uléécɑɑ ukɛ́ nfɑnɑrɛ nɔ́ nyísɛ uu kɔ nkíŋniŋɛ nɔ́ hɛ uu kɔ mɛyɑ̃́ nɔ́ n lɑ.
Pɛpɛɛ nnɔ́ɔmɛsimɛ́ n céési kɛcɑ́ɑ́ nkɔ́
Pinɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, nɛ pɛɛ́ lɑlɛ kɛ́ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu kɛsẽ́ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ ɑyu n lɔ kɛcɑ́ɑ́ rítɛlɛ́ nɔ́ wɔ́ipɔ. Nɛ nkpéni yɛ̃́ tɛ li mɛyíkíyiki pisɛ rɛ kɛ́ nní nɔ́ wɔ́i kɛ́ nɛ nfɑtɛnɛ ɑtɔpi kɛ́mɛɛ nɔ́ n ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃. Uléécɑɑ yɛ mɛcírɛníŋɛ nsímɛ́ mmɛ̃ kɛ upikɔ́ ɑpí nɛ kɛfɑ n tɛnɛ pɑmɛlɛ.
Ái líkɑ nnyɑ kɑm lɛ̃ símisi, simúŋɛ́ kópɛ pisoi pinyinɛ yɛ risɛ́ɛ́ nɛ nɔ́ cɔ́hɔnɛlɛnlɛ. Pi Uléécɑɑ ipɛɛlɛ́ɛ wɑisɛlɛ yɑrɛ ncée kuu pi hɛ rɛ pikɛ́ mɛwɑi kópɛ nɛ piripɔɔ n wɑi. Urɔ́célɑɑ cirɛníŋɛ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi kɑpi lɛ̃ yulu. Hɑ́i mɛkɛɛ-mɛ kɑi wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ ɑkpɑnii nyɛɛ pilikɔ́.
Ḿpɑ́ kɑni nní pinyuwɛ m mɑ́ɑ́lɛ̃, nɛ lɑ kɛ́ nɔ́ léisɛ rɛ Upíimɑ yɛ pɛɛ mɛkɛɛ Isirɑyɛɛli pikɔ́ riyu lɔlɛ Esipiti kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́, ɑmɑ́ uu pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ tíyɛsɛ pɛpɛɛ ɑ́pi pikɛcɔpɛ nɛ kɛfɑ u n tɛnɛlɛ̃ ɑpi kpíni. Piléécɑɑtumɛ pinyinɛ yɛ pɛɛ́ nɛ Uléécɑɑ wɔ́ɔsilɛ rɛ kɛtónɛ kɛ-i kuu pi n tónsɛ ɑ́kɛ nɛ pi risɑ́, ɑpi pɛɛ pimɛcirɛ kɛtónɛ consɛ. U kɔ pɛ̃ kuŋmɑhɑ kɛmɛɛ-pɔ tonsɛlɛnlɛ pin mɛsɛ́rɛ pɑhɑɑlɛ̃ likɛ́ hɑ nɛ kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kuu pitúhɑɑnɛ pi n sɔ́nti tu. Ani Sotɔm kuyu nɛ Komɔɔri kukɔ́ nɛ ɑyu nyɛɛ nɛ ɑ n kɔ́lɛ̃ nkɔ́ léisɛ. Piléécɑɑtumɛ mɛcɔ mmɛ́ kɛ kei pikɔ́ ɑpí pɛɛ mɛ́woo mɛ́woo wɑi. Apí n lɑ pitisi nɛ pitisicɔ pikɛ́ n sói. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu kutu pi ripɑsɑ uu nnɑ tɛnɛcirɛ́ kɛ́mɛɛ pi sɑ́pɔ. U lɛ̃ wɑlɛ rɛ ḿpɑ́ úye ukɛ́ kei yɛ̃ ukɛ́ nɛ umɛcirɛ tĩ.
Lɛ̃ kɛ pɛpɛɛ nní nɛ nɔ́ n cɔ́hɔnɛlɛ̃ pɔ́ɔ kɔ we. Simúŋɛ́ kópɛ sin pi n lɛɛmɛ, ɑpi pɛɛ piipiŋɛ lilɑlɑ nɛ pimɛcirɛ mɛ́kpɛrinkpɛ n wɑi, ɑ́pi kɔ Upíimɑ nnɑŋɛ wɑisɛlɛ̃, pin kɛyómɛcɑɑ-pɔ linɑŋɛ-nɑŋɛ lɑ́mɑɑnkɛɛ. Moisi yɛ pɛɛ kpulɛ, Uléécɑɑtumɛ wɛ́ɛ́sɛ Misɛɛli nɛ Setɑni ɑpi ukɛcɑ́ɑ́ cɛ́ŋɛsi. Pi pɛɛ pɑ́sɑinɛlɛ rɛ wóo yɛ́ u kpísi. Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, Uléécɑɑtumɛ wɛ́ɛ́sɛ Misɛɛli ricuruu úu kɑhɑ ukɛ́ Setɑni lɑ́mɑɑnkɛɛ. Amɑ́ nsɛ kuu u mɑɑ rɛ: Upíimɑ ukɛ́ kutu pɔ́ ripɑsɑ. 10 Amɑ́ pisoi pɛ̃ pɔ́ɔ, lɛ̃ ɑsei kɑ́pi n nyu kɑpi yɛ lɑ́mɑɑnkɛɛ. Lɛ̃ kɑpi isɛɛ mɛcɔ mɛ́woo n nyu lɛɛ pi kopɑɑlɛ̃. 11 Íwɛ kɑpi topori! Kɑyɛɛ ncee ncɔ kɑpi tíkilɛ̃. Siwóó nnyɑ kɑpi pimɛcirɛ kpísi ɑpi mpɔlɛcee tikisɛ Pɑlɑm mɛcɔ. Kɑpí nɛ Uléécɑɑ n kɛ́ŋɛnɛ yɑrɛ kɛ Koree uu n wɑ mɛcɔ nnyɑ kɑi pi ritɛ́kɛ́ɛ́. 12 Kei kɑni yɛ n cɑ́pinɛ rɛ nɔkɛ́ mɛmɑ́rɛcɔ ilukɛ li, pɛpɛɛ yɛ nɔ́rinɛ́yu kpu. Kei kɛ pɛ̃ ɑpi yɛ pimɛlɑ ɑnyɑ̃́ súkɛi, ɑ́pi nɛ úkɑ kutu cɔlɛ̃. Pi we yɑrɛ ɑhopɛ kɛ kuyɔ ɑku n kpɑ́úlɛ̃. Pi kɔ welɛ yɑrɛ kuléé nkú kpɛɛ ɑ́ku yɛ m mɑ́ri, ḿpɑ́ lin kuimɑrɛtuŋɛ n tu. Pin ku n wɛhɛ, mɛtɛ́ kɑku pɛɛ lɛ̃ kpu. 13 Mínimɑɑ kɛ́mɛɛ ɑ́niwɑlɛ́ pɑpɛ-pɑpɛ kɑpí nɛ mɛnyínɛ we. Pi yɛ pimɛwɑi kópɛ lesɛlɛ ɑpi yɑ́nɛsi yɑrɛ kɛ ɑ́niwɑlɛ́ ɑɑ yɛ míni kuwɑ́lɛ́ ń yɑ́nɛsi. Pi kɔ welɛ yɑrɛ ɑwɑ́rɛpi nyɛɛ mɛ́woo n sɔ́nɛsi. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Uléécɑɑ uu kuŋmɑhɑ píimɑ-i kɛtónɛ pi hɛ rɛ pikɛ́ kei mɛsɛ́rɛ n tũ.
14 Pirɔ́kpurɛ kɛ́mɛɛ, Enɔki yɛ Atɑm siyɑsɛ kɛ́mɛɛ kunɑi sɛ́ɛ́i-sɛ́ɛ́i ukɔ́ lɛ. U hɑ́i mɛkɛɛ-mɛ pisoi pɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ mɑɑ rɛ: Upíimɑ yɛ wemɛlɛ nɛ upileecɑɑtumɛ kulúi 15 pikɛ́ nɛ pisoi nnɛ́í túhɑɑnɛ. U yɛ́ piwɑikópɛkɔɔ́ ɑkópɛ pɑ, mɛwɑi kópɛ nnɛ́í kɑpi n wɑ nnyɑ. U yɛ́ kɔ pikópɛkɔɔ́ pɛɛ ɑ́yu n wɛ́ɛ́si ɑlɛ̃ kɑpi u n lɑ́mɑɑnkɛɛ kɛcɑ́ɑ́ ɑkópɛ pi pɑ. 16 Pisoi pinyinɛ yɛ pi pɛɛ mɛsɛ́rɛ n ŋmúlɑɑnkɛɛ. Ái píkɑi pi lɑ́ɑ́rú. Pilikɑ́ipi-kɑ́ipi kɑpi yɛ wɑ. Pi ń-yuwɛ́lɑɑsimɛ́ símɑɑnkɛɛlɛ pin nɛ pisoi kɑhɑɑnkɛɛ rɛ pikɛ́ linyinɛ pikɛmɛɛ yɛ̃́ nnyɑ.
Kirisi pikɔ́ nsẽ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
17 Amɑ́ nɔ̃́ pinɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, nɔ́ɔkɛ́ yɛ nsímɛ́ kɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi pitumɛ ɑpi mɛkɛɛ-mɛ nɔ́ rin-yóó léisɛ. 18 Pi yɛ pɛɛ nɔ́ n yóólɛ̃ tɛ: Ituŋɛ tɔrɔɔ kumúŋɛ́ kun n tu, pinyinɛ pɛɛ pisoi n sɛ́nnyi yɛ́ kɑm, ɑ́pi yɛ́ɛ́ pilikɑ́ipi-kɑ́ipi nnyɑ Uléécɑɑ wuri. 19 Pɛpɛɛ pikóólɛntɛnɛ pisoi kɛcɔpɛ tɑnɑɑlɛ̃. Lɛ̃ kɛ piricuruu ɑpi m músu ŋmɑnɛ kɑpi wɑi. Uléécɑɑ Nfɑɑ ńn pikɛmɛɛ́ we. 20 Amɑ́ nɔ̃́ pinɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ kɛcirɛ, nɔ́ɔkɛ́ nɔ́mɛnɛ́círɛ n ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃ nɔn nfɑtɛnɛ sɔnɛ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn nɔ́ ń hɛ nnɑŋɛ nɛ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si. 21 Ani Uléécɑɑ nlɑ kɛ́mɛɛ́ n we nɔn mɛ̃́ tɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi yɛ́ unfɑnɑrɛ nnyɑ nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ nɔ́ hɛ.
22 Ani yɛ pɛpɛɛ nɛ ń we pin tíru íwɛ tẽ́. 23 Ani piɑyu lɔ ɑni nnɑ tɛnɛcirɛ́-i pi lesɛ. Ani yɛ kɔ picɔ íwɛ tẽ́. Amɑ́ ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ, ɑ́ni kɑpɛ yɛ pilikɔ́ líkɑ nɛ rikɔ, ɑí nɛ pimɛlɑpɛ kɛ pimɛwɑi kópɛ ɑmɛ m pɔ́riinkɛɛ pɛ́nɛ.
Ipɑkɑrɛ tɔrɔɔ
24 Uléécɑɑ yɛ ńnɑŋɛ mɑ́lɛ ukɛ́ nɛ nɔ́ n lérɑɑlɛ̃ ɑ́ni yɛ́ píkɑi loó, ukɛ́ kɔ nɛ kei kɑ́ni yɛ́ hɑ ɑkópɛ m mɑ́ nɔ́ hɑ, ɑi kɔ nɔ́ n lɑ́ɑ́rú ɑní hɑ nɛ umɛyɔɔpi kɛ́mɛɛ u yɛnu. 25 Uyɛɛ Uléécɑɑ Cirɛníŋɛ, uyɛɛ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi ritiki uú nɛ ɑrɔ́yu lɔlu. Kɑí nɛ ḿpɑ́ píyei-mɛ n kpíimɛ nɛ nɛni-mɛ nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ, uyɛɛ ḿmulɛ nɛ ríyu nɛ ńnɑŋɛ nɛ mɛyɔ́ɔpi mɛsɛ́rɛ te! Amí!