5
Yɛrɛŋkanni na Timɔti à yaa u a dánafeebii yɛrɛge ke
Ma hà raa jwuɲjwumbaama yu nàŋkolyeebii na mɛ, ŋka ta pi yɛrɛge ná lùtaanni i mu à jwo mu tii pi. Lire pyiŋkanni na mú, ta nàɲjiibii yɛrɛge mu à jwo mu cìnmpyii. Ciɲjyeebii pi ke, ta pire yɛrɛge mu à jwo mu nɛɛ pi. Cipyire mú ti ke, ta tire yɛrɛge mu à jwo ma cìnmpyicyee, ŋka ná zòvyinre e.
Leŋkwucyeebii pi à yaa ná ntɛ̀gɛŋi i ke
Tɛgɛfee ɲyɛ leŋkwucyeebii mpiimu na mɛ, pire pi à yaa ná ntɛ̀gɛŋi i. Ŋka pyìi, lire ɲyɛ mɛ ɲampyire ká mpyi leŋkwucwoŋi ŋgemu á ke, pir'à yaa pi Kile yyaha fyagare ntaanniŋi sìi pi pyɛnyi na, pi i pi sifeebii tugure lwɔ́, bà pi sifeebil'à fyânha a pi woore lwɔ́ mɛ. Lire l'à táan Kile á. Leŋkwucwoŋi u ɲyɛ uye kanni na, ná sùpya ɲyɛ u á, ŋgemu u sí u tugure lwɔ́ mɛ, ur'à Kile pyi u cyɛge tatahage, marii u ɲáare pìlaga bâra canŋa na, bà Kile si mpyi si u tɛ̀gɛ mɛ. Ŋka leŋkwucwoŋi u ɲyɛ mayaare e ke, uru niŋkwuŋi u ɲyɛ, ali mà li ta u ɲyɛ ɲyii na. Ta dánafeebii kâlali ɲcyii karigii na, bà pi si mpyi s'a cyi kuni ɲaare, si mpyi tìgire cyaga baa mɛ. Shin maha shin à yaa u u cìnmpyiibii tugure lwɔ́, ŋka u pyɛngɛ shiinbii wuuni l'à lyɛ. Ŋgemu ká mpyi u ɲyɛ a lire pyi mɛ, urufol'à fworo Kile kuni i feefee. Kilecembaabii mú bá à pwɔ́rɔ urufoo na.
Leŋkwucyeebii pi à nɔ yyee beetaanre (60) na ke, l'aha nta pi mpyi a kúu pi nàmbaabii na, pire mpii mɛyi y'à yaa y'a sémɛni dánafeebii s'a pire tɛ̀re. 10 Pi à yaa pi pyi mɛtangafee pi kacɛnŋkii cye kurugo, pi à yaa pi ta pi à pi pyìibii byé byíŋkanna niɲcɛnnɛ na, pi à yaa pi ta pi à nàmpwuun mâra, maa dánafeebii tooyi jyé mú* Lire tèni i, nàmpɔnŋɔ n'a mpyi a pa mu yyére, mu mpyi maha biliŋi wà pyi u à u tooyi jyé. Lire na mpyi bilibii kapyii., pi à yaa pi ta pi à kanhamafeebii pìi tɛ̀gɛ, pi à yaa pi ta pi à kacɛnŋkii shiŋi puni pyi. Ɲyɛ leŋkwucyeebii pi ɲyɛ amuni ke, pire mɛyi y'à yaa y'a sémɛni.
11-12 Ŋka leŋkwucyeebii pi ɲyɛ cipyire ke, ma hà raa pire mɛyi sémɛni mɛ. Shwɔhɔl'e nàmbajyiini lage sí n‑pa pi ta. Lire ká mpyi, ɲwɔmɛɛni pi maha lwɔ́, na pire sí raa báare Kirisita kann'á ke, pi sí lire kɛ̀ɛge si kàntugo wà u á. 13 Mà bâra lire na, mu aha a pi mɛyi sémɛni, pi sí n‑pyi sàafee s'a ɲaare pyɛnyi ná yiye shwɔhɔl'e laaga baa, là mpyimbaa. Lire kanni bà mɛ, pi sí n‑pyi jwuɲyahamafee, s'a pi ɲwɔyi leni sùpyire sannte jwumpe e, s'a jwuɲjwumbaampe yu mú. 14 Lire kurugo mii la ɲyɛ leŋkwucipyire ti nàmbaya jyè Lire tɛɛnni i, wà fànha mpyi leŋkwucyeebii na mɛ. U pooŋi kwuŋkwooni kàntugo, cyage k'à táan u á ke, u mpyi maha sà nàmbage lèŋɛ wani., pi i pyìi si, pi i yákili yaha pi pyɛnyi na sèl'e, bà wuu zàmpɛɛnbii si mpyi pi àha ŋkwɔ̀ tìgire cyaga ta wuu na mɛ. 15 Mii na mpe jwumpe yu ɲaha na yɛ leŋkwucipyire tà à kàntugo wà Kile kun'á mà kwɔ̀, maa ntaha Sitaanniŋi ɲwɔh'i. 16 Dánafeebii shwɔhɔl'e, ceeŋi wà cìnmpyicyee ká mpyi leŋkwucyee, ur'à yaa u pi tugure lwɔ́, leŋkwucyeebii pi ɲyɛ piye kanni na ke, bà dánafeebii kuruŋke si mpyi si jà ɲjyére ná pire e mɛ.
Dánafeebil'à yaa pi a pi kacwɔnribii pêre
17 Dánafeebii kacwɔnribii pi ɲyɛ na pi báaraŋi pyi na ɲwɔge ke, pire pi à yaa ná pèente e, yii yaha pire na sèl'e, mpiimu bá pi à piye pwɔ Kile jwumpe ɲjwuŋi na ke, pire kaɲyɛɛ na. 18 Ɲaha kurugo yɛ y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Mu aha a sùmaŋi bwùun ná nìiyi i si u pyàŋi wwû, mu ɲyɛ a yaa mu u yi ɲwɔyi pwɔ mɛ Duterenɔmu 25.4
Yi mú à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Báarapyiŋ'à yaa ná u sàraŋi i§ Levitiki 19.13; Duterenɔmu 24.14-15
Nde Timɔti à yaa u pyi wà ha dánafeebii kacwɔnrɔŋi wà cɛ̂ɛge u á ke
19 Wà ha dánafeebii kacwɔnrɔŋi wà cɛ̂ɛge kani là na, ná shiin shuunni taanre ɲyɛ a lire kani ɲya maa li jwo mu á mɛ, ma hà ndá li na mɛ. 20 Kacwɔnribii pi ɲyɛ na kapegigii pyi ke, pire yɛrɛ pi sanmpii ɲyii na, bà pire mú si mpyi s'a fyáge si kàntugo wà kapegigii na mɛ. 21 Mii sí yi jwo n‑waha mu á, Kile ná Yesu Kirisita ná u mɛ̀lɛkɛɛbii niɲcwɔnribii ɲyii na, na mu à yaa mu u maye waha maa ɲcyii karigii puni pyi. Mu à yaa mu u sùpyire puni cû cùŋkanna niŋkin na, ma hà sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ.
22 Ma hà funŋke wyɛ̀ɛŋɛ si ma cyeyi taha sùpya ɲùŋɔ na si u pyi dánafeebii kacwɔnrɔwɔ mɛ. Shinŋi u ɲyɛ na kapegigii pyi ke, ma hà ŋgwɔ̀ ná urufol'e mɛ, mu à yaa mu u pyi ná zòvyinre e tèrigii puni i.
23 Ma hà raa lùtiige kanni byii mɛ, ta ɛrɛzɛn sinmpe nimbilere byii ma funɲjaŋke kurugo, bà mu si mpyi si ɲcùuŋɔ mɛ, ɲaha na yɛ mu ɲyɛ na ɲcùuŋi na ntahali mɛ.
24 Pìi na ɲyɛ wani, pi kapegigii maha ɲcè, mà li ta wà sàha ŋkwɔ̀ a pi yíbe mɛ. Pìi wogii sí na ɲyɛ wani cyire maha ɲcè pi yíbeŋkwooni kàntugo na. 25 Amuni li mú ɲyɛ kacɛnŋkii ɲyɛ na jà a ŋwɔhɔ mɛ, cyi maha ɲaa. Cyìi mɛ́ɛ ká mpyi cyi sàha ŋkwɔ̀ na ɲaa mɛ, cyire sì n‑kwôro ɲcèmbaa mɛ.

*5:10 Lire tèni i, nàmpɔnŋɔ n'a mpyi a pa mu yyére, mu mpyi maha biliŋi wà pyi u à u tooyi jyé. Lire na mpyi bilibii kapyii.

5:14 Lire tɛɛnni i, wà fànha mpyi leŋkwucyeebii na mɛ. U pooŋi kwuŋkwooni kàntugo, cyage k'à táan u á ke, u mpyi maha sà nàmbage lèŋɛ wani.

5:18 Duterenɔmu 25.4

§5:18 Levitiki 19.13; Duterenɔmu 24.14-15