3
Kafooŋi Yesu Kirisita mpaŋi kani
Mii ntàannamacinmpyiibii, mii sémɛŋi shɔnwuŋi u ɲyɛ ŋge mà tùugo yii á. Pire sémɛbii shuunniŋi puni i, mii à yii funŋɔ cwo yii kàlaŋi nintaŋi na, si yii yákilibii múgo, Kile tùnntunmpil'à jwumpe mpemu jwo fo tèemɔni i, mà bâra Kafooŋi u ɲyɛ Shwofooŋi ke, kàlaŋi ur'à jwo u tùnntumpil'á, pi à jwo yii á ke, bà yii si mpyi si funŋɔ cwo uru na mɛ. Kabilini niɲcyiini yii à yaa yii cè ke, lire li ɲyɛ: diɲyɛŋi canzanɲyi i, sùpyire tà sí n‑pa a yii fwɔ́hɔre. Pi sí raa pi ɲyii karigii pyi, s'a yii fwɔ́hɔre na: «Yesu à li ɲwɔmɛɛni lwɔ́ na uru sí núru n‑pa, taa u sí ɲyɛ ke? Mà lwɔ́ wuu tulyey'à kwû ke, karigii puni saha ɲyɛ cyi talyɛge e diɲyɛŋi tèesiini fiige.»
Ɲyɛ tire sùpyire ɲyɛ na ɲɛɛg'a tɛ̀ɛn li taan, na nìɲyiŋi ná ɲìŋk'à yaa l'à mɔ mɛ. Kile à yire yaa u yabiliŋi ɲwɔjwumpe cye kurugo. U à ɲìŋke yige lwɔhe e, maa ku ná lwɔhe tɛgɛni wwû. Ɲyɛ kuru lwɔhe k'à diɲyɛŋi ná u funŋɔ yaayi puni lyî tèecyiini i. Ŋka numɛ, Kile ɲwɔjwumpe cye kurugo mú, nìɲyiŋi ná ɲìŋk'à bégel'a yaha nage mɛɛ na. Canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná ti kapyiiŋkil'e ke, u à yi bégel'a yaha kuru canŋke mɛɛ na. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge u na mɛ, u sí pire shi tò kuru canŋke.
Ŋka mii ntàannamacinmpyiibii, kabile niŋkin na ɲyɛ wani, yii àha funŋɔ wwɔ̀ lire na mɛ, lire li ɲyɛ: canmbilini niŋkinŋi na ɲyɛ Kafooŋi á mu à jwo yyee kampwoo (1.000), yyee kampwoo sí ɲyɛ u á mu à jwo canmbile niŋkin. Ɲwɔmɛɛni Kafooŋi à lwɔ́ ke, u sì mɔ ná u ɲyɛ a li fûnŋɔ mɛ, ali mà li ta pìi na sɔ̂nŋi na u à li yaha l'à mɔ fùnŋɔmbaa. Ŋka yii li cè na u à funŋke ɲíŋɛ ná yii e, ɲaha na yɛ u la ɲyɛ sùpyaŋi wà tufiige u pɔ̂ɔn u nùmpanŋke e mɛ, ŋka u la ɲyɛ sùpyire puni si ti toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ. 10 Yii li cè na Kafooŋi cannuruge sí n‑pâa sùpyire e, bà nàŋkaaŋi maha mpâa cyagefol'e mɛ. Kuru canŋke, nìɲyiŋi sí n‑tòro ná tùnmbwɔh'e, u funŋɔ yaayi sí ɲa, diɲyɛŋi ná u funŋɔ yaayi puni sí n‑kwɔ̀.
11 Ná yire yaayi puni sí n‑pa n‑kwɔ̀ lire kwɔ̀ŋkanni na, lire e ke, yii a ɲaare ɲaaraŋkanna niɲcɛnnɛ na, yii i yiye pwɔ Kile na, 12 yii raa Kile canmbilini sigili, yii yiye waha bà lire canmbilini si mpyi si wyɛ̀rɛ nɔ mɛ. Kuru canŋke nage sí nìɲyiŋi súugo, si u funŋɔ yaayi puni ɲa. 13 Ŋka wuu pi ke, bà Kile à li ɲwɔmɛɛni lwɔ́ wuu á mɛ, wuu sí nìɲyiŋi nivɔnŋi ná ɲìŋke nivɔnŋke ta, katiigii kanni cyi sí raa n‑pyi wani, lire wuu ɲyɛ na sigili.
14 Lire kurugo mii ntàannamacinmpyiibii, mà wuu yaha yire yaayi zigiŋi na, yii yiye waha bà yii fyìnmɛ wuubii ná yii tìgire cyaga baa wuubii si mpyi si nta Kile yyahe taan yyeɲiŋke e kuru canŋke mɛ. 15 Yii li cè na wuu Kafooŋi à funŋke ɲíŋɛ, bà sùpyire si mpyi si shwɔ mɛ. Wuu ntàannamacinmpworoŋi Poli mú à yire sémɛ mà tàanna ná Kile yákilifente niŋkaanre u á. 16 Cyaga maha cyag'e u à jwo ɲcyii karigii kyaa na u lɛtɛribil'e ke, mpe jwumpe ninumpe u à jwo. U lɛtɛribil'e cyeyi yà na ɲyɛ wani, yire yyahacemɛ ɲyɛ a táan mɛ. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a yaaga cè mɛ, mà bâra mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a fànha ta Kile kuni i mɛ, pire maha yire cyeyi jwumpe ɲwɔhe labali na yu, bà pi maha lire pyi ná Kile Jwumpe Semɛŋi cyeyi sanɲyi i mɛ. Lire e pi yabilimpii nùmpanŋke ntambaaŋi sí n‑fworo pi e.
17 Ɲyɛ mii ntàannamacinmpyiibii, yii pi ke, mii à yii yɛrɛ mà kwɔ̀, yii a yiye kàanmucaa, tayyérege sèe woge ku ɲyɛ yii á ke, bà li si mpyi shinpiibii kà ɲjà kuru shwɔ yii na ná pi kumpiini i mɛ. 18 Pyiŋkanni na Kile maha ɲwɔge yii na ke, yii a sɔ̂nŋi lire na, yii raa ɲwɔge yiye na. Wuu Kafooŋi u ɲyɛ wuu Shwofooŋi Yesu Kirisita ke, yii raa sì yyaha na uru ɲcèŋi i. Uru u à yaa ná pèente e, numɛ fo tèekwombaa. Amiina!