3
Poli à Timɔti tun Tesaloniki kànhe dánafeebil'á
Ɲyɛ wuu à mɔ a yii kyaa lógo fo li ɲyɛ a pa ɲwɔ mɛ, ka wuu u li lwɔ́ wuye funŋ'i, maa ntɛ̀ɛn naha Atɛni kànhe e, maa wuu cìnmpworonaŋi Timɔti tun yii á, bà u si mpyi si yii tɛ̀gɛ yii a sì yyaha na Kile kuni i, si màban le yii e mɛ. Kile báarapyiɲɛɛ u ɲyɛ u wi Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo, puru mpemu pu ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ke. Wuu à lire pyi bà li si mpyi yyefuge ku ɲyɛ yii ɲuŋ'i ke, kuru kà ŋkwɔ̀ màban fô yii e mɛ. Yii yabilimpil'à li cè na kuru yyefuge yahare e wuu ɲyɛ. Mà wuu yaha wani yii yyére, wuu mpyi maha yi yu yii á na yyefugo karii sí n‑pa wuu dánafeebii ta. Ɲyɛ bà yii ɲyɛ na li ɲaa mɛ, kuru yyefuge e yii ɲyɛ numɛ. Lire kurugo l'à pa tayyérege fô mii na, ka mii i Timɔti tun yii yyére u u sà yii Kile kuni ɲaaraŋkanni kàanmucya u pa jwo na á, ɲaha na yɛ mii mpyi na fyáge Sitaanniŋi kà ŋkwɔ̀ yii sɔ̀n n‑yige Kile kuni i, si wuu báaraŋi pyi ɲùŋɔ baa mɛ.
Ŋka Timɔti à núr'a pa a yîri yii yyére ke, jwumpe u à jwo wuu á mà yyaha tíi ná yii Kile kuni ɲaaraŋkanni ná yii ntàannamagare e ke, pur'à wuu funɲyi ɲíŋɛ. U à jwo wuu á mú na yii funŋɔ wà à wwɔ̀ wuu na mɛ, na bà wuu la ɲyɛ si yii ɲya mɛ, amuni yii la mú ɲyɛ si wuu ɲya. Lire kurugo wuu cìnmpyiibii, wuu à yire lógo ke, ali mà li ta wuu ɲyɛ yyefuge ná nàvunŋke e, yii Kile kuni ɲaaraŋkann'à wuu funɲyi pyi y'à ɲíŋɛ. Numɛ, wuu yákilibil'à tɛ̀ɛn, ɲaha na yɛ yii à kwôro Kafooŋi wwoɲɛɛge e. Yii kan'à wuu funɲyi táan pyiŋkanni ndemu na ke, wuu bá naha à cè pyiŋkanni na wuu sí Kile shɛ́ɛre n‑jwo mɛ. 10 Wuu na Kile ɲáare sèe sèl'e pìlaga bâra canŋa na, bà u si mpyi si wuu yaha wuu núr'a sà fworo yii na mɛ, lire cye kurugo cyeyi yi ɲyɛ yii sàha ŋkwɔ̀ a yire cè Kile kuni i mɛ, bà wuu si mpyi si yii taanna yire na mɛ.
11 Lire kùluni tɔɔge wuu sí n‑lwɔ́ si ŋkàre yii yyére ke, wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu u kuni pwɔ́ wuu á. 12 Ntàannamagare ti ɲyɛ yii ná yiye shwɔhɔl'e ná yii ná sùpyire sannte shwɔhɔl'e ke, Kafooŋi u là bâra tire na sèl'e, bà u a là bâra wuu woore na mà yyaha tíi ná yii e mɛ. 13 Lire ká mpyi, yii sí fànha ta, si ŋkwôro tufeempe e si mpyi tìgire cyaga baa wuu Tuŋi Kile yyahe taan, Kafooŋi Yesu cannuruge e ná u wuubii puni i.