Yuhana lɛtɛrɛŋi niɲcyiiŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Yuhana mpyi Yesu tùnntunŋɔ. Uru u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tùugo dánafeebil'á Azi kùluni i. U à li cyêe dánafeebii na na pi ɲyɛ a yaa pi a ŋko pire ɲyɛ na kapegigii pyi mɛ, pi à yaa pi a yyéreli pi kapegigii na, ɲaha kurugo yɛ Yesu à kwû, maa pi kapegigii jyé a láha pi na.
U à li cya dánafeebil'á na pi piye kyaa táan piy'á, ɲaha na yɛ Kile u à fyânha a wuu kyaa táan uy'á. Cyelentiibii kafinivinibii pìi mú na mpyi wani, pir'à jwo na Yesu ɲyɛ a pa sùpya diɲyɛŋi i mɛ, na Kile Jyaŋi wi kanna. Yuhana à li cya dánafeebil'á na pi a piye kàanmucaa pire na.
1
Jwumpe pu ɲyɛ na shìŋi sèe wuŋi kaan ke
Mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, ŋge u mpyi wani ke, wuu à uru kyaa lógo, wuu ɲyiigil'à u ɲya, wuu à u wíi maa bwɔ̀n u na ná wuu cyeyi i. Jwumpe pu ɲyɛ na shìŋi sèe wuŋi kaan ke, puru kyaa li. Kile à uru shìŋi cyêe wuu na. Shìŋi niŋkwombaaŋi u mpyi Tufooŋi Kile taan ná u à u cyêe wuu na ke, wuu à u ɲya, wuu na u shɛnrɛ yu, uru kyaa wuu ɲyɛ na yu yii á. Ŋgemu wuu a ɲya maa u kyaa lógo ke, uru kyaa wuu ɲyɛ na yu yii á, bà yii si mpyi si jyè wuu ŋgwòŋi i mɛ. Wuu pi ke, wuu ná Tufooŋi ná u Jyaŋi Yesu Kirisita pi ɲyɛ wwoɲɛɛ. Wuu na ɲcyii karigii sémɛni si ntun yii á, bà wuu funntange si mpyi si fûnŋɔ mɛ.
Wuu à yaa wuu a ɲaare bɛ̀ɛnmpe e
Jwumpe wuu à lógo u á si ɲjwo yii á ke, puru pu ɲyɛ: Kile na ɲyɛ bɛ̀ɛnmɛ, numpire cyaga ɲyɛ a sìi u e mɛ. Wuu aha jwo na wuu ná uru na ɲyɛ wwoɲɛɛ, mà li ta wuu na ɲaare numpini i, wuu na fini, wuu ɲyɛ sèeŋi ɲuŋ'i mɛ. Ŋka wuu aha a ɲaare bɛ̀ɛnmpe e, bà Kile yabiliŋi ɲyɛ bɛ̀ɛnmpe e mɛ, wwoɲɛɛge sí n‑pyi wuu ná wuye shwɔhɔl'e. U Jyaŋi Yesu sìshange sí wuu kapegigii puni jyé n‑láha wuu na. Wuu aha jwo na wuu ɲyɛ na kapegii pyi mɛ, wuu na wuye ɲwɔ fáanŋi, sèeŋi ɲyɛ wuu á mɛ. Ŋka wuu aha ntɛ̀ɛn li taan, na wuu na ɲyɛ kapimpyimii, Kile sí cyi yàfa wuu na, si ntiimbaaŋi puni jyé n‑láha wuu na, ɲaha na yɛ ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo u ɲyɛ u wi, u à tíi. 10 Wuu aha jwo na wuu ɲyɛ a kapii pyi mɛ, wuu maha Kile pyi kafiniviniwe, u jwumpe ɲyɛ wuu funŋ'i mɛ.