4
Yii kàntugo wà diɲyɛŋi ɲyii karigil'á, yii i ntaha Kile fye e
Ɲyɛ yoge ná nàkaante ti ɲyɛ yii shwɔhɔl'e ke, ɲaha ku ɲyɛ ná lire e bɛ? Yii ɲyii karigii nimpegigii cyi à yii yyaha ɲî ke, cyire fyè bàl'à? Yii ɲyiin'à fworo yaaya niɲyahaya kurugo, yii ɲyɛ na yi taa mɛ, lire kurugo shinbuuni lage ɲyɛ yii na. Yii ɲyiin'à fworo yaaya niɲyahaya kurugo, ŋka yii sì n‑jà yi ta mɛ, lire kurugo kàshige ná yoge ɲyɛ yii shwɔhɔl'e. Yaayi yii na ɲcaa ke, yii ɲyɛ na yire taa mɛ, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ na Kile ɲáare mɛ. Yii mɛ́ɛ ká Kile ɲáare si yaage kà ta, u ɲyɛ na kuru kaan yii á mɛ, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ na Kile ɲáare ná funɲcɛnŋi i mɛ. Yii maha u ɲáare yii yabilimpii ɲyii karigii nimpegigii kurugo. Yii pi à kàntugo wà Kile á, maa ntaha diɲyɛŋi ɲyii karigii fye e ke, yii ɲyɛ a cè a jwo na shinŋi u à diɲyɛŋi ɲyii karigii kyaa táan uy'á ke, na urufoo maha Kile kyaa pɛn uy'á mà? Amuni li mú ɲyɛ, ŋgemu ká diɲyɛŋi karigii kyaa táan uy'á ke, urufoo maha uye pyi Kile zàmpɛn. Yii na sɔ̂nŋi na nde l'à sémɛ ke, na lir'à jwo ɲùŋɔ baa la? Y'à sémɛ na: «Sùpyaŋi sɔ̀nŋɔr'à pi. Tire sɔ̀nŋɔpeere maha u pyi u à ɲyii yige yaaya niɲyahaya kurugo.» Lire ná li wuuni mú i, Kile à ɲwɔ wuu na, maa fànha kan wuu á, ka wuu u sí ta tire sɔ̀nŋɔpeere na. Nde Kile Jwumpe Semɛŋi à jwo ke, lire li ɲyɛ nde: «Mpiimu pi à piye pêe ke, Kile maha pire tùn. Ŋka mpiimu pi à piye tîrige ke, u maha kacɛnŋii pyi pir'á* Taanliŋkii 3.34Lire kurugo yii yiye tîrige Kile yyahe taan, yii i Sitaanniŋi tùn, lire ká mpyi u sí n‑fê si laaga tɔɔn yii na. Yii file Kile na, Kile sí n‑file yii na mú. Yii mpii pi ɲyɛ na kapegigii pyi ke, yii yii cyeyi jyè a yige cyire mpyiŋi i feefee. Yii funɲyi shuunnifeebii, yii yii zòmpyaagii yaha cyi fíniŋɛ. Yii pyi yyetanhare e yii kapegigii kurugo, yii raa myahigii súu fo ɲyilwɔhe ká a fwore yii ɲyiigil'e. Yii kataanre ti kɛ̂ɛnŋ'a pyi mɛɛ súu. Yii funntange ku kɛ̂ɛnŋ'a pyi yyetanhara mú. 10 Yii yiye tîrige Kafooŋi Kile yyahe taan, lire ká mpyi, u sí ɲùɲjirire kan yii á.
Yii àha raa yiye yu mɛ
11 Mii cìnmpyiibii, yii àha raa yiye yu mɛ. Ŋgemu ká u cìnmpworoŋi jwo, lire ɲyɛ mɛ mà tìgire cyán u na ke, Kile Saliyaŋi ɲyɛ urufol'á ɲùŋɔ baa ná kaɲwɔɔ baa. L'aha mpyi amuni, lir'à li cyêe na mu saha ɲyɛ na uru Saliyaŋi kuni ɲaare mɛ, ɲaha na yɛ u à mu pɛn. 12 Kile kanni u à Saliyaŋi tìŋɛ, uru kanni mú u sí n‑jà sùpya cɛ̂ɛgɛ, lire ɲyɛ mɛ si tànga kan u á, uru kanni mú u sí n‑jà sùpya shwɔ, lire ɲyɛ mɛ mà u shi bò. Jofoo mu na maye sɔ̂nŋi marii ma cìnmpworoŋi cɛ̂ɛgɛ yɛ?
Yii àha yiye pêe mɛ
13 Yii lógo, yii mpii pi maha jwo: «Niɲjaa, lire ɲyɛ mɛ nùmpanŋa wuu sí n‑kàre kànhe kà na, si yyee niŋkin pyi wani, si cwɔ̀hɔnte pyi, si wyɛ́rɛɲyahaga ta» ke, 14 nde li sí n‑pyi nùmpanŋa ke, yii à lire cè la? Yii ɲyɛ yafyin mɛ, yii na ɲyɛ mu à jwo kàŋkuraŋa. K'aha mpa, tère nimbilere funŋ'i, ku maha mpînni. 15 Yii à yaa yii jwo: «Kile ká ɲɛn'a wuu cùuŋɔ, wuu sí nde ná nde pyi.»
16 Ŋka mà jwo yii lire pyi ke, kabwɔhigii yii la ɲyɛ si mpyi ke, yii maha yiye pêre cyire kyaa na, yàmpeente sí ɲyɛ a ɲwɔ mɛ.
17 Ɲyɛ yii li cè na ŋgemu u à kacɛnni cè, u sí ɲyɛ na li pyi mɛ, urufol'à kapii pyi.

*4:6 Taanliŋkii 3.34