13
Yɛrɛyi nizanɲyi
Mii tontanrawoge ku sí n‑pyi ŋke yii yyére. Wuu sí n-sà kapegigii pyifeebii sâra si ntàanna ná pi kapyiŋkil'e, bà y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Shiin shuunni taanre ká kani ndemu ɲya tapyige e ke, lire kani sí n‑cwɔɔnrɔ si ntàanna ná pire niɲjwuyi i* Duterenɔmu 19.15Mii tozhɔnwoge yii yyére, mpii pi mpyi a kapegigii pyi ke, mii mpyi a pire puni yɛrɛ, mà bâra sùpyire sannte na. Numɛ, mà mii laage yaha k'à tɔɔn yii na, mii sí yi jwo yii á sahaŋki, mii aha sà mpiimu ta pi i kapegigii pyi sahaŋki ke, mii sì ku táan pirefee na mɛ. Ná yii s'à jwo na yii la ɲyɛ si ɲcè na Kirisita u à u jwumpe le mii ɲwɔge e, yii sí li cè. Kirisita fànhe ɲyɛ a cyɛ́rɛ yii karigil'e mɛ, u maha u sífente cyêre yii na. Sèe wi, tèni i pi mpyi na u kwòre cige na ke, u mpyi a uye pyi fànha baa yaaga, ŋka u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i Kile sífente cye kurugo. Wuu fành'à cyɛ́rɛ, bà Kirisita woge mpyi a cyɛ́rɛ mɛ. Ŋka wuu aha núr'a shà yii yyére, yii sí li ɲya wuu karigii pyiŋkanni i, na Kile maha fànhe kaan wuu á, bà u à ku kan Kirisita á mɛ.
Yii yiye kàanmucya sèe sèl'e kampyi sèeŋi na yii na ɲaare Kile kuni i. Yii ɲyɛ a li cè yiye e na Yesu Kirisita na ɲyɛ yii e mà? U aha nta u ɲyɛ yii e mɛ, lir'à li cyêe na yii à kùuŋ'a cwo Kile kuni i. Ŋka mii na sɔ̂nŋi yii sí li cè yiye e na wuu ɲyɛ a kùuŋ'a cwo Kile kuni i mɛ. Wuu na Kile ɲáare, yii àha ŋkwɔ̀ kapii pyi mɛ. Li kapyiini ɲùŋke bà ku ɲyɛ si li cyêe yii na na wuu na jìn'a kyaa pyi mɛ, ŋka li kapyiini ɲùŋke ku ɲyɛ si yii ɲya kacɛnnɛ tapyige e. Yii a kacɛnŋii pyi, ali lire mɛ́ɛ ká nta li sí li cyêe na wuu à wurugo, lire ɲyɛ tapege mɛ. Wuu sì n‑jà Kile sèeŋi fyìinnɛ mɛ, nde kanni wuu sí n‑jà n‑pyi ke, lire li ɲyɛ mà u pyi u a sì yyaha na. Wuu fànhe mɛ́ɛ ká nta k'à cyɛ́rɛ, ka yii woge si mpêe, lire na ɲyɛ wuu á funntanga. Wuu Kileɲarege ku ɲyɛ, yii ndìre le Kile kuni i.
10 Mà mii laage yaha k'à tɔɔn yii na, mii na ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛni si ŋkan yii á, bà li si mpyi, mii aha nɔ yii yyére, mii àha zà yafyin cwɔɔnrɔ ná fahan'i si ntàanna ná Kafooŋi fànhe niŋkange e mii á mɛ. U à kuru fànhe kan mii á, si yii tɛ̀gɛ yii a sì yyaha na Kile kuni i. Ku ɲyɛ a kan si yii ɲùŋɔ kyán Kile kuni na mɛ.
Jwumpe nizanmpe
11 Ɲyɛ numɛ, mii cìnmpyiibii, yii pyi funntange e. Nde li sí yii pyi yii ndìre le Kile kuni i ke, yii a lire pyi. Yii a màban leni yiye e. Yii yii sɔ̀nŋɔre pyi niŋkin, yii i yyeɲiŋke yaha ku pyi yii ná yiye shwɔhɔl'e. Lire ká mpyi, Kileŋi u maha tàange ná yyeɲiŋke kaan ke, uru sí n‑pyi ná yii e. 12 Yii a cìnmpworogo fwùŋi kaan yiy'á ná funɲcɛnŋi i. Kile wuubii pi ɲyɛ naha ke, pire pun'à yii shɛ́ɛre. 13 Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, tàange ku ɲyɛ Kile e ke, kuru ku pyi yii ná yiye shwɔhɔl'e, yii i mpyi Kile Munaani wwoɲɛɛge e.

*13:1 Duterenɔmu 19.15