Pyɛri lɛtɛrɛŋi niɲcyiiŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Tùnntunmpii kɛ ná shuunniŋi Yesu mpyi a cwɔɔnrɔ ke, Pyɛri mpyi uru wà. Pyɛri ná u sìɲɛɛŋi Andire mpyi maha fyaabii cwôre Galile baŋi i. Ŋka Yesu à pi yyere ke, ka pi i fyácyaani yaha maa ntaha u fye e. U à pa dùgo nìɲyiŋi na ke, ka Pyɛri si wá na Jwumpe Nintanmpe yu na ntùuli.
Ɲyɛ Pyɛri à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun dánafeebil'á, pire mpiimu pi à caala a tɛ̀ɛn tɛ̀ɛn Azi kùluni i ke. Lire pi maha mpyi niɲjaa Turiki. Lire tèni i, dánafeebii mpyi yyefuge e wani. Lire kurugo Pyɛri à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun pi á, maa màban le pi e. U à pi funŋɔ cwo na Kile à yaaya niɲcɛnyɛ bégel'a yaha pi mɛɛ na nìɲyiŋi na, pi sí yire ta tèni i Yesu sí núru n‑pa diɲyɛŋi i ke. Lire kurugo pi à yaa pi kwôro Kile kuni i, ali pi mɛ́ɛ ká mpyi yyefuge e. Kile yabiliŋi u sí raa pi kàanmucaa. U à li cya pi á na pi a fyáge Kile na, pi i pi shinɲɛɛbii kyaa táan piy'á, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná pi e mɛ, pi a ɲaare ɲaaraŋkanna niɲcɛnnɛ na pire shwɔhɔl'e. U à li cya pi á mú na pi Yesu Kirisita pyiŋkanni lwɔ́: u à kyaala, mà li ta u ɲyɛ a kapii pyi mɛ.
1
Jwumpe tasiige
Mii Pyɛri u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ mà tun yii Kile niɲcwɔnribil'á, yii mpiimu pi à tɛ̀ɛn tɛ̀nn'a mâha mu à jwo nàmpwuun Pɔn ná Galati ná Kapadɔsi ná Azi ná Bitini kùligil'e ke. Mà tàanna ná Tufooŋi Kile karigii puni ɲcèŋi i, u à yii cwɔɔnrɔ fo tèemɔni i mà pyi u wuu, u Munaani cye kurugo, bà yii si mpyi si Yesu Kirisita ɲwɔmɛɛni cû, u sìshange si ɲarag'a wà yii na si yii fíniŋɛ mɛ.
Kile u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á sèl'e.
Dánafeebii sɔ̀nŋɔre tatahage kani
Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi Kile à yaa u kêe! U à sàa ɲùɲaara ta wuu na sèe sèl'e, lire kurugo u à wuu pyi shinfɔnmii, Yesu Kirisita ɲɛ̀ŋi cye kurugo mà fworo kwùŋi i, bà wuu si mpyi si sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga niɲcɛnŋɛ ta nìɲyiŋi yaayi kurugo mɛ. U à yire yal'a yaha u wuubii mɛɛ na. Yire yaayi ɲyɛ na ŋkɛ̀ɛge mɛ, yi ɲyɛ na ɲwɔ́re mɛ, là ɲyɛ na fworo yi sìnampe e mɛ. Kile à yire yaha wani nìɲyiŋi na yii yyaha na, maa yii mâra u fànhafente funŋke e, yii dániyaŋi cye kurugo yii zhwoŋi mɛɛ na, uru ŋgemu u à bégel'a kwɔ̀, ná u sí n‑pa n‑cyêe diɲyɛŋi canŋkwɔge ke.
Lire l'à yii funɲyi pyi y'à táan sèl'e, ali mà li ta yii ɲyɛ ŋgahaŋi shiŋi puni i numɛ, yii sì n‑jà lire fyìinnɛ mɛ, lire nde na ɲyɛ tère nimbilere kyaa. Uru ŋgahaŋi ɲùŋke ku ɲyɛ si yii dániyaŋi tayyérege cè. Sɛɛnŋi u ɲyɛ yakwɔgɔ ke, sɛɛnbuubii maha u le nage e, si ɲcè kampyi u à ɲwɔ. Lire pyiŋkanni na, yii dániyaŋi u à pwɔ́rɔ sɛɛnŋi na sèe sèl'e ke, ŋgahaŋi maha nɔ yii na, bà uru shi si mpyi si ɲcè mɛ. Lire e yii dániyaŋi sèe wuŋi kurugo, canŋke Yesu Kirisita sí uye cyêe ke, yii sí ŋkèeŋi ná pèente ná mɛtange ta kuru canŋke. Yii mɛ́ɛ ɲyɛ yii sàha ntêl'a u ɲya mɛ, u kyal'à táan yii á, yii ɲyii ɲyɛ u na mɛ, ŋka yii à dá u na. Funntange ku ɲyɛ yii e ke, kuru mpèeŋi kurugo sùpya sì n‑jà ku jwo nɔ ku tɛgɛni na mɛ, ɲaha na yɛ ndemu kurugo yii à dániyaŋi pyi ke, yii sí lire ta, lire li ɲyɛ Kile sí yii shwɔ.
10  Kile tùnntunmpil'à uru zhwoŋi kani yyaha cya sèe sèl'e, tèni i pi à jwo kuru Kile màkange kyaa na, kuru ŋkemu Kile à yaha yii yahare e ke. 11 Kirisita Munaani* Kirisita Munaani ná Kile Munaani ɲyɛ niŋkin. li mpyi pi e ke, lire mpyi a li cyêe pi na na Kirisita sí n‑pa n‑kyaala, kuru kyaage kàntugo, u sí pèenɛ ta. Pi la mpyi si cyire karigii tèepyiini ná cyi pyiŋkanni cè. 12 Kile mpyi a li cyêe pi na na karigii shɛnrɛ pi mpyi na yu ke, na pi yabilimpii wogii bà mɛ, ŋka yii wogigii cyi. Ɲyɛ niɲjaa, Jwumpe Nintanmpe jwufeebil'à cyire karigii jwo yii á Kile Munaani cye kurugo, Kile à lire ndemu yaha a yîri nìɲyiŋi na ke. Ali Kile mɛ̀lɛkɛɛbii na ɲcaa si cyire karigii yyaha cè.
Dánafeebii ɲaaraŋkanni
13 Lire kurugo yii yákilibii yaha báaraŋi na tèrigii puni i, yii i ɲcû yiye na, Kile sí n‑pa ɲwɔ yii na si ndemu pyi yii á, Yesu Kirisita cannuruge ke, yii i yii sɔ̀nŋɔre puni taha lire na. 14 Yii i Kile ɲwɔmɛɛni cû, yii ɲyii karigii yii mpyi a fyânha na mpyi mà ta yii sàha Yesu Kirisita cè mɛ, yii i cyire ɲwɔ yaha. 15 Yii i mpyi fyìnmɛ sùpyii yii kapyiiŋkii puni i, bà yii yyerefooŋi Kile à fíniŋɛ mɛ. 16 Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Yii pyi fyìnmɛ sùpyii, ɲaha na yɛ mii à fíniŋɛ Levitiki 11.44, 45; 19.2
17 Kile u maha sùpyire puni sâra mà tàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, uru ɲyɛ a wà pwɔ́ɔŋɔ wà na mɛ. Ná yii maha u yiri yii Tuŋi yii ɲareyi i, lire kurugo, yii a yii karigii puni pyi ná u yyaha fyagare e, mà yii yaha ŋge diɲyɛŋi i nàmpwuun fiige. 18 Yii à li cè na Kile à yaage ŋkemu tɛ̀g'a yii ɲùŋɔ wwû yii ɲaaraŋkanni laaga baa wuuni i, yii mpyi a lire ndemu ta yii tulyey'á ke, kuru ɲyɛ yakwɔgɔ wyɛ́rɛŋi ná sɛɛnŋi fiige mɛ. 19 Ŋka u à yii ɲùŋɔ wwû ná Kirisita sìshange loŋgara woge e. Uru u à uye pyi sáraga mpàbili fiige wuu kurugo, ndemu li ɲyɛ cwò cyaga baa ná fwɔnrɔ baa ke. 20 Mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, Kile mpyi a u cwɔɔnrɔ lire mɛɛ na. Ɲcyii tèrigii nizanŋkil'e, Kile à u pyi u à pa yii kurugo. 21 Uru cye kurugo yii à dá Kile na, uru ŋgemu u à u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i, maa u pêe, bà yii dániyaŋi ná yii sɔ̀nŋɔre si mpyi si ntaha Kile na mɛ.
22 Yii à ɲɛɛ sèeŋi jwumpe na ke, lir'à yii zòmpyaagii fíniŋɛ, maa yii pyi yii à yii cìnmpyiibii kyaa táan yiy'á ná funvyinge e. Lire e yii yiye kyaa táan yiy'á ná yii zòmpyaagii puni i. 23 Yii li cè na yii à pyi shinfɔnmii, nùguzhiŋi u maha fwɔ́nre ke, uru cye kurugo bà lir'à pyi mɛ, ŋka ŋge u ɲyɛ u ɲyɛ na fwɔ́nre mɛ, uru cye kurugo lir'à pyi, uru u ɲyɛ Kile jwumpe, pu na ɲyɛ ɲyii na, pu ɲyɛ na ŋkɛ̂ɛnŋi mɛ. 24 Ɲaha kurugo yɛ y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Sùpyaŋi na ɲyɛ mu à jwo ɲyɛ̀purugo,
u sìnampe na ɲyɛ mu à jwo ɲyɛge yafyɛɛnre.
Ɲyɛge maha waha, ku yafyɛɛnr'a sì mîn'a wu,
25 ŋka Kafooŋi Kile jwumpe sí n‑kwôro fo tèekwombaa Ezayi 40.6-8
Puru jwumpe sí pu ɲyɛ Jwumpe Nintanmpe p'à jwo yii á ke.

*1:11 Kirisita Munaani ná Kile Munaani ɲyɛ niŋkin.

1:16 Levitiki 11.44, 45; 19.2

1:25 Ezayi 40.6-8