Lɛtɛrɛŋi Poli à tun Kɔlɔsi kànhe dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Poli wwoɲɛɛŋi Epafurasi u à Jwumpe Nintanmpe jwo Kɔlɔsi kànhe e, ka pìi si piye kan Yesu á. Poli yabiliŋi ɲyɛ a nɔ wani kuru kànhe na mɛ, ŋka u mpyi maha Kile ɲáare pire dánafeebil'á, ali mà u yaha kàsuŋi i.
Ɲyɛ mà Poli yaha kàsuŋi i, Epafurasi à kàr'a sà yi jwo u á na cyelentiibii kafinivinibii pìi na wá na ɲyàhaŋguruguŋi pyi dánafeebii shwɔhɔl'e Kɔlɔsi kànhe e. Pire kafinivinibii mpyi na dánafeebii ɲùɲyi tare, mà lire ɲùŋke pyi na pi ɲyɛ na pi yalyire ná pi kataangii karigii cwɔɔnre mà tàanna ná Yahutuubii làdaabil'e mɛ, na pi ɲyɛ na Kile mɛ̀lɛkɛɛbii pêre mɛ.
Ɲyɛ Poli à yire lógo ke, ka li i u funŋɔ pɛn. Lire e u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun Kɔlɔsi kànhe dánafeebil'á maa pi funŋɔ cwo Yesu Kirisita fànhe na, maa li cyêe pi na na Yesu Kirisita à fànha tò mɛ̀lɛkɛɛbii na. Uru cye kurugo, Kile à pi dá. Yesu ká mpyi ná ŋgemu i ke, urufoo saha ɲyɛ a yaa u a Kile mɛ̀lɛkɛɛbii pêre mɛ.
Lire e Poli à li cyêe pi na na pi kàntugo wà diɲyɛŋi ɲyii karigil'á, bà pi kyaa si mpyi si ntáan pi ɲùŋufooŋi Yesu á mɛ, pi a yàfani piye na, pi i piye kyaa táan piy'á, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná pi e mɛ, pi i jwuŋkanna cè ná pire e.
1
Poli à Kɔlɔsi dánafeebii shɛ́ɛre
Mii Poli u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i ke, mii ná wuu cìnmpworoŋi Timɔti, u à ŋge lɛtɛrɛŋi tun Kile wuubil'á Kɔlɔsi kànhe e. Yii pi ɲyɛ wuu cìnmpyiibii pi à taha Kirisita fye e tèrigii puni i ke, wuu Tuŋi Kile u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á.
Poli à fwù kan Kile á Kɔlɔsi dánafeebii kyaa na
Ɲyɛ tèrigii puni i wuu aha a si raa Kile ɲáare yii kyaa na, uru ŋgemu u ɲyɛ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi ke, wuu maha u shɛ́ɛre, ɲaha na yɛ pyiŋkanni na yii à dá Yesu Kirisita na ke, ná pyiŋkanni na Kile wuubii puni kyal'à táan yii á ke, wuu à yire lógo. Yii à yii sɔ̀nŋɔre taha yaage ŋkemu na, ná yii sí kuru ta nìɲyiŋi na ke, kuru ku ɲyɛ yii dániyaŋi ná yii tàange ɲùŋke. Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ sèeŋi, ná p'à fyânha a nɔ yii na ke, pur'à ku kyaa jwo. Puru jwump'à nɔ diɲyɛŋi puni na bà p'à nɔ yii na mɛ, p'à yasɛrɛ pyi, maa mpúgo. Pu na lire pyi yii shwɔhɔl'e mú, mà lwɔ́ yii à Kile kacɛnni kyaa lógo, maa li cè sèe sèl'e ke. Wuu ntàannamabaarapyiɲɛɛŋi Epafirasi à yii kâla yire cyeyi na. Kirisita báarapyi niɲcɛnŋɛ u ɲyɛ u wi yii shwɔhɔl'e. Kile Munaani à tàange ŋkemu le yii e ke, u à kuru kyaa jwo wuu á.
Poli na Kile ɲáare Kɔlɔsi dánafeebii kyaa na
Lire l'à li ta, mà lwɔ́ canŋke wuu à yii kyaa lógo ke, wuu na Kile ɲáare yii á tèrigii puni i. Wuu na u ɲáare, nde u la ɲyɛ yii a mpyi ke, bà yii si mpyi si lire sɛ́nmɛgɛ ɲcè mɛ. U u yákilifente kan yii á, bà yii si mpyi s'a u karigii ɲaa s'a ɲcwúu mɛ. 10 Lire e yii toroŋkanni sí Kafooŋi Kile wuuni lwɔ́, s'a u ɲyii wogigii kanni pyi, s'a kacɛnŋkii shiŋi puni pyi, s'a sì yyaha na Kile ɲcèŋi i. 11 Kile Siŋi Punifoo sí raa fànhe kaan yii á, bà yii si mpyi si yii kaleŋkii puni kwú ná funntange ná funɲiŋke e mɛ.
Kirisita ɲyɛ diɲyɛŋi puni ɲùŋɔ na
12 Yaayi Tufooŋi Kile à yaha u bɛ̀ɛnmpe e nìɲyiŋi na, u wuubii mɛɛ na ke, yii a fwù kaan u á yire kurugo, ɲaha na yɛ u à yii le yire tafeebil'e. 13 U à wuu dìr'a yige numpini fànhe e mà le u Jyaŋi saanre e, uru ŋgemu kyaa l'à táan u á ke. 14 Uru cye kurugo Kile à wuu ɲùŋɔ wwû kapegigii bilere e, maa cyi yàfa wuu na.
15 Uru u ɲyɛ Kileŋi niɲyambaaŋi nàɲjaŋi,
uru u à fànha tò Kileŋi yayaayi puni na,
16 ɲaha na yɛ uru cye kurugo Kile à diɲyɛŋi yaayi puni dá,
nìɲyiŋi wuyi ná ɲìŋke wuyi,
yaayi niɲyayi ná niɲyambaayi,
mu à jwo ɲje yi ɲyɛ saanre ná kafente ná ɲùŋufente ná fànhafente e ke,
yire yaayi pun'à dá u cye kurugo, maa dá u mɛɛ na.
17 Uru u ɲyɛ yaayi puni yyaha na, uru cye kurugo yaayi pun'à yiye cû.
18 Uru u ɲyɛ dánafeebii kuruŋke ɲùŋke* Pìi maha jwo: «dánafeebii kuruŋke ɲùŋɔ na»..
Kuru na ɲyɛ sùpyaŋi cyeere fiige,
uru u ɲyɛ kuru tasiige,
ɲaha na yɛ uru u à pyi shincyiiwe mà ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i.
Lire na, u à yyahayyereŋi lwɔ́ karigii puni i.
19 L'à táan Kile á, cyeyi puni yi ɲyɛ ur'e ke, na yire yi pyi u Jyaŋi i.
20 Uru cye kurugo Kile à mbèŋi cya ná yaayi puni i.
Sìshange u à wu kworokworocige na ke,
ná kur'e Kile à yyeɲiŋke kan ɲìŋke ná nìɲyiŋi yaayi pun'á.
21 Tèecyiini i, yii sɔ̀nŋɔpeere ná yii kapyiiŋkii mpyi a li cyêe na yii laage mpyi a tɔɔn Kile na, maa mpyi u zàmpɛnmii. 22 Ŋka u Jyaŋi à pa mpyi sùpya maa ŋkwû. U kwùŋi cye kurugo, Kile à yii ná uru shwɔ̀hɔŋi yal'a ɲwɔ. Lir'à pyi bà Kile si mpyi si yii fwɔnrɔ baa wuubii ná yii tìgire baa wuubii yaha yii yyére u yyahe taan si ɲɛɛ yii na mɛ. 23 Ŋka fo yii aha yiye pwɔ Kile kuni i, maa tayyérege niɲcɛnŋɛ wwû, yaage na yii sɔ̀nŋɔr'à taha nìɲyiŋi na ke, maa mpyi yii ɲyɛ a funŋɔ wwɔ̀ kuru na mɛ. Kuru yaage kyaa Jwumpe Nintanmpe ɲyɛ na yu. Yii à pu lógo, p'à jwo ɲìŋke sùpyire pun'á mú. Puru jwumpe ɲjwuŋi kurugo, Kile à mii Poli pyi u báarapyi.
Poli na zhìŋi leni dánafeebii kurugo
24 Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, yyefuge e mii ɲyɛ naha numɛ yii kurugo ke, kur'à táan mii i, ɲaha na yɛ Kirisita ná dánafeebii kuruŋk'à kwôro kuru yyefuge e fo mà sà nɔ tèni là na, mii sí na nàzhanŋi pyi kur'e, bà dánafeebii kuruŋke si mpyi s'a sì yyaha na mɛ. 25 Mii à pyi dánafeebii kuruŋke báarapyi, Kile u à mii yaha uru báaraŋi na yii á. Mii à yaa mii u Kile jwumpe puni jwo yii á. 26 L'à mɔ, puru jwumpe mpyi a ŋwɔhɔ sùpyire puni na, ŋka numɛ p'à jwo a nɔ Kile sùpyiibii na. 27 U la mpyi si lire kaŋwɔhɔni nisinani nimbwooni cyêe supyishiŋi puni na. Lire kaŋwɔhɔni li ɲyɛ: Kirisita ɲyɛ yii e, lire l'à yii pyi yii à tɛ̀ɛn ná l'e na yii sí n‑pyi shinbwoo Kile yyére. 28 Wuu na Kirisita kyaa yu sùpyire pun'á, marii pi yɛrɛge maa pi kâlali ná yákilifente e, bà pi si mpyi si fûnŋɔ Kile kuni i, Kirisita wwoɲɛɛge cye kurugo mɛ. 29 Lire kurugo mii ɲyɛ na báaraŋi pyi. Kirisita à fànhe ŋkemu kan mii á ke, ná kure e mii na zhìŋi leni. Kuru fànhe ku maha síŋi kaan mii á.

*1:18 Pìi maha jwo: «dánafeebii kuruŋke ɲùŋɔ na».