2
Kile báaraŋi Poli à pyi Tesaloniki kànhe e ke
Wuu cìnmpyiibii, yii yabilimpil'à li cè na wuu kasheeni ɲyɛ a pyi yii yyére ɲùŋɔ baa mɛ. Yii à li cè na Filipi kànhe shiinbil'à wuu kyérege, maa wuu cyahala, ŋka lire ná li wuuni mú i, Kile barag'e, wuu à wuye waha maa ŋkàr'a sà Jwumpe Nintanmpe jwo yii á, ali mà li ta wuu zàmpɛɛnbil'à ɲyaha.
Jwumpe wuu à jwo sùpyir'á maa pi le kuni niɲcɛnni i ke, wuu ɲyɛ a puru jwo pi á ná pi ŋgurugo funŋ'i, lire ɲyɛ mɛ ná funŋkyaange e, lire ɲyɛ mɛ ná nàɲwɔhɔrɔ funŋ'i mɛ. Ŋka Jwumpe Nintanmpe Kile à kan wuu á ke, puru wuu ɲyɛ na yu. Ɲaha kurugo yɛ u à wuu kàanmucya mà li ɲya na wuu sí n‑jà uru báaraŋi pyi, lire e u à wuu pyi wuu u mpe Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á. Wuu ɲyɛ na pu yu wuu kyaa si ntáan sùpyir'á mɛ, ŋka wuu na pu yu wuu kyaa si ntáan Kile á. Uru u à wuu zòompii cè.
Yii yabilimpil'à li cè kàyituwɔgɔrɔ bà wuu à jwo yii á mɛ, là nta kurugo bà wuu mú s'à pu jwo mɛ. Kile u ɲyɛ wuu shɛ̀rɛfooŋi. Mɛcyara kurugo bà wuu ɲyɛ na puru Jwumpe Nintanmpe yu yii á, lire ɲyɛ mɛ sùpyire sannt'á mɛ. Mà li ta wuu mpyi na sí n‑jà fànha cyán yii na, ɲaha na yɛ Kirisita tùnntunmii pi ɲyɛ wuu. Ŋka lire ná li wuuni mú i, wuu à pyi ɲùmpiŋɛfee yii shwɔhɔl'e, bà pyàŋi nuŋi ɲùŋke maha mpi ná u e, maa yaha u na mɛ. Ɲyɛ yii ntàannamagare t'à sìi wuu e ke, tire t'à wuu pyi wuu à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á, puru mpemu p'à fworo Kile e ke. Lire kanni bà mɛ, wuu mpyi a sàa li ta kacɛnnɛ si yii tɛ̀gɛ pyiŋkannigii puni na, ali li mɛ́ɛ ká bɛ̂ ná wuu múnahigil'e, ɲaha na yɛ yii kyal'à waha wuu na sèl'e.
Mii cìnmpyiibii, tèni i wuu à sà Kile jwumpe jwo wani yii yyére ke, kanhaŋkanni ná báarawage wuu à pyi pìlaga bâra canŋa na, bà li si mpyi wuu àha bú ŋkwɔ̀ mpyi tuguro yii ɲuŋ'i mɛ, yii funŋɔ ɲyɛ a wwɔ̀ lire na mà kɛ!
10 Yii à li ɲya, Kile mú à li ɲya, ɲaaraŋkanni na wuu mpyi na ɲaare yii shwɔhɔl'e ke, lire mpyi a ɲwɔ maa ntíi, wuu mú mpyi tìgire cyaga baa.
11 Yii mú à li cè na bà tufooŋi maha u pyìibii cû mɛ, amuni wuu à yii puni niŋkin niŋkinŋi cû. 12 Wuu mpyi maha yii yɛrɛge maa màban leni yii e, maa yi yu na wahage yii á, na yii yii ɲaaraŋkanni yaha li yyaha tíi ná Kile ɲyii wuuni i, uru ŋgemu u à yii yyere, bà yii si mpyi si jyè u Saanre sìnampe e mɛ.
13 Lire kurugo wuu fwù ɲyɛ Kile na tèrigii puni i, ɲaha na yɛ Jwumpe Nintanmpe wuu à jwo yii á ke, yii ɲyɛ a pu pyi sùpyire jwumɔ mɛ. Ŋka bà pu ɲyɛ mɛ, yii à pu cû amuni, maa li cè na Kile jwumpe pu ɲyɛ pu pi, yii pi à dá Yesu na ke, na puru pu ɲyɛ na yii sɔ̀nŋɔre kɛ̂ɛnŋi. 14 Wuu cìnmpyiibii, Kile à mpiimu yyere ka pi i dá Yesu Kirisita na Zhude kùluni i ke, yii ná pire mú à pyi niŋkin, ɲaha na yɛ bà Yahutuubii pìl'à pire kyérege mɛ, amuni yii yabilimpii sùpyiibil'à yii kyérege. 15 Pire Yahutuubil'à Kile mùmpɛnmɛ pyi maa Kafooŋi Yesu ná Kile tùnntunmpii bò, maa wuu kyérege. Pi à piye pyi sùpyire puni zàmpɛnmii. 16 Jwumpe wuu ɲyɛ na yu supyishiŋi sanŋ'á, bà pi si mpyi si shwɔ mɛ, pi la ɲyɛ si wuu sige puru ɲjwuŋi na. Lire mpyiŋi cye kurugo, pi à là bâra pi kapegigii na, fo Kile lùun'à pa yîri pi taan maa bégele pi ntùnŋi mɛɛ na.
Tesaloniki kànhe dánafeebii lage ɲyɛ Poli na
17 Cìnmpyiibii, wuu pi ke, wuu à yîri yii taan si tère pyi, wuu ɲyɛ na yii ɲaa mɛ. Ŋka wuu na sɔ̂nŋi yii kyaa na. Mà pu fíniŋ'a jwo, wuu la ɲyɛ si yii ɲya sahaŋki. 18 Lire kurugo wuu la ɲyɛ si sà fworo yii na. Mii Poli yabiliŋ'á lire kùsheeni kyal'à yaha tooyo niɲyahay'e, ŋka Sitaanniŋi à wuu pyi wuu ɲyɛ a jà a lire kùluni tɔɔge lwɔ́ mɛ.
19 Ɲyɛ jofoo u ɲyɛ wuu sɔ̀nŋɔre tatahage yɛ? Jofoo u ɲyɛ wuu funntange ɲùŋke yɛ? Jofoo u ɲyɛ wuu pèente ɲùŋke yɛ? Yii pi. Wuu Kafooŋi Yesu cannuruge, yii pi sí n‑pyi wuu sɔ̀nŋɔre tatahage, si mpyi wuu funntange ɲùŋke, si mpyi wuu pèente ɲùŋke Yesu yyahe taan. 20 Sèeŋi na, yii pi ɲyɛ wuu pèente ná wuu funntange ɲùŋke.