2
Lire e mii la saha ɲyɛ a mpyi si ntòro yii yyére, wuu kwɔ̀ a sà wuye yyahayi tanha mɛ, ɲaha na yɛ mii aha yii yyahayi pyi y'à tanha, jofoo u sí n‑jà mii funŋke pyi ku táan yɛ? Yii kanni pi sí n‑jà mii funŋke pyi ku táan, ŋka mii aha yii yyahayi pyi y'à tanha, di yii sí n‑jà lire pyi n‑jwo yɛ? Lire kurugo mii mpyi a lɛtɛrɛ tun yii á, bà li si mpyi, mii aha nɔ yii yyére, yii pi à yaa yii mii funŋke táan ke, mii àha ŋkwɔ̀ sà yyetanhara ta wani mɛ. Mii à dá li na na mii funntange na ɲyɛ yii puni funntanga. Mii nàvunŋɔ wu ná mii yyetanha wu u mpyi a lɛtɛrɛ sém'a tun yii á, mii mpyi na ɲyilwɔhe tîrige. Lire ɲyɛ a pyi si yyetanhara nɔ yii na mɛ, ŋka si li cyêe yii na na yii kyal'à waha mii na sèl'e.
Ŋgemu u à pyi yyetanhare ɲùŋke ke, mii Poli kanni yyahe bà urufol'à tanha mɛ! Yii puni yyahayi urufol'à tanha. Ŋka mii la ɲyɛ sì jwo ntòro mɛ, lire e mii sí n‑jwo, yii pìi yyahaya u à tanha. Yii shinɲyahara à bɛ̂ maa ndemu pyi urufoo na ke, lir'à yaa. Ŋka numɛ, yii yàfa u na, yii i màban le u e, bà li si mpyi u yyahe kà ŋkwɔ̀ ntanha si u yákiliŋi ɲyàhaŋgurugo mɛ. Lire kurugo mii na li caa yii á, yii i li cyêe u na na u kyal'à táan yii á. Lɛtɛrɛŋi mii mpyi a sémɛ mà tùugo yii á ke, mii mpyi a uru sémɛ mú si yii zò shwɔ ŋgíi si ɲcè kampyi yii na mii jwumpe puni kurigii ɲaare. 10 Yii aha yàfa ŋgemu na ke, mii mú sí yàfa urufoo na. Kirisita u ɲyɛ mii shɛ̀rɛfooŋi, yii aha mii ɲya lire na, mii à li pyi yii kurugo, 11 bà li si mpyi, Sitaanniŋi kà ŋkwɔ̀ tajyige ta wuu shwɔhɔl'e mɛ, ɲaha na yɛ wuu à sàa u funzɔnŋɔre cè.
12 Ɲyɛ mii à nɔ Torasi kànhe e ke, Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ke, Kafooŋi mpyi a kuni pwɔ́ mii á puru ɲjwuŋi kurugo. 13 Lire ná li wuuni mú i, mii yákiliŋi mpyi a tɛ̀ɛn mɛ, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ a mpyi a na cìnmpworoŋi Titi ɲya mɛ. Ɲyɛ ka mii i kuni cya pi á, maa ŋkàre Masedoni kùluni i.
Poli báaraŋi pyiŋkanni
14 Wuu fwù kan Kile á, uru u maha wuu pyi yawiiye ɲjemu yi maha Kile sífente cyêre wuu ná Kirisita wwoɲɛɛge kurugo ke. U maha wuu pyi wuu u Kirisita kyaa yu cyeyi puni i. Lir'à Kirisita kani pyi l'à nɔ cyeyi puni i, bà wusunaŋi nùge maha ŋkɛ̀ɛge kafɛɛge e mɛ. 15 Yii li cè na mpii pi ɲyɛ zhwoŋi kuni i ná mpii pi ɲyɛ kwùŋi wuuni i ke, Kirisita cye kurugo, wuu na ɲyɛ mu à jwo wusuna nùguntanga wu Kile á, ŋgemu nùgo ku maha nɔni pire puni na ke. 16 Mpii pi ɲyɛ kwùŋi kuni i ke, pir'á nùgumpɛngɛ ki, ŋkemu ku sí kwùŋi nɔ pi na ke; mpii sí pi ɲyɛ zhwoŋi kuni i ke, pir'á nùguntanga ki, ŋkemu ku maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan ke* Kàshige ká ŋkwɔ̀n a kwɔ̀, mpii pi a pyi javeebii ke, pire maha ntàanna piye na, bilibii pi à ta kàshige cyage e ke, maa pire tàanna pi kàntugo maha mpa jyè kànhe e. Kànhe shiinbii funntanga wuubii maha cige wyɛɛre niɲcɛnnte tà kwɔ̀n maha ɲcyán ɲcyán pyɛnkuuŋi i, maa nùguntanga yaayi yà súugo. Kuru nùguntange ku maha fwore ke, kuru maha ntáan kàshikwɔɔnbil'á. Ŋka ku maha mpyi bilibil'á kwù nùgo. .
Ɲyɛ jofoo u sí n‑jà ŋge báaraŋi shiŋi na yɛ? 17 Shinɲyahara à Kile jwumpe pyi nàfuu cya kuro, ŋka wuu ɲyɛ pire fiige mɛ. Kile u à wuu tun, u à li cè na wuu na u jwumpe yu fyìnmpe funŋke e, Kirisita wwoɲɛɛge e.

*2:16 Kàshige ká ŋkwɔ̀n a kwɔ̀, mpii pi a pyi javeebii ke, pire maha ntàanna piye na, bilibii pi à ta kàshige cyage e ke, maa pire tàanna pi kàntugo maha mpa jyè kànhe e. Kànhe shiinbii funntanga wuubii maha cige wyɛɛre niɲcɛnnte tà kwɔ̀n maha ɲcyán ɲcyán pyɛnkuuŋi i, maa nùguntanga yaayi yà súugo. Kuru nùguntange ku maha fwore ke, kuru maha ntáan kàshikwɔɔnbil'á. Ŋka ku maha mpyi bilibil'á kwù nùgo.