16
Wyɛ́rɛŋi Kɔrɛnti dánafeebil'à bínni si ntɛ̀gɛ Zheruzalɛmu wuubii tɛ̀gɛ ke
Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, wyɛ́rɛŋi u ɲyɛ na bínnini si ntɛ̀gɛ Kile wuubii tɛ̀gɛ Zheruzalɛmu kànhe e ke, yii mú à yaa yii a lire pyi bà mii à yi jwo Galati kùluni dánafeebii kuruɲy'á mɛ. Cibilaaga maha cibilaaga, canɲcyiige* Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi. yii shin maha shin à yaa u wwû u ɲùŋɔ wyɛ́rɛŋi i, mà tàanna ná u cyentage e, u yaha uye kanni na, bà li si mpyi mii aha nta si nɔ yii yyére ke, mii i sà uru wyɛ́rɛŋi ta u à bínn'a kwɔ̀ mɛ. Mii aha bú nɔ wani tèni ndemu i ke, tùnntunmpii yii sí n‑cwɔɔnrɔ ke, mii sí sémɛ taha pire na ná wyɛ́rɛŋi i pi sà ŋkan Zheruzalɛmu kànhe e. L'aha mii kakarala kwɔ̀, mii ná pire sí n‑kàre siɲcyan.
Mii la ɲyɛ si ɲara pyi Masedoni kùluni i, si nta raa sì yii yyére, ɲaha na yɛ mii la ɲyɛ si ntòro Masedoni i. Mii aha nɔ wani yii yyére, shwɔhɔl'e mii sí tère nimbilere, lire ɲyɛ mɛ mii sí wyeere tèni pyi ná yii e, bà yii si mpyi si mii tɛ̀gɛ mii i na tashage ta mɛ. Ɲaha kurugo yɛ numɛ tɔɔge e, mii la ɲyɛ sì sà yii ɲya kanna si ntòro mɛ, ŋka mii la ɲyɛ si tère pyi yii taan, Kafooŋi ká ɲɛɛ. Ŋka lire ná li wuuni mú i, mii sí n‑kwôro Efese kànhe e, fo zà nɔ Pantekɔtiŋi kataanni na, ɲaha na yɛ Kile à sàa li laage kan mii á, mii u báarabwɔhɔ pyi wani, ali mà li ta mii zàmpɛɛnbil'à ɲyaha wani.
10 Timɔti ká nɔ wani yii yyére, yii i u cùmu lemɛ ɲwɔ, bà li si mpyi u àha bú ŋkwɔ̀ màban fô uye na mɛ, ɲaha na yɛ u na báare mii fiige Kafooŋi á. 11 Yii àha ŋkwɔ̀ u wíi ɲcwô mɛ! Yii u tɛ̀gɛ u kùsheeni na bà u niɲcɛnŋɛ wu si mpyi si nɔ mii na mɛ, ɲaha na yɛ mii ná cìnmpyiibii naha na u sigili naha.
12 Nde li ɲyɛ wuu cìnmpworoŋi Apolosi u kàmpanŋke ke, mii à màban le u e sèl'e, bà u ná cìnmpyiibii sanmpii si mpyi si sà fworo yii na mɛ. Ŋka u à yi jwo mii á na sèeŋi na, li tèni sàha nɔ mɛ. Li tèni ká nɔ u á, u sí li pyi.
13 Yii kwôro ɲyii na, yii yiye waha yii i ŋkwôro Kile kuni i, yii àha màban yaha u fô yii na mɛ, yii fànha le. 14 Ntàannamagar'à yaa t'a ɲaa yii kapyiiŋkii puni i.
15 Mii cìnmpyiibii, mii sí kyaa niŋkin cya yii á sahaŋki. Yii à li cè na Sitefanasi ná u pyɛngɛ shiinbii pi à pyi dánafeebii niɲcyiibii Akayi kùluni i, pi à piye pwɔ Kile wuubii ntɛ̀gɛŋi na mú. 16 Yii à yaa yii a núru tire sùpyire shiŋ'á, mà bâra mpii puni pi à piye pwɔ Kile báaraŋi na ke.
17 Mii funntanga wu u ɲyɛ, ɲaha na yɛ Sitefanasi ná Foritunatusi ná Akayikusi naha ná mii i. Yii n'a mpyi naha, nde yii mpyi na sí n‑pyi ke, pi à lire pyi. 18 Pi à mii funŋke ɲíŋɛ, bà pi à yii funɲyi ɲíŋɛ mɛ. Yii a nte sùpyire shiŋi mɛtanga yiri.
19 Azi kùluni dánafeebii kuruɲy'à yii shɛ́ɛre. Akilasi ná Pirisili à yii shɛ́ɛre ná dánafeebii pi ɲyɛ na bínnini pi pyɛnge e ke, pir'à yii shɛ́ɛre sèl'e Kafooŋi mɛge na. 20 Mii cìnmpyiibii pun'à yii shɛ́ɛre.
Yii a cìnmpworogo fwùŋi kaan yiy'á ná funɲcɛnŋi i.
21 Mii Poli yabiliŋi u à ŋge fwùŋi sémɛ ná na cyɛge e.
22 Kafooŋi kyaa ká nta l'à pɛn ŋgemu á ke, Kile u urufoo láŋa.
«Kafooŋi, ta ma!»
23 Kafooŋi Yesu u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á!
24 Yii mú puni kyal'à táan mii á, Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e.

*16:2 Yahutibil'á cibilaage canɲcyiige ku ɲyɛ káriŋi.