3
Toroŋkanni niɲjyeeni ná nivɔnni kani
Ná yii s'à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i ná Yesu i, lire e ke, sèeyaayi yi ɲyɛ nìɲyiŋi na, cyage e Yesu à tɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na ke, yii a yire caa. Yii a sɔ̂nŋi kanna nìɲyiŋi sèeyaayi na, yii i ɲìŋke wuyi yaha wani. Ɲaha na yɛ yii à kwû maa ɲɛ̀, yii shìfɔnmii wuu pi à tɛ̀ɛn ná Kirisita e Kile yyére. Uru shìfɔnŋi na ɲyɛ kyaa ndemu li ɲyɛ li ɲyɛ na ɲaa mɛ. Kirisita u à shìfɔnŋi kan yii á ke, u aha a si ɲya canŋke ŋkemu i ke, yii sí ɲya ná u e u sìnampe e.
Lire e ke yii yii zòmpiibii bò, mu à jwo kaɲwɔhɔyi ná jacwɔɔre shiŋi puni ná yaayi lapege ná funmbwɔhe, kuru ná kacyinzunni mú à tàanna. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na Kile pêre mɛ, cyire karigii shiŋi cyi maha Kile lùuni pyi l'à yîri pire taan. Tèecyiini i, yii mpyi na ntùuli cyi kurigil'e, yii mpyi cyire kapegigii cye e. Ŋka numɛ, lùyirini ná lùpɛɛnni ná pege, yii cyire karigii puni yaha. Cyàhigii, lire ɲyɛ mɛ silege baa jwumpe pà tufiige ɲyɛ a yaa p'a fwore yii ɲwɔyi i mɛ. Yii àha núru raa fini yiye na mɛ, ɲaha kurugo yɛ yii à fworo yii lyempe e, maa yii kapyiɲjyɛgigii yaha. 10 Yii a zòmii nivɔnmii lwɔ́, yii à pyi sùpyii nivɔnmii, maa mpyi yii Davooŋi málwɔrɔ, si u cè sèl'e. 11 Lire kurugo yii à pyi Yahutuu yo, yii à pyi shiŋi wabɛrɛ yo, yir'à fworo y'e, yii à kwɔ̀n yo, yii ɲyɛ a kwɔ̀n mà yo, yir'à fworo y'e, yii à pyi kànbwɔhɔshiin yo, yii à pyi ɲyɛgɛɲwɔhɔshiin yo, yir'à fworo y'e, yii à pyi bilii yo, yii ɲyɛ a pyi bilii mà yo, yir'à fworo y'e. Nde li ɲyɛ na wíi ke, lire li ɲyɛ: Kirisita kyaa l'à jwo ke, uru u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na, maa mpyi wuu puni i.
Dánafeebii wwoɲɛɛge kani
12 Ɲyɛ ná Kile s'à yii cwɔɔnrɔ, maa yii pyi uye wuu, maa yii kyaa táan uy'á, lire e yii a ɲùɲaara taa yiye na, yii raa sùpyigire pyi ná yiye e, yii i yiye tîrige yiy'á, yii i mpyi ɲùmpiŋɛfee ná lùtaanfee, 13 yii i yii karigii kwú yiye e, yii raa yii kapyiiŋkii yàfani yiye na. Wà ha wurugo wà á, yii i puru jwo a kwɔ̀ feefee, bà Kafooŋi Yesu à yii ná uru shwɔ̀hɔlɔ wogigii kwɔ̀ feefee mɛ. 14 Mà bâra cyire puni na, yii sàa yiye kyaa táan yiy'á, ɲaha kurugo yɛ tàange ku maha ŋgwòŋi shiinbii pwɔ piye na. 15 Mbèŋi Kirisita à le yii shwɔhɔl'e ke, uru u kwôro yii shwɔhɔl'e, ɲaha na yɛ Kile u à yii yyere yii i mpyi niŋkin. Yii a fwù kaan u á mú.
16 Yii Kirisita jwumpe yaha pu tatɛɛngɛ wwû yii zòompil'e sèe sèl'e. Yii a yiye kâlali, yii raa yiye yɛrɛge ná yákilifente e, ná Zaburu sémɛŋi myahigii ná Kile pèente myahigii ná Kile kuni myahigil'e. Yii a myahigii cêe ná yii zòmpyaagii puni i, yii raa Kile shɛ́ɛre. 17 Yii a yii kapyiiŋkii ná yii kajwuŋkii puni pyi Kafooŋi Yesu mɛge na. Cyire tooy'e, yii raa Tufooŋi Kile shɛ́ɛre Yesu mɛge kurugo.
Pyɛnge wwoɲɛɛge kani
18 Cyeebii, yii yiye tîrige yii nàmbaabil'á, lir'à yaa ná yii e Kafooŋi Yesu wwoɲɛɛge e. 19 Nàmbaabii, yii yii cyeebii kyaa táan yiy'á, yii àha pi cû bilii fiige mɛ. 20 Nàŋkopyire, yii yii sifeebii ɲwɔmyahigii cû karigii puni i. Yii aha a lire pyi, lire sí n‑táan Kafooŋi Yesu i. 21 Tiibii, yii àha lùgigii pɛn ná yii pyìibil'e mɛ, lire ká mpyi, màbanŋi sí n‑fworo pi e.
Bilibii ná pi ɲùŋufeebii kani
22 Bilibii, yii yii ɲùŋufeebii ɲwɔmyahigii cû karigii puni i. Yii àha raa pi ɲyiɲyaga báaraŋi kanni pyi si nta ntáan pi á mɛ. Yii a u pyi ná funvyinge e, yii raa Kafooŋi Yesu pêre. 23 Báara maha báara na yii ɲyɛ ke, yii a u pyi ná zòvyinre e, bà yii maha báare Kafooŋi Yesu á mɛ, l'àha mpyi mu à jwo yii na báare sùpyir'á mɛ. 24 Yii àha ŋkwɔ̀ funŋɔ wwɔ̀ na Kafooŋi sí yii sâra mɛ. Yaayi u à yaha u wuubil'á ke, yire yà u sí n‑kan yii á. Kafooŋi Kirisita á yii na báare. 25 Ŋka shin maha shin u kapyii li ɲyɛ báarapege ke, urufoo sí n‑sâra n‑tàanna ná kur'e, ɲaha na yɛ Kafooŋi ɲyɛ a sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ.