6
Dánafeebii pi ɲyɛ bilere e ke, pir'à yaa pi a pi ɲùŋufeebii pêre
Bilibil'à yaa pi a pi ɲùŋufeebii pêre, bà sùpyire si mpyi t'àha raa Kile mɛge kɛ̀ɛge, si wuu kàlaŋi pyi laaga baa mɛ. Pi ɲyɛ a yaa pi a pi ɲùŋufeebii ɲwɔ kwùun, na pire na ɲyɛ cìnmpyii mà tàanna ná Kile kuni i mɛ. Ŋka pi bá à yaa pi a báare pi á sèl'e, ɲaha kurugo yɛ mpiimu á pi ɲyɛ na báare ke, pire na ɲyɛ ntàannamadanafee.
Cyire karigii jwo a waha dánafeebil'á.
Cyelentiibii kafinivinibii ná nàfuuŋi kani
Wà ha a kàlaŋi wabɛrɛ kaan sùpyir'á ŋgemu u à kàntugo wà wuu Kafooŋi Yesu Kirisita kàlaŋi niɲcɛnŋi ná Kile kun'á ke, urufoo na uye pêre tawage e, u ɲyɛ a yafyin cè mɛ. Jwuɲyahamafoo u ɲyɛ u wi. U maha kàshige kwùun jwumpe laaga baa wumpe ɲùŋɔ taan, cyire karigii maha ma ná yiɲcyɛge ná yoge ná cyàhigii ná sɔ̀nŋɔpeere ná nàkaante tɛgɛlɛ baa woore e sùpyire shwɔhɔl'e. Pire cyelentiibii funɲyi ɲyɛ a ɲwɔ mɛ, pi ɲyɛ na sèeŋi ɲaa sahaŋki mɛ. Pi na sɔ̂nŋi na Kile kuni na ɲyɛ nàfuutakuro.
Sèeŋi na, Kile kuni na ɲyɛ nàfuu li ɲaarafeebil'á, ná pi cyeyaay'à pi funɲyi ɲíŋɛ. Wuu canzege, wuu ɲyɛ a pa ná yafyin i mɛ, wuu canŋkwuge wuu mú sì n‑kàre ná yafyin i mɛ. Lire e yalyire ná vàanɲyi ká mpyi wuu á, yir'à yaa yi wuu funɲyi ɲíŋɛ. Mpiimu la ku ɲyɛ si mpyi nàfuufee ke, pire maha piye le kapegigii ɲwɔge e. Sitaanniŋi maha pi cû bà yatɔɔgɔ maha ɲcû kànhaŋa na mɛ. Pi ɲyii karigii nimpegigii ná laaga baa wogigii cyi maha pi wuuni kɛ̀ɛgɛ feefee. 10 Ɲaha kurugo yɛ nàfuuŋi lage ku maha kapegigii shiŋi puni sini, u lag'à pìi ta, ka pi i fworo Kile kuni i, maa piye le kyaage e.
Poli à Timɔti yɛrɛ
11 Ŋka Timɔti, mu u ɲyɛ Kile sùpya ke, laaga tɔɔn cyire karigii puni na, ma a maye waha katiigii mpyiŋi na Kile yyahe taan. Fànha le ma a maye pwɔ Kile na, ma a mpyi dánasupya, ma a ma shinɲɛɛbii kyaa táan may'á sèl'e, ma a maye waha Kile kuni ɲaaraŋi i, ma a mpyi ɲùmpiŋɛfoo. 12 Ta Kile kuni zhìŋi niɲcɛnŋi leni. Shìŋi niŋkwombaaŋi ta, uru kurugo Kile à mu yyere, ka mu u uru jwumpe jwo, maa li cyêe na mu na Kile kuni ɲaare, shinɲyahara a lire kani lógo maa li ɲya.
13 Ɲyɛ mii sí yi jwo n‑waha mu á, ɲyii yaayi puni Davooŋi Kile ɲyii na ná Yesu Kirisita ɲyii na, ŋgemu u à sèeŋi jwo Pɔnse Pilati á ke, 14 mu à yaa mu u Kile tùnnture kurigii puni ɲaara. Ma hà tìgire cyaga yaha ku ta ma na mɛ, fo mà sà yaa ná Kafooŋi Yesu Kirisita cannuruge e. 15 U sí núru n‑pa Kile ɲyii tère e, Kileŋi u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na ke, uru u ɲyɛ yyeɲiŋke fooŋi, kileŋi wà saha ɲyɛ uru kàntugo mɛ, uru u ɲyɛ saanbii puni Saanŋi, kafeebii puni Kafooŋi. 16 Uru kanni u ɲyɛ Kileŋi ɲyii wuŋi tèekwombaa; cyage e u ɲyɛ ke, kuru cyage bɛ̀ɛnmpe mpèeŋi kurugo, sùpya sì n‑jà n‑file u na mɛ, sùpya ɲyii sàha u ɲya mɛ, sùpya ɲyii mú sì n‑jà u ɲya mɛ. Pèente ná síŋi u pyi u wuyo, fo tèekwombaa. Amiina!
Nde nàfuufeebil'à yaa pi pyi ke
17 Yi jwo nàfuufeebil'á na pi àha raa piye pêre si pi cyeyi taha pi nàfuuŋi na mɛ, ɲaha na yɛ nàfuuŋi na ɲyɛ yakwɔgɔ. Pi à yaa pi pi cyeyi taha Kile na, uru u sí yaayi puni kan wuu á, si wuu funɲyi ɲíŋɛ. 18 Yi jwo pi á na pi a kacɛnŋii niɲyahagii pyi tèrigii puni i, pi àha mpyi cyeŋgarafee mɛ, pi raa pi cyeyaayi yà kaan sùpyir'á ná funŋɔ niŋkinŋi i. 19 Pi aha a lire pyi, pi sí nàfuu nimbwo ta nùmpanŋa, nàfuuŋi sèe wuŋi nivwɔnhɔmbaaŋi ná shìŋi niŋkwombaaŋi.
Poli yɛrɛge nizanŋke Timɔti á
20 Ɲyɛ mii jyaŋi Timɔti, tùnnture Kile à le mu cye e ke, ti cû ná ma cyeyi shuunniŋi i. Jwumpe laaga baa wumpe p'à kàntugo wà Kile kun'á ke, maye kàanmucya puru ná nàkaante ɲùŋɔ baa woore na. Pìi maha cyire karigii sɔ̂nŋi na ɲcè, mà li ta sèe bà mɛ. 21 Pìl'à jwo na pir'à ɲcèŋi ta amuni, mà li ta pi à fworo Kile kuni i.
Kile u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.