5
Yɛrɛge k'à yyaha tíi ná nàfuufeebil'e ke
Ɲyɛ yii pi ɲyɛ nàfuufeebii ke, yii lógo! Yyefuge ku ɲyɛ yii yyaha na ke, yii a myahii súu, yii raa kwuuyi wàa kuru yyaha na. Yii nàfuuŋ'à fwɔ́nhɔ. Ntɔɔnŋ'à yii vàanɲyi lyî. Zúnŋ'à yii sɛɛnŋi ná yii wyɛ́rɛŋi cû, uru zúnŋi u sí yii cɛ̂ɛgɛ. U sí n‑pyi na fiige s'a yii cyeere súuge fo si yii shi bò. Yii a yii nàfuuŋi bínn'a yaha yiye mɛɛ na, yii ɲyɛ a li cè na diɲyɛŋi tèekwoon'à byanhara mà? Mà li ta báarapyiibii pi à yii kɛrɛyi sùmaŋi kwɔ̀n ke, yii ɲyɛ a pire sàraŋi kan pi á mɛ! Myahigii pire báarapyiibil'à sú ke, cyir'à nɔ Siŋi Punifoo Kile na. Yii à yii diɲyɛŋi canmpyaagii puni pyi ntàanŋi kanni na, marii yii ɲyii karigii pyi. Yii à pêe mu à jwo yatɔɔgɔ, ŋkemu pi à byé si mbò mpyi kyara ke. Sùpyaŋi u ɲyɛ u ɲyɛ a yaaga pyi yii na mɛ, yii à uru cɛ̂ɛgɛ, ka u u uye yaha yii cye e yii à bò, ɲaha na yɛ sí ɲyɛ u na mɛ.
Funɲiŋke ná Kileɲarege
Lire kurugo mii cìnmpyiibii, yii funɲyi ɲíŋɛ fo Kafooŋi Yesu cannuruge ká nɔ. Yii ɲyɛ a faapyiŋi kàanmucya mà? U maha funŋke ɲíŋɛ na zànɲyi niɲcyiiyi ná nizanɲyi sigili, ɲaha na yɛ yire yi maha sùmaŋi pyi u à ɲwɔ. Yii mú pi funɲyi ɲíŋɛ amuni, yii i yiye waha, ɲaha na yɛ Kafooŋi Yesu tèepan'à byanhara.
Mii cìnmpyiibii, yii àha raa tìgire cyáan yiye na mɛ, Kile kà ŋkwɔ̀ ntîge yii na mɛ. Kafooŋi Yesu tèepan'à byanhara, uru u sí n‑pa sùpyire sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e. 10 Kafooŋi Kile tùnntunmpii pi à tòro tèecyiini i ke, yii pire pyiŋkanni lwɔ́, yyefug'à pi ta, ka pi i ku kwú piye e maa ɲcû piye na. 11 Mpii pi à jà a cû piye na yyefuge e, maa ntɛ̀ɛn Kile kuni i ke, pire wuun'à ɲwɔ. Yii à yi lógo pyiŋkanni na Zhobu à cû uye na yyefuge e, ná nde Kafooŋi Kile à pyi u á yyefuge kàntugo ke. Sèeŋi na, Kafooŋi Kile maha ɲùɲaara taa sùpyire na sèe sèl'e.
12 Mii cìnmpyiibii, mii sí li jwo n‑waha yii á, yii àha raa ŋkâre Kile na mɛ, yii àha raa ŋkâre ɲìŋke na mɛ, yii àha raa ŋkâre yaayi yabɛrɛ na mɛ, yii ɔɔnŋ'à yaa u pyi ɔɔn, yii ɔnhɔŋ'à yaa u pyi ɔnhɔ, bà Kile si mpyi u àha bú ŋkwɔ̀ yii cɛ̂ɛgɛ mɛ.
13 Ɲyɛ wà ha mpyi yyefuge e yii shwɔhɔl'e, urufoo u Kile ɲáare. Wà ha mpyi funntange e, urufoo u Kile shɛ́ɛre ná myahigil'e. 14 Kampyi yii wà na yà, urufoo u dánafeebii kacwɔnribii yyere pi i mpa Kile ɲáare u na, pi i sìnmpe tìri u na* Pìi maha jwo: «pi i sìnmpe wu u na.» Kafooŋi mɛge na. 15 Kileɲarege ká mpyi ná dániyaŋi i, yaŋi sí n‑cùuŋɔ, Kafooŋi Kile sí u yîrige. U aha nta u à kapegii pyi, Kile sí cyi yàfa u na.
16 Lire kurugo mii cìnmpyiibii, yii a yii kapegigii yu yiy'á, yii raa Kile ɲáare yiy'á, bà yii si mpyi si ticuumpe ta mɛ. Sùpyaŋi u à tíi Kile yyahe taan ke, uru Kileɲarege maha mpyi ná fànhe e sèl'e. 17 Yii sɔ̂nŋɔ Kile tùnntunŋi Eli na, u mpyi sùpya wuu fiige. U à Kile ɲáare ná u zòmbilini puni i, na zànha kà mpa mɛ. Ɲyɛ mà lwɔ́ lire tèni na, mà sà nɔ yyee taanre ná yiɲyɛ baani na, zànha ɲyɛ a pa mɛ. 18 Lire kàntugo ka u u Kile ɲáare sahaŋki, ka zànhe si mpa cire ná sùmaŋi na, ka yi i yasɛrɛ pyi.
19 Mii cìnmpyiibii, Kile kuni li ɲyɛ sèeŋi kuni ke, wà ha fworo lire e, ka yii wà si urufoo yɛrɛ, ka u u núr'a pa jyè l'e, lir'à ɲwɔ. 20 Yii li cè na shinŋi u à kapimpyiŋɛ yɛrɛ, ka u u láha cyi na ke, urufol'à u shwɔ kwùŋi na. U mɛ́ɛ ká nta u à kapegii niɲyahagii pyi, Kile sí cyi yàfa u na.

*5:14 Pìi maha jwo: «pi i sìnmpe wu u na.»