4
Ɲyɛ Kile Munaani à yi fíniŋ'a jwo wuu á na diɲyɛŋi tèekwooni ká byanhara, pìi sí kàntugo wà Kile kun'á, si ntaha kafinivinibii pìi ɲwɔh'i, mpii pi ɲyɛ na sùpyire wurugo ke, pire u kàlaŋi s'à fworo jínabil'e. Pire cyelentiibii na ɲyɛ kafinivinimii, pi à fyìnmɛ tò wwomɔ na, pi saha sì n‑jà sèeŋi cè n‑wwû kafinare e mɛ. Pire cyelentiibii maha sùpyire kâlali na fúruŋi ɲyɛ a ɲwɔ mɛ, na yalyire shiŋi puni ɲyɛ a yaa t'a lyî mɛ, mà li ta Kile u à yalyire puni dá. U la ɲyɛ mpii pi à dá uru na maa sèeŋi cè ke, pi fwù kan ur'á pi i ti lyî. Yaaga maha yaaga Kile à dá ke, yire pun'à ɲwɔ, wuu ɲyɛ a yaa wuu cyé yaaga na mɛ, ŋka wuu à yaa wuu fwù kan u á yaayi puni kurugo. Wuu à li cè Kile Jwumpe cye kurugo na wuu aha fwù kan u á yaayi ɲjemu kurugo ke, yire maha fíniŋɛ.
Yesu Kirisita báarapyiŋi niɲcɛnŋi
Mu à yaa mu u ɲcyii karigii yyaha jwo dánafeebil'á, lire e mu sí n‑pyi Yesu Kirisita báarapyi niɲcɛnŋɛ ŋgemu u na uye ɲwɔ caa ná kàlaŋi niɲcɛnŋi i Kile kuni i ke. Ma hà raa jwuɲjyempe laaga baa wumpe núru mɛ, pu ɲyɛ a fworo Kile e mɛ. Ta maye taanni Kile yyaha fyagare na.
Mà cyeere taanna karigii cyìi na, lir'à ɲwɔ,
ŋka mà maye taanna Kile yyaha fyagare na,
lire tɔ̀ɔnŋ'à pêe sèl'e
ɲaha na yɛ Kile à ɲwɔmɛɛni lwɔ́ wuu á na
uru yyaha fyagare sí wuu niɲjaaŋi ná wuu nùmpanŋke ɲwɔ.
Puru na ɲyɛ sèe, sùpyire pun'à yaa ti ɲɛɛ uru sèeŋi na. 10 Ɲyɛ lire kurugo wuu na báaraŋi pyi, marii zhìŋi leni, ɲaha na yɛ wuu à wuye tíiŋɛ Kileŋi ɲyii wuŋi na, uru u ɲyɛ sùpyire puni Shwofooŋi, ŋka mpii pi à dá Yesu Kirisita na ke, pire wuuni l'à lyɛ. 11 Mu à yaa mu u cyire karigii yyaha jwo pi á sèl'e maa pi taanna cyi na.
12 Mu ɲaaraŋkanni niɲcɛnni l'à yaa li sùpyire sige t'àha bú ŋkwɔ̀ mu wíi ɲcwô na mu na ɲyɛ nàŋkocyaawa mɛ. Mu a yaa mu u ma jwuŋkanni ná ma ɲaaraŋkanni ná ma ntàannamagare ná ma dániyaŋi ná ma zòvyinre cyêe dánafeebii na, bà pi si mpyi si mu pyiŋkanni lwɔ́ cyire karigii puni i mɛ.
13 Mà jwo mii u nɔ mu yyére ke, maye waha Kile Jwumpe Semɛŋi ŋkàlaŋi na sùpyir'á, maa u jwumpe yyaha jwo pi á, bà pi si mpyi si ntaha pu fye e mɛ. 14 Kile tùnnture ntemu t'à jwo mu kyaa na, ka dánafeebii kacwɔnribii si pi cyeyi taha mu ɲùŋke na, ka mu u Kile màkange ŋkemu ta u báaraŋi mɛɛ na ke, ma hà cye láha kuru na mɛ.
15 Maye waha maa cyire karigii pyi ná ma fànhe puni i, bà sùpyire si mpyi si ɲcè na mu na sì yyaha na Kile kuni i mɛ. 16 Ma ɲaaraŋkanni kàanmucya. Kàlaŋi mu ɲyɛ na ŋkaan sùpyir'á ke, maa uru kàanmucya mú. Maye pwɔ cyire karigii na tèrigii puni i. Lire ká mpyi, mu yabiliŋi sí n‑shwɔ, mpii pi ɲyɛ na mu jwumpe núru ke, pire mú sí n‑shwɔ mu cye kurugo.