2
Zhìŋi mii na leni yii ná Lawodisi dánafeebii kurugo, mà bâra mpii pi ɲyɛ pi sàha ŋkwɔ̀ a mii ɲya a ɲya mɛ, mii la ɲyɛ yii i li cè na ur'à waha a tòro. Mii na uru zhìŋi leni si màban le yii ná pire puni i, yii i yiye kyaa táan yiy'á cìnmpworoge ŋgwòŋi funŋke e, yii i yákilifente shiŋi puni ta, yii i Kile kaŋwɔhɔni cè, lire li ɲyɛ Kirisita. Ur'e nàfuuŋi niŋwɔhɔŋi ɲyɛ mu à jwo yákilifente ná ɲcèŋi. Mii na puru yu bà yii si mpyi si yiye shwɔ kàyituwɔgɔre jwufeebii na mɛ. Mii laage mɛ́ɛ ká ntɔɔn yii na, mii ɲyɛ yii taan sɔ̀nŋɔre e. Mii funntanga wu u ɲyɛ, ɲaha na yɛ yii karigii puni sogoloŋkann'à ɲwɔ yiye shwɔhɔl'e, yii s'à taha Kirisita fye e ná funŋɔ niŋkin i.
Yii aha mpyi ná Kirisita e, yii nàzhan à fworo yasunɲyi i
Ɲyɛ bà yii à ɲɛn'a Yesu Kirisita pyi yii Kafooŋi mɛ, yii kwôro kuru wwoɲɛɛge e ná u e. Bà cige ndìre maha mpyi ɲìŋke e, ɲìŋk'a sì wá na ku ɲwɔ caa mɛ, lire pyiŋkanni na, yii ndìre le Kirisita wwoɲɛɛge e, bà yii si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i, bà yii à taanna li na mɛ. Mà bâra lire na, yii fwùŋi niŋkanŋi u ɲyaha u á.
Yii a yiye kàanmucaa, yii àha ŋkwɔ̀ yiye yaha ɲwɔtanyifeebii pi yii ɲwɔ fáanŋa a cû mɛ. Pi jwumpe ɲyɛ kafinara, Kile e bà p'à fworo mɛ. Pu ɲyɛ ɲùŋɔ baa, maa yyaha tíi ná làdaabii karigii ná diɲyɛŋi yasunɲyi i, yire ná Kirisita sí ɲyɛ kunul'e mɛ. Kirisita u à pyi sùpya ke, yaayi puni yi ɲyɛ Kileŋi sèe wuŋi i ke, yire puni na ɲyɛ u e. 10 Yaaga maha yaaga ku ɲyɛ ná ɲùŋufente ná sífente e ke, u à fànha tò yire puni na. Yii ná uru wwoɲɛɛge cye kurugo, yii à yaayi puni ta mà yii funɲyi ɲíŋɛ. 11 U wwoɲɛɛge cye kurugo mú, yii à kwɔ̀n, lire ɲyɛ a li cyêe na sùpya u à yii cyeere cyage kà kwɔ̀n mɛ. Ŋka u à yii sɔ̀nŋɔpeere kwɔ̀n a láha yii zòompii na. 12 Yii à batize ke, l'à pyi mu à jwo yii à le fanŋke e ná Kirisita e maa ɲɛ̀ ná u e maa mpyi ná u e wwoɲɛɛge e. Lir'à pyi dániyaŋi cye kurugo Kile sífente e. Tire sífente t'à Kirisita ɲɛ̀ a yige kwùŋi i. 13 Yii mpyi mu à jwo kwùu, ɲaha na yɛ yii kapegigii ná yii sɔ̀nŋɔpeere mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a láha yii na mɛ, ŋka Kile à shì nivɔnŋɔ kan yii á ná Kirisita e, maa yii kapegigii puni yàfa yii na. 14 Tìgire ná kapegigii cyi mpyi a sém'a yaha wuu yyaha na, na wuu à Saliyaŋi kɛ̀ɛge ke, Yesu Kirisita kwùŋi kworokworocige na, lir'à cyire puni shi bò. L'à pyi mu à jwo uru sémɛŋ'à kwòro kworokworocige na. 15 Uru kwùŋi cye kurugo, yaayi yi ɲyɛ numpini i ná ɲùŋufente ná sífente e ke, Kile à yire fànhe shwɔ yi na, maa yi sílege, maa yi pyi yawiige diɲyɛ puni ɲyii na.
16 Lire e yii àha núru ɲɛɛ sùpya u a yii la wwû yii yalyire ná yii yabyɛɛre làdaŋi ntiimbaaŋi na mɛ. Yii mú àha ɲɛɛ pi a yii la wwû kataanni canɲyi ná yivɔnni ná canŋɔŋke làdaŋi ntiimbaaŋi na mɛ. 17 Cyire karigii puni mpyi kàntugo yyére wuuni nimbwooni nimpani nàɲjaŋi. Yesu Kirisita kyaa li, u à fànha tò nàɲjaŋi na, uru u ɲyɛ sèeŋi puni. 18 Mpii pi na yà yu yii Kile pèeŋkanni na ke, yii àha raa pire kàanmucaa mɛ, ɲaha na yɛ mà piye tîrige maraa mɛ̀lɛkɛɛbii pêre, lire l'à táan pi á. Pi ŋɔɔyi na pi à piye tíiŋɛ, maa piye pêl'a tòro, mà tàanna ná pi sɔ̀nŋɔŋkanni i. 19 Pi saha ɲyɛ a piye pwɔ Yesu na mɛ, uru sí u ɲyɛ ɲùŋke, mà li ta cyeere ká a ɲcáa yaage ŋkemu na ke, ɲùŋke ku maha kuru kan t'á. Ɲùŋke ku maha yatanzogompe ná kapaanre pyi cyere niŋkin, Kile sí u maha tire cyeere lyɛge.
20 Ɲyɛ yii à kwû ná Kirisita e ke, yii nàzhan à fworo ŋke ɲìŋke yasunɲyi i. Yii kuro saha ɲyɛ yi kafuunŋkil'e mɛ. Lire e ke yii àha núru ɲɛɛ pi fànhe cyán yii na ɲcyii karigil'e mɛ: 21 «Ma hà nde lwɔ́ mɛ, li ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. Ma hà nde nɛ́ɛnɛ mɛ, li ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. Ma hà mpwɔ̀n nde na mɛ, li ɲyɛ a ɲwɔ mɛ.» 22 Cyire kafuunŋkil'à yyaha tíi ná yaayi ɲjemu i ke, yi shìŋi ɲyɛ a ɲyaha mɛ. Yalyire nintiire ti ɲyɛ ti ti, t'aha lyî a kwɔ̀, yi maha ŋkwɔ̀. Sùpyiibii yabilimpii niɲjaaŋii cyi ɲyɛ cyi cyi, cyi ɲyɛ a lwɔ́ a pwɔ Kile kuni na mɛ. 23 Pìi na sɔ̂nŋi na cyire karigii na ɲyɛ ɲcè, ɲaha kurugo yɛ cyi na yu Kile pèeŋkanni ná sùpyaŋi uye ŋkyèregeŋi kyaa na. Mà li ta, kaɲwɔɔ ɲyɛ cyi na mɛ, sùpyire maha tiye pêre ná cyi e, Kile bà pi ɲyɛ na mpêre ná cyi e mɛ.