4
Ɲùŋufeebii, yii a yii bilibii cwôre ná fyìnmpe ná ntìiŋi i, yii àha funŋɔ wwɔ̀ na yii mú na ɲyɛ ná Ɲùŋufooŋi w'e nìɲyiŋi na mɛ.
Yɛrɛyi nizanɲyi
Yii àha ndáha Kileɲarege na mɛ, yii yyaha le ku na, yii raa fwù kaan Kile á tèrigii puni i. Yii raa Kile ɲáare wuu á mú, bà u si mpyi si pyiŋkanni niɲcɛnni kan wuu á, wuu raa Kirisita kaŋwɔhɔni kyaa yu sùpyir'á mɛ. Lire kurugo mii à le kàsuŋi i.
Yii kwôro ɲarege na mii á, bà mii si mpyi s'a li sɛ́nmɛge s'a yu li jwuŋkanni na mɛ.
Ɲyɛ mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, tère o tère e yii à laaga ta ke, yii a kacɛnŋii pyi pi á, yii raa pi cwôre ná yákilifente e. Yii ɲwɔmugure ti pyi ná tìpoomɔ ná kaɲwɔɔni i tèrigii puni i, yii raa sùpyire ɲwɔ shuu yii a ɲwɔge.
Fwùŋi nizanŋi
Wuu ntàannamacinmpworoŋi, Kafooŋi Yesu báarapyiŋi Tisike, u ɲyɛ na báare ná mii i ke, ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo wi. Kyaa maha kyaa li ɲyɛ naha ke, u sí n‑sà cyire puni jwo yii á. Mii à li yîrige li kurugo maa u tun yii á, u sà wuu yìriŋkanni jwo yii á, bà lire si mpyi si màban le yii e mɛ. Mii à Onɛzimu mú bâra u na, yii ntàannamacinmpworoŋi wà wi, dánasupya wi. Karigii cyi ɲyɛ naha ke, u sí cyire puni jwo yii á.
10 Mii kàsujyiɲɛɛŋi Asitariki à yii shɛ́ɛre. Barinabasi cìnmpworoŋi Marika mú à yii shɛ́ɛre. Mii à u kyaa jwo yii á mà kwɔ̀. U aha nɔ yii na, yii u cû a ɲwɔ. 11 Yesu pi maha mpyi Zhutusi ke, ur'à yii shɛ́ɛre mú. Yahutuubii dánafeebil'e, pire shiin taanreŋi kanni pi à mii tɛ̀gɛ, pyiŋkanni na sùpya sí n‑jà n‑jyè Kile Saanre e ke, ka wuu u lire jwo sùpyir'á. Pi à màban le mii i sèl'e. 12 Yii cìnmpworoŋi Epafirasi u na báare Yesu Kirisita á ke, ur'à yii shɛ́ɛre mú. Tèrigii puni i u à uye waha Kileɲarege na yii kyaa na, bà yii si mpyi si ŋkwôro Kile kuni i si fûnŋɔ l'e, s'a Kile ɲyii wuuni pyi tèrigii puni i mɛ. 13 Mii sí n‑jà yi jwo yii á: yii ná Lawodisi dánafeebii ná Erapolisi wuubii kani ɲyɛ Epafirasi zòŋi na sèe sèl'e. 14 Luka, wuu cevooŋi dɔ̀gɔtɔrɔnaŋi ná Demasi, pir'à yii shɛ́ɛre.
15 Yii Lawodisi kànhe dánafeebii shɛ́ɛre, Nimifa ná dánafeebii pi maha bínnini u bage e ke, yii i pire shɛ́ɛre mú. 16 Yii aha ŋge lɛtɛrɛŋi kâla, yii i u kan Lawodisi dánafeebil'á pi kâla, sémɛŋi ŋgemu ká yîri Lawodisi i ke, yii mú pi uru kâla. 17 Yii yi jwo Arisipi á, na u àha ŋkwɔ̀ funŋɔ wwɔ̀ Kafooŋi Yesu báaraŋi niŋkanŋi na u á mɛ. U u u pyi u nɔ u tɛgɛni na.
18 Mii Poli yabiliŋi cyɛge k'à ŋge fwùŋi sémɛ. Yii àha funŋɔ wwɔ̀ li na na mii ɲyɛ naha kàsuŋi i mɛ.
Kile u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.