Poli à lɛtɛrɛŋi shɔnwuŋi ŋgemu kan Kɔrɛnti kànhe dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Poli u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ sahaŋki mà kan Kɔrɛnti kànhe dánafeebii kuruŋk'á. U lɛtɛrɛŋi niɲcyiiŋi i, u mpyi a jwo na uru la ɲyɛ si sà yyaha yige pi na. Uru lɛtɛrɛŋi tuugoŋkwooni kàntugo u ɲyɛ a jà a wyɛ̀r'a kàre mɛ, ɲaha kurugo yɛ u wwoɲɛɛŋi Timɔti mpyi a yîri Kɔrɛnti kànhe e ná jwumpe p'e mà yyaha tíi ná dánafeebii kuruŋke e, mpemu p'à waha Poli na ke.
Dánafeebii mpyi a ɲɛɛ kafinivinibii pìi jwumɔ na, pire mpyi a piye pyi Yesu tùnntunmii. Pire kafinivinibii u kàlaŋi mpyi a kàntugo wà Jwumpe Nintanmpe na, Poli mpyi a fyânha a puru mpemu jwo dánafeebil'á ke. Pire kafinivinibii mpyi maha yi yu dánafeebil'á na Poli ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ mɛ. Lire mpyi a Poli lùuni pyi l'à yîri, ka u u lɛtɛrɛ sémɛ ná jwuŋgam'i mà tùugo Kɔrɛnti dánafeebil'á. Uru lɛtɛrɛŋi kyaa ɲyɛ a cè mɛ, ɲaha kurugo yɛ u à pînni. Titi u mpyi a sà uru lɛtɛrɛŋi kan Kɔrɛnti shiinbil'á.
Ɲyɛ lire kàntugo ka Poli ná Titi si núr'a piye ɲya, ka Titi si yi jwo u á na u lɛtɛrɛŋi jwumpe na wá a ŋkɛ̀ɛnŋɛ lèŋɛ Kɔrɛnti dánafeebii toroŋkanni i (7.1-7). Lire ná li wuuni mú i, Poli mpyi a li cè na dánafeebii pìi saha na ɲyɛ wani, mpiimu pi ɲyɛ na uru mɛpɛngɛ yu ke. Lire kurugo u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ.
Nde l'à u zhèŋi fyìinnɛ pi yyére ná nde l'à u ta u à jwuŋgampe jwo pi na ke, u à lire yyaha jwo pi á. Mà bâra lire na, u à li cyêe pi na na uru funntanga wu u ɲyɛ, ɲaha kurugo yɛ jwumpe ur'à jwo a tùugo pi á ke, pur'à ŋkɛ̀ɛnŋɛ pyi u à jyè pi karigil'e (1--7).
Wyɛ́rɛŋi pi mpyi na bínnini Zheruzalɛmu fòŋɔfeebii ntɛ̀gɛŋi mɛɛ na ke, u à màban le pi e lire wyɛ́rɛ binnini na (8--9).
Lɛtɛrɛŋi takwɔɔre e, u à jwumpe waha mà yyaha tíi ná kafinivinibil'e, pire mpiimu pi mpyi a piye pyi Yesu tùnntunmii ke, u à li cyêe pi na na uru Poli à sìi Yesu tùnntunŋɔ. Poli à yire jwo, ɲaha kurugo yɛ u la mpyi pire kafinivinibii si dánafeebii le kumpiini i mɛ (10--13).
1
Lɛtɛrɛŋi tasiige
Mii Poli u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i ke, mii ná wuu cìnmpworoŋi Timɔti u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ, yii Kile dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Kɔrɛnti i ná yii mpii puni pi ɲyɛ Kile wuu Akayi kùluni i ke, si ntun yii á. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á.
Poli à fwù kan Kile á u ntɛ̀gɛŋi kurugo
Wuu Kile kêe, uru u ɲyɛ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi. Uru u ɲyɛ ɲùɲaare punifoo, uru u maha wuu tɛ̀re tèrigii puni i, maa màban leni wuu e yyefuge shiŋi puni tèrigil'e. Lire e wuu maha jìni na màban leni yyefuge shiŋi puni feebil'e, bà u maha u leni wuu e mɛ. Yii li cè na, bà wuu maha yyefuge taa sèl'e Kirisita mɛge kurugo mɛ, amuni Kile mú maha màban leni wuu e sèl'e Kirisita cye kurugo. Mu aha wuu ɲya yyefuge e, lire ɲùŋke ku ɲyɛ si màban le yii e, yii raa sì yyaha na Kile kuni i. Kile ká màban le wuu e, lire ɲùŋke ku ɲyɛ si màban le yii e, si yii pyi yii jà a wuu kyaage shiŋi kwú yiye e. Wuu à sàa dá li na na yafyin sì n‑jà yii pyi yii fworo Kile kuni i mɛ, ɲaha na yɛ wuu à li cè na, bà yii ɲyɛ na yii nàzhan lwúu ná wuu e kyaage e mɛ, amuni yii mú ɲyɛ na yii nàzhan lwúu màbanŋi ntaŋi i ná wuu e.
Ɲyɛ cìnmpyiibii, yyefuge e wuu à tòro Azi kùluni i ke, wuu la na ɲyɛ yii i kuru cè. Ku fànhe mpyi a pêe mà tòro wuu pɛ̀rɛge na, fo wuu sàha mpyi a tɛ̀ɛn ná l'e na wuu sì n‑shwɔ kwùŋi na mɛ. Wuu mpyi a sàa li yaha na pi sí wuu bò, lire e wuu sàha mpyi a wuu sɔ̀nŋɔre taha wuye na mɛ, fo Kile na, uru u maha kwùubii ɲɛ̀ni ke. 10 Uru u à wuu shwɔ uru kwùŋi na, u sí n‑pa wuu shwɔ sahaŋki. Sèe wi, wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na u saha sí n‑pa wuu shwɔ. 11 Yii mú na wuu tɛ̀re ná Kileɲarege e. Yire Kileɲareyi niɲyahayi kurugo, kacɛnni Kile à pyi wuu á ke, shinɲyahara na fwù kaan u á lire kurugo.
Poli à u tashage kɛ̂ɛnŋɛ
12 Nde l'à wuu ɲùɲyi yîrige ke, lire li ɲyɛ wuu toroŋkanni diɲyɛŋi i, mà cye cyán tèni i wuu mpyi yii shwɔhɔl'e ke. Wuu à li cè wuye e na wuu à lire pyi ná funvyinge ná sèeŋi i, Kile barag'e. Sùpyire yákilifente bà t'à lire pyi mɛ, ŋka Kile ntɛ̀gɛŋi cye kurugo l'à pyi. 13-14 Yii li cè na nde yii à kâla wuu lɛtɛribil'e maa li yyaha cè ke, wuu ɲyɛ a yafyin sémɛ mà tòro lire na mɛ. Wuu Kafooŋi Yesu cannuruge wuu pi sí n‑pyi kaɲuŋɔ si yii ɲùɲyi yîrige, yii sí n‑pyi kaɲuŋɔ si wuu wuyi yîrige. Yii à ɲcyɛ̀rɛ cè lire kani i mà kwɔ̀, ŋka mii na sɔ̂nŋi yii sí n‑pa li puni yyaha cè sèl'e.
15 Mii à dá lire na, lire e, mii la mpyi si sà fworo yii na, si ɲwɔ yii na sahaŋki. 16 Mii la mpyi si ntòro yii yyére, si ŋkàre Masedoni kùluni i, si yîri wani, si núru mpa yii yyére, bà yii si mpyi si mii tɛ̀gɛ mii i jà a kàre Zhude kùluni i mɛ. 17 Ɲyɛ mii ɲyɛ a pa shà mɛ, lir'à li cyêe na li ɲyɛ a mpyi mii sèe na mà? Taha mii na na karigii pyi mà tàanna ná diɲyɛŋi sùpyire pyiŋkanni i, maha jwo: «ɔɔn» maa núr'a kɛ̂ɛnŋ'a jwo: «ɔnhɔ» la? 18 Kile u ɲyɛ ɲwɔmɛɛ niŋkin fooŋi ke, uru u ɲyɛ mii shɛ̀rɛfooŋi, mpe mii à jwo yii á ke, puru ɲyɛ a mpyi: «ɔɔn» ná «ɔnhɔ» tanuge e mɛ. 19 Ɲaha na yɛ Kile Jyaŋi Yesu Kirisita kyaa mii ná Silivɛn ná Timɔti à jwo yii á ke, uru mú mpyi na «ɔɔn» ná «ɔnhɔ» yu kani ninuuni i mɛ, ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo u ɲyɛ u wi. 20 Uru cye kurugo, Kile ɲwɔmyahigii puni maha fûnŋɔ, uru cye kurugo mú, wuu maha jwo: «Amiina» maa Kile mɛge pêe. 21 Kile yabiliŋi u maha wuu ná yii fànhe ɲyahage Kirisita wwoɲɛɛge e, uru mú u à wuu cwɔɔnrɔ mà pyi uye wuu, 22 maa u fyèŋi bwɔ̀n wuu na, maa u Munaani le wuu e. Lire kurugo yacɛnyi sanɲyi Kile à bégel'a yaha wuu mɛɛ na ke, wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na wuu sí yire ta.
23 Yii li cè, mii la ɲyɛ a mpyi si ŋgaha nɔ yii na mɛ, lire kurugo mii ɲyɛ a núr'a shà wani yii yyére Kɔrɛnti kànhe e mɛ. Mii aha finɛ, Kile kà na yaha mɛ, uru u ɲyɛ mii shɛ̀rɛfooŋi. 24 Wuu ɲyɛ na ŋko si fànha cyán yii na yii ɲaaraŋkanni i Kile kuni i mɛ, ɲaha na yɛ yii à fànha ta l'e. Ŋka wuu la na ɲyɛ si yii tɛ̀gɛ bà yii funɲyi si mpyi si ntáan mɛ.