Poli à lɛtɛrɛŋi niɲcyiiŋi ŋgemu tun Tesaloniki kànhe dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Tesalonike kànhe na mpyi Masedoni kùluni i. Silasi ná Timɔti à Poli tɛ̀gɛ Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi na wani, ka pìi si piye kan Yesu á. Poli ɲyɛ a jà a tère nimbwoo pyi wani kuru kànhe na mɛ, ɲaha kurugo yɛ Yahutuubil'à u kyérege wani (Kapyiiŋkii 17).
Poli yìriŋkwooni kàntugo lire kùluni i, u à Timɔti tun Tesaloniki kànhe e, u sà dánafeebii kàanmucya kampyi yyefuge ɲyɛ a pi pyi pi à sàa le Kile kuni ɲaaraŋi na mɛ. Ɲyɛ tèni i Timɔti à núr'a pa maa jwuntanma jwo Poli á mà yyaha tíi ná dánafeebil'e ke, ka Poli funntanga wuŋi si ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun pi á.
Ŋge lɛtɛrɛŋi funŋke e u à fwù kan Kile á, maa màban le dánafeebil'e, bà pi si mpyi si ŋkwôro Kile kuni i s'a sì yyaha na mɛ.
U à pi funŋɔ cwo u báaraŋi pyiŋkanni na tèni i u mpyi pi shwɔhɔl'e ke. U funŋk'à táan, ɲaha kurugo yɛ u à li ɲya na dánafeebil'à kwôro Kile kuni i, ali mà li ta ŋgahaŋi ɲyɛ pi ɲuŋ'i. U la ɲyɛ si núru pi ɲya (1--3). U à pi funŋɔ cwo u kàlaŋi na mà yyaha tíi ná ɲaaraŋkanni niɲcɛnni i. U à li cya pi á na pi a piye kàanmucaa katupwɔhɔyi na (4.1-12).
Dánafeebii kuruŋke e, pìi funmpɛn wuu pi mpyi mà yyaha tíi ná dánafeebii niŋkwuubil'e. Ka Poli si màban le pi e maa li cyêe pi na na Yesu à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i pyiŋkanni ndemu na ke, dánafeebii pi à kwû ke, Kile sí pire ɲɛ̀ Yesu fiige. U à jwo na Yesu sí núru n‑pa canŋka. U aha mpa, dánafeebii puni sí n‑pyi ná u e fo tèekwombaa (4.16-17).
1
Jwumpe tasiige
Yii dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita wuubii Tesaloniki kànhe e ke, mii Poli ná Silivɛn ná Timɔti, wuu pi à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ŋkan yii á. Kile u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á.
Tesaloniki kànhe dánafeebii Kile kuni ɲaaraŋkann'à Poli yyaha ɲî
Wuu maha fwù kaan Kile á yii kyaa na tèrigii puni i. Wuu aha a si raa u ɲáare tère o tère e ke, wuu funŋɔ ɲyɛ na wwùu yii na mɛ. Kacɛnŋkii yii à pyi maa li cyêe na yii à dá Yesu Kirisita na ke, ná báaraŋi yii à pyi maa li cyêe na Kile kyal'à táan yii á ke, ná pyiŋkanni na yii à yiye waha maa yii sɔ̀nŋɔre taha wuu Kafooŋi Yesu Kirisita na ke, wuu aha a Kile ɲáare, wuu funŋɔ ɲyɛ na wwùu cyire na mɛ. Wuu cìnmpyiibii, wuu à li cè na Kile à yii kyaa táan uy'á maa yii cwɔɔnr'a pyi u wuu. Yii li cè na tèni i wuu à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á ke, li ɲyɛ a mpyi a dá ɲwɔjwumpe kanni na mɛ, ŋka Kile Munaani fànhe mú mpyi a bâra maa yii pyi yii à dá na wuu jwumpe na ɲyɛ sèe. Ɲaaraŋkanni na wuu mpyi na ɲaare yii shwɔhɔl'e yii ntɛ̀gɛŋi kurugo ke, yii à lire cè. Wuu ɲaaraŋkanni ná Kafooŋi wuuni ɲyɛ niŋkin, lire ɲaaraŋkanni yii s'à lwɔ́. Kile Munaani fành'à yii pyi yii à ɲɛɛ Kile jwumpe na ná funntange e yii yyefuge tèrigil'e. Lire pyiŋkanni na, yii à pyi yyecyeenɛ Masedoni ná Akayi kùligii dánafeebii pun'á. Yii à pyi kaɲuŋɔ mà Kafooŋi Jwumpe pyi p'à caala mà lwɔ́ yii yyére, mà sà nɔ fo Masedoni ná Akayi kùligii na, mà bâra lire na, dániyaŋi yii à pyi Kile na ke, uru kyal'à jwo cyeyi puni i. Lire kurugo wuu saha ɲyɛ na wuye kànre na yii kyaa yu sùpya á mɛ. Tèni i wuu à shà yii yyére ke, pyiŋkanni na yii à wuu ɲùŋɔ bɛ̂, ná pyiŋkanni na yii à kàntugo wà yii yasunɲy'á ke, mà bâra lire na, Kileŋi ɲyii wuŋi u ɲyɛ Kileŋi sèe wuŋi ke, yii à ɲɛɛ uru na maa u pêre, sùpyire puni na yire yu. 10 Pi à li cè mú na yii na Kile Jyaŋi Yesu sigili. Kile à u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i, uru u sí n‑yîri nìɲyiŋi na mpa wuu shwɔ Kile lùyirini nimpani na.