5
Kile à ɲjemu jwo Yesu kyaa na ke, wuu dá yire na
Shin maha shin u à dá li na na Yesu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi ke, urufoo na ɲyɛ Kile pyà. Tufooŋi Kile kyal'à táan shin maha shin á ke, u pyìibii kyaa maha ntáan urufol'á mú. Wuu aha Kile kyaa táan wuy'á, maa u toŋi kurigii ɲaare, lire cye kurugo wuu sí li cè na u pyìibii kyal'à táan wuu á. Yii li cè, mà Kile kyaa táan may'á, lire li ɲyɛ: na u toŋi kurigii ɲaare. Cyire sí ɲyɛ kapyimpɛngii mɛ, ɲaha na yɛ shin maha shin u ɲyɛ Kile pyà ke, urufoo maha fànha ta diɲyɛŋi na. Yaage urufoo maha ntɛ̀g'a fànha ta diɲyɛŋi na ke, kuru ku ɲyɛ wuu dániyaŋi Yesu Kirisita na. Jo u sí n‑jà fànha ta diɲyɛŋi na yɛ? Shinŋi u à dá li na na Kile Jyaŋi u ɲyɛ Yesu ke, urufoo wi.
Yesu Kirisita à pa diɲyɛŋi i, maa batize lwɔhe e, maa uye pyi sáraga, u sìshang'à wu. U ɲyɛ a batize kanna mɛ, u à batize, lire kàntugo maa uye pyi sáraga, u sìshang'à wu. Kile Munaani na yire yu wuu á, lire li ɲyɛ sèeŋi. Ɲyɛ yii li cè na yaayi taanre yi ɲyɛ na Yesu Kirisita kyaa yu wuu á, yire yi ɲyɛ: Kile Munaani ná lwɔhe ná sìshange. Yire taanreŋi mú s'à bɛ̂ niŋkin na u kyaa na. Nde sùpyir'à ɲya maa li yu ke, wuu maha ɲɛɛge lire na, mà li ta nde Kile ɲyɛ na yu ke, lir'à fànha tò sùpyire wuuni na, ɲaha na yɛ Kile yabiliŋ'à jwo u Jyaŋi kyaa na. 10 Shin maha shin u à dá Kile Jyaŋi na ke, urufol'à ɲɛɛ Kile niɲjwuyi na, maa yi yaha uye funŋ'i. Ŋgemu sí u ɲyɛ u ɲyɛ a dá Kile niɲjwuyi na mɛ, urufol'à Kile pyi kafiniviniwe, ɲaha na yɛ nde Kile à jwo u Jyaŋi kyaa na ke, urufoo ɲyɛ a dá lire na mɛ. 11 Lire sí li ɲyɛ: Kile à shìŋi niŋkwombaaŋi kan wuu á, uru shìŋi na ntaa u Jyaŋi cye kurugo. 12 Shin maha shin u ɲyɛ ná Jyafooŋi i ke, shìŋi sèe wuŋi na ɲyɛ urufol'á. Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ ná u e mɛ, shìŋi sèe wuŋi ɲyɛ urufol'á mɛ.
Jwumpe nizanmpe
13 Yii pi à dá Kile Jyaŋi na ke, mii à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ntun yii á, bà yii si mpyi si li cè na yii à shìŋi niŋkwombaaŋi ta mɛ. 14 Wuu aha yaaga maha yaaga ɲáare Kile á mà tàanna ná u ɲyii wuuni i ke, wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na u sí wuu ɲarege lógo. 15 Ná wuu s'à li cè na u maha wuu ɲareyi núru, lire e, wuu aha yaaga maha yaaga ɲáare u á ke, wuu maha li cè na wuu à kuru ta a kwɔ̀.
16 Wà ha cìnmpworoŋi wà ɲya u u kapii pyi, ndemu li ɲyɛ li sì kwùŋi nɔ u na mɛ, urufoo u Kile ɲáare u á. Kile sí shìŋi sèe wuŋi kan u á, kapegigii cyi ɲyɛ cyi ɲyɛ na kwùŋi nɔni sùpyaŋi na mɛ, cyire pyifeebii kyaa li. Ŋka kapiini là na ɲyɛ wani, lire maha sàa kwùŋi nɔ sùpyaŋi na. Lire kapiini shiŋi pyifooŋi kyaa na bà mii à jwo yii Kile ɲáare mɛ. 17 Kyaa maha kyaa l'à para tapyige e ke, lire na ɲyɛ kapii. Ŋka kapegigii puni ɲyɛ na kwùŋi nɔni sùpyaŋi na mɛ* Yii Marika 3.28-29 wíi. .
18 Wuu à li cè na shin maha shin u ɲyɛ Kile pyà ke, urufoo ɲyɛ na uye yare kapegigii mpyiŋi yahare e mɛ, ɲaha na yɛ Kile Jyaŋi maha urufoo saɲcwɔnŋi sigili, lire kurugo Sitaanniŋi sì n‑jà yafyin pyi urufoo na mɛ.
19 Wuu à li cè na wuu na ɲyɛ Kile wuu, diɲyɛŋi sùpyire sannte sí ɲyɛ Sitaanniŋi fànhe ɲwɔh'i.
20 Wuu à li cè mú na Kile Jyaŋi à pa, maa wuu yákilibii múgo, ka wuu u Kileŋi sèe wuŋi cè. Wuu ɲyɛ Kileŋi sèe wuŋi wwoɲɛɛ, wuu ná u Jyaŋi Yesu Kirisita wwoɲɛɛge cye kurugo. Uru u ɲyɛ Kileŋi sèe wuŋi, ŋgemu u maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan ke.
21 Mii pyìibii, yii a yiye kàanmucaa yasunɲyi na.

*5:17 Yii Marika 3.28-29 wíi.