Yohɑni Mɛyɛnɛ
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Yohɑni yɛɛ rítɛlɛ́ ntí wɔ́i. Kumúŋɛ́ kpɛ-i kuu rítɛlɛ́ ntí ń wɔ́lu, míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ kɛtẽ kɛ̃ kɑpi yɛ n sée rɛ Pɑtimɔsi-i kuú pɛɛ́ we. Pɛɛ mɛkɛɛ Asii kɛteni-i, kuwɛ́lɛ́ kunyinɛ-i kɑkɛ kɛtuŋɛleemɛ-mɛ̃ we. Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Rɔm uyɔɔpi uú pɛɛ Kirisi pikɔ́ wéékusɛlɛ̃. Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi inyinɛ kuu rítɛlɛ́ wɔ́lu. Mɛ́yɛnɛ kulúi kɛ Yohɑni uu n yɛ́nti tɛ Yeesu nɛ upikɔ́ yɛ mɛwɑi kópɛ linɑŋɛ-nɑŋɛ feriyɛ nɛ kɛ́tɔ-pɔ nkɔ́ kɛ mɛ́yɛnɛ mɛ̃ ɑmɛ símisi.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Yohɑni yɛ umɛcirɛ lesɛ uu nyísɛ rɛ u Kirisi yɛɛ nkpɔ kɛ́mɛɛ n yisi utumɛ lɛ (1:1-8).
2. Átɛlɛ́ ɑsɛɛi kɑpi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ pɛɛ mɛkɛɛ Asii kɛteni-i ń we n wɔ́i (1-3).
3. Yeesu yɛ mɛwɑi kópɛ linɑŋɛ-nɑŋɛ feriyɛ (4-20).
4. Kɛtẽ fɑlɛ kɛ Uléécɑɑ uu pilésɛmɛ ń lɑ kɑi ɑ́yu tɔrɔɔ kɛ́mɛɛ́ nɛ mɑ́nɛ: lɛlɛɛ kɛyómɛcɑɑ fɑlɛ nɛ kɛtẽ fɑlɛ nɛ Yerusɑlɛm fɑlɛ (21-22).
1
Yeesu yɛ umɛcirɛ Yohɑni nyísɛ
Mɛ́yɛnɛ kɛ Uléécɑɑ uu Yeesu Kirisi n yɛ́nɛisɛ rɛ ukɛ́ upikɛikɔ́ lɛlɛɛ nfɑ́ɑni n sɔ́nti nyísɛ. Lɛ̃ kuú nɛ uutumɛ n tummɛ rɛ ukɛ́ uukɛikɔ́ Yohɑni nyísɛ. Yohɑni yɛ lɛ̃ nnɛ́í kɛ Yeesu Kirisi uu u n nyísɛ yɛnlɛ uu kɔ yóó rɛ Uléécɑɑ Nsímɛ́ yɛ mu. Uyɛɛ nsímɛ́ mmú ń kɛ́ɛ́ni nɛ pɛpɛɛ ɑnɔ́ɔ nnyɛ́ nyɛɛ lɛlɛɛ mɑsí kɛpirɛ-pɔ n wɑinɛ nkɔ́ kutu n cɔ́lɛ̃ pin kɔ lɛlɛɛ nkɛmɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ múílɛ̃ yɛ pínɑrɛkomɛ lɛ! Li we rɛ ituŋɛ yɛ tulɛ.
Pi Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi yɑ́ɑsi
Nɛ̃́ Yohɑni, nɛ́ɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi iyɛɛ Asii kuwɛ́ɛ́-mɛ̃ ń we wɔlu nɛn i yɑ́ɑ́si. Uyɛɛ ń we, un kɔ pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ we, un kɔ wemɛ, nɛ ifɑ́ɑ isɛɛi iyɛɛ uriyɔɔpitũ kɛyu-i n tṹ pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɛ nkíŋniŋɛ nɔ́ nyísɛ. Yeesu Kirisi yɛ úseérɑkɔɔ́ lɛ yɛɛ nsímɛ́sei m mɑ́. Uyɛɛ pikpɔkpɔ kɛcɔpɛ mɛfoí nfɑ́ɑ yɛ̃. Uyɛɛ kɛtẽ nté piyɔɔpi uwɛ́ɛ́sɛ.
Uyɛɛ rɔ́ lɑ uu umɛnyɛ nɛ ɑrɔ́kópɛ hɛɛrɛ. Uu tíyɛsɛ ɑri pɑnsɛ mpuri mɛɛ Usɑ́ɑ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑi. Uyɛɛ ríyu nɛ n-yɔ́ɔpinɑŋɛ te ḿpɑ́ píyei-pɔ. Amí.
Uyɛɛ nkó ɑhopɛ kɛ́mɛɛ́ wemɛ. Ḿpɑ́ úye yɛ u yɛnunɛ, ɑí nɛ pɛpɛɛ uilúkɛ́ n luri pɛ́nɛ. Kɛtẽ nnɛ́í isoipuri yɛ́ uyɛ̃ nnyɑ nkpɔ tonɛ. Ɛɛɛ, lɛɛ ni, ɑmí!
Upíimɑ, Uléécɑɑ yɛ mɑɑ rɛ:
Nɛ́ɛ Ufoí nɛ Utɔ́rɔɔ, uyɛɛ ń we un kɔ pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ we, un kɔ wemɛ,
ńnɑŋɛ nnɛ́í Ute.
Lɛ̃ kɛ Kirisi uu Yohɑni n nyísɛ
Nɛ̃́, nɔ́unɛ́mɑ́rɛcɔ Yohɑni, tɔ́ nɛ nnɔ̃́ tɔ́ɔ kɛsẽ́ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ ń we, tɔ́ nɛ nnɔ̃́ yɛ íwɛ lelɛ tɔn nɛ Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́ ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃. Míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ kɛtẽ kɑpi yɛ n sée rɛ Pɑtimɔsi kɛ́mɛɛ kɑpí nɛ ńnɑŋɛ nɛ́ hɑ rɛ nɛ Nléécɑɑsimɛ́ yóólɛ̃ nɛn kɔ Yeesu kɛcɑ́ɑ́ ɑseérɑ lesɛ nnyɑ. 10 Nfɑ́ɑsɔnɛ nn Upíimɑ kɛyɑɑ kɛtúŋɛ́ kɛnɛ́cɑ́ɑ́ súiri, ɑm pɛɛ kɛnɛ́pirɛ-mɛ̃ mɛtẽ mɛnyinɛ kom mɛn cɑ́lɛ̃ yɑrɛ rinɑ́ɑtɔ́ŋ mɛtẽ, 11 mɛn tee rɛ: A lɛ̃ kɑɑ nní ń nyɑ́ni rítɛlɛ́ rinyinɛ kɛ́mɛɛ wɔ́i ɑɑ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi iyɛ̃ pɑpɔ. Iyɛɛ nní Efɛɛsi nɛ Simirini nɛ Pɛrikɑm nɛ Tiyɑtiiri nɛ Sɑritɛɛsi nɛ Filɑtɛlifii nɛ Lɑwutisee ikɔ́.
12 Aḿ ŋmɛɛlú kɛ́ uyɛɛ nɛ nɛ́ n símisi yɛ̃. Kɑm tińŋmɛɛlú, ɑm sífirɑ́ɑ sitɔsi sisɛɛi kɑpí nɛ wurɑ n wɑ yɛnu. 13 Unyinɛ yɛɛ kɛsoipipi nɛ mɛnyínɛ ń we un sífirɑ́ɑ sitɔsi sɛ̃ kɛcɔpɛ we. Kutúkɑnkɑ cɑɑcɑɑ kuú pɛɛ tɑnɑɑlɛ̃ un tikíŋ kɛcɑ́ɑ́ kútɑmpɑ́lɑ́ kɑpi nɛ wurɑ n wɑ télɛ̃. 14 Uriyu nɛ unnyúpi yɛ wɑriyɛlɛ yɑrɛ nkumɛ tomɛ́, nɛ́ɛ yɑrɛ mpɑ́hɑmɛ. Uinipɛɛ yɛ we yɑrɛ inɑlempi, 15 uɑnɑ ɑn we yɑrɛ nweni ŋmɔhɔ mɛɛ n wɑ yɑrɛ n nnɑ kɛ́mɛɛ riwɔ́ŋɔɔlɛ, umɛtẽ pɔ́ɔn we yɑrɛ míni píimɑ mɛnyinɛ iwɔɔ. 16 U pɛɛ ukunipɛ lukɛ-lukɛ nɛ ɑwɑ́rɛpi ɑsɛɛi múílɛnlɛ, titɛ́hɛ nɛ kɛnɔ́ɔpi píŋ́-píŋ́ nɛ mɛyele mɛtɛ́ tin unnɔɔ-i léeri. Ukɛyu yɛ pɛɛ́ welɛ yɑrɛ ntuŋɛ mɛɛ torɛ. 17 Kɑm u n yɛ̃́, ɑm uɑnɑ mɛtene lólu yɑrɛ nɛ kpulɛ. Uu pɛɛ ukunipɛ lukɛ-lukɛ kɛnɛ́cɑ́ɑ́ lɑ́ɑ uu rɛ: Iwɑmɛ íi kɑpɛ pɔ́ wɑ! Nɛ́ɛ Ufoí nɛ Utɔ́rɔɔ, 18 nɛn kɔ nfɑ́ɑ mɑ́. Nɛ pɛɛ kpulɛ, ɑmɑ́ nɛ́ɛ nkó nɛ nnɛ́fɑ́ɑ ḿpɑ́ píyei-pɔ. Nɛ nkpɔ nɛ pikpɔkpɔ kɛlõ kɛhɑ́nnɛ múílɛnlɛ. 19 Lɛ̃ nnyɑ, ɑ lɛ̃ kɑɑ n yɛ̃́ wɔi, lɛlɛɛ ń we nɛ lɛlɛɛ mɑsí kɛpirɛ n sɔ́nti. 20 Awɑ́rɛpi ɑsɛɛi nyɛ̃ kɑɑ kunɛ́nípɛ lukɛ-lukɛ kɛ́mɛɛ n yɛ̃́ nɛ sífirɑ́ɑ sisɛɛi sitɔsi sɛ̃ kɑpí nɛ wurɑ n wɑ ɑsei nyɛɛ m pékɑɑlɛ̃ yɛ nnyɛ́: Awɑ́rɛpi ɑsɛɛi nyɛɛ piléécɑɑtumɛ lɛ pɛɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi iyɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ ḿ pɑílɛ̃. Sífirɑ́ɑ sisɛɛi sitɔsi sɛ̃ pɔ̃́ nɛ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ isɛɛi lɛ.