Yuhana lɛtɛrɛŋi shɔnwuŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Yuhana mpyi Yesu tùnntunŋɔ. Uru u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tùugo dánafeebii kuruŋke kà á. Ku mpyi a sàa táan u á. Lire e u à ku yyere: «cìnmpworocwoŋi». U à ku dánafeebii yyere: «cìnmpworocwoŋi pyìibii».
Yuhana à li cya pi á, pi piye kyaa táan piy'á. U à li cya mú na wà ha mpa pi á ná kàlaŋi wabɛr'e, ŋgemu u à li cyêe na Yesu ɲyɛ a pa mpyi sùpya diɲyɛŋi i mɛ, pi àha ɲɛɛ urufoo na mɛ.
1
Jwumpe tasiige
Mii u ɲyɛ dánafeebii kacwɔnrɔŋi ke, mii u ɲyɛ na ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛni si ntun cìnmpworocwoŋi* Naha ŋke cyage e, dánafeebii kuruŋke kà mɛge ki. Dánafeebii kuruŋke shiinbii pi ɲyɛ u pyìibii. ná u pyìibil'á, Kile à uru ŋgemu cwɔɔnrɔ ke. Yii kyal'à táan mii á sèeŋi na. Mii kann'á bà yii kyal'à táan mɛ, ŋka mpii puni pi à sèeŋi cè ke, yii kyal'à táan pire pun'á. Yii kyal'à táan wuu á, ɲaha na yɛ wuu à sèeŋi cè, u mú sí n‑kwôro ná wuu e, fo tèekwombaa. Tufooŋi Kile ná u Jyaŋi Yesu Kirisita sí ɲwɔ wuu na, si ɲùɲaara ta wuu na, si yyeɲiŋke kan wuu á, bà wuu si mpyi s'a ɲaare sèeŋi ɲuŋ'i, si wuye kyaa táan wuy'á mɛ.
Wuu à yaa wuu a ɲaare sèeŋi ɲuŋ'i, wuu u wuye kyaa táan wuy'á
L'à pyi mii á funntanga nimbwɔhɔ, mà li ɲya na mu pyìibii pìi na ɲaare sèeŋi ɲuŋ'i, bà Tufooŋi à li cya wuu á mɛ. Ɲyɛ mii cìnmpworocwoŋi, ɲje mii ɲyɛ na sémɛni si ntun mu á numɛ ke, to nivɔnŋɔ bà mɛ. Uru toŋ'à le wuu á, canŋke wuu à jyè Kile kuni i ke, uru u ɲyɛ: wuu wuye kyaa táan wuy'á. Wuu aha a Kile toŋi kurigii ɲaare, lire li ɲyɛ tàange. Yire yi ɲyɛ na yu yii á, mà lwɔ́ fo yii canɲjyige Kile kuni i, yii a lire pyi.
Mpii pi ɲyɛ na sùpyire ɲwɔ fáanŋi na leni kumpiini i ke, pir'à ɲyaha diɲyɛŋi yyaha kurugo numɛ. Pi ɲyɛ na ɲɛɛg'a tɛ̀ɛn li taan na Yesu Kirisita à pa diɲyɛŋi i ná supyicyeere e mɛ. Shin maha shin u ɲyɛ amuni ke, urufoo na ɲyɛ kafiniviniwe, maa mpyi Kirisita zàmpɛn. Yii a yiye kàanmucaa, bà li si mpyi yii àha ŋkwɔ̀ wuu báaraŋi kapyiini yaha li pyi laaga baa mɛ, yii yiye waha bà yii si mpyi si u tɔ̀ɔnŋi puni ta mɛ. Kàlaŋi u à yyaha tíi ná Kirisita kani i ke, shin maha shin u ɲyɛ u ɲyɛ a uye pwɔ uru na mɛ, maa laaga tɔɔn uru na ke, urufoo ɲyɛ ná Kile e mɛ. Ŋka shinŋi u à uye pwɔ uru na ke, urufoo ɲyɛ ná Tufooŋi ná Jyafooŋi i. 10 Wà ha mpa yii á ná kàlaŋi wabɛr'e, ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ a yyaha tíi ná Kirisita kani i mɛ, yii àha ɲɛɛ urufoo yaha u sunmbage lèŋɛ yii pyɛnge e Pyɛnge kyaa l'à jwo naha ŋke cyage e ke, dánafeebii tabinnige kyaa li. Lire tèni i cyeye mpyi sàha ŋkwɔ̀ a faanra Kile pèente mɛɛ na mɛ, dánafeebii mpyi maha piye bínnini pyɛnyi i. mɛ. Yii àha urufoo shɛ́ɛre bá mɛ, 11 ɲaha na yɛ ŋgemu ká urufoo shɛ́ɛre ke, u à wwɔ̀ ná urufol'e kuru báarapege na.
Jwumpe nizanmpe
12 Karii niɲyahagii saha na ɲyɛ mii á mà jwo yii á, mii la nàha si cyi sémɛ mɛ, ɲaha na yɛ mii la ɲyɛ si ŋkàre wani yii yyére si sà cyi jwo yii á, bà wuu funntange si mpyi si fûnŋɔ mɛ. 13 Mu cìnmpworocwoŋi Kile à cwɔɔnrɔ ke, uru pyìibil'à mu shɛ́ɛre.

*1:1 Naha ŋke cyage e, dánafeebii kuruŋke kà mɛge ki. Dánafeebii kuruŋke shiinbii pi ɲyɛ u pyìibii.

1:10 Pyɛnge kyaa l'à jwo naha ŋke cyage e ke, dánafeebii tabinnige kyaa li. Lire tèni i cyeye mpyi sàha ŋkwɔ̀ a faanra Kile pèente mɛɛ na mɛ, dánafeebii mpyi maha piye bínnini pyɛnyi i.