Lɛtɛrɛŋi Poli à tun Galati kùluni dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Kìni mɛge pi maha mpyi Turiki numɛ ke, Galati shiinbii mpyi a tɛ̀ɛn lire kìni i cyage k'e. Poli à tooyo shuunni pyi pi yyére na Jwumpe Nintanmpe yu, puru ɲjwuŋi tooy'e pìi mpyi a dá Yesu na. Ɲyɛ Poli Kile jwumpe jwuŋkwooni kàntugo Galati shiinbil'á, Yahutuubii pìi mpyi a shà maa pi pyi na Yesu Kirisita dániyaŋi kanni sì n‑jà sùpya shwɔ u kapegigii na mɛ, fo mu aha a Yahutuubii làdaabii kurigii ɲaare mú. Lire e pi mpyi na yu na fànha ku ɲyɛ ku ki dánafeebii puni pi kwɔ̀n mà tàanna ná Yahutuubii làdaabil'e.
Poli à jwo na mu à pyi Yahutu yo, mu ɲyɛ a pyi Yahutu mà yo, sùpyire puni sí n‑shwɔ Yesu Jwumpe Nintanmpe mpemu kurugo ke, na tire sùpyire kàlaŋ'à kàntugo wà puru jwump'á. Poli à lógo na Galati dánafeebii wá na ŋko raa kàntugo wàa Kile kun'á, si ntaha pire kafinivinibii ɲwɔh'i ke, ka u u ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tùugo pi á, maa pi yɛrɛ, bà pi si mpyi si ŋkúu Jwumpe Nintanmpe na, si ŋkwôro Kile kuni i mɛ. Yɛrɛyi Poli à kan pi á ke, yire yi ɲyɛ ɲje.
U à li cyêe pi na na ur'à uye kan Kile á, na Kafooŋi Yesu u à uru tun uru u a Jwumpe Nintanmpe yu. U à li cyêe pi na mú, na uru ná Zheruzalɛmu dánafeebii kuruŋk'à bín'a tɛ̀ɛn, dánafeebii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, maa jwo pire kyaa na. Nde na pir'à bɛ̂ ke lire li ɲyɛ nde: pire dánafeebii ɲyɛ a yaa pi pyi Yahutuubii saliyaŋi ɲwɔh'i mɛ (1--2).
U à uye tígile Kile Jwumpe Semɛŋi na, maa yi yyaha jwo pi á na Yahutuubii saliyaŋi kuni ɲaaraŋi i bà zhwoŋi ɲyɛ na ntaa mɛ; ŋka mu aha dá Yesu Kirisita na, lire kanni li sí n‑jà sùpya shwɔ (3--4).
Lɛtɛrɛŋi takwɔɔre e, u à yi jwo a waha pi á na pi piye yaha Kile Munaani l'a ŋkɛ̂ɛnŋi, ɲaha kurugo yɛ lire li maha sùpyaŋi yige Musa Saliyaŋi tugure ɲwɔh'i, maa fànhe kan u á, u u kacɛnŋkii shiŋi puni pyi. Kacɛnŋkii puni yyaha yyére wuuni sí li ɲyɛ tàange (5--6).
1
Poli à fwù kan Galati dánafeebii kuruɲy'á
Mii Poli u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo yii á. Mii u pyi Yesu Kirisita tùnntunŋɔ, sùpya bà u à lire yaa mɛ, sùpya bà u à mii tun mɛ. Yesu Kirisita u à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i Tufooŋi cye kurugo ke, uru ná Tufooŋi Kile u à wwɔ̀ lire na. Mii cìnmpyiibii puni pi naha ná mii i ke, mii ná pire pi à wwɔ̀ maa ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo Galati kùluni dánafeebii kuruɲy'á. Wuu Tuŋi Kile ná Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi yyeɲiŋke kan yii á. Yesu Kirisita u à uye kan mà pyi sáraga si wuu kapegigii yàfa wuu na, bà wuu si mpyi si fworo ŋge diɲyɛŋi nimpiŋi karigii puni i mà tàanna ná Tufooŋi Kile ɲyii wuuni i mɛ. Pèente ti taha Kile na tèrigii puni i, fo tèekwombaa. Amiina!
L'à Poli pâa, u lógo na Galati dánafeebil'à kuni labɛrɛ lwɔ́
L'à mii pâa sèl'e mà lógo na yii à wyɛ̀rɛ na ŋko raa kàntugo wàa Kile á, uru ŋgemu u à yii yyere maa ɲwɔ yii na maa yii shwɔ ke, mpii pi ɲyɛ na yii shwoŋkanni jwumpe labali na yu ke, maa ntaha pire jwumpe ɲwɔh'i, mpemu ná Jwumpe Nintanmpe ɲyɛ niŋkin mɛ. Tire sùpyire na yii wuruge, Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ke, marii ɲcaa s'a puru kɛ̂ɛnŋi.
Wuu à ɲjemu jwo yii á Yesu kyaa na ke, l'à pyi wuu yabilimpii yo, l'à pyi Kile mɛ̀lɛkɛ mà yîri nìɲyiŋi na yo, wà ha mpa yabɛrɛ jwo yii á, Kile u urufoo láŋa. Mii à yi jwo yii á mà kwɔ̀, mii sí núru yi taha, Jwumpe Nintanmpe yii à lógo wuu ɲwɔ na, maa ɲɛɛ pu na ke, shin maha shin ká puru labala a jwo yii á jwuŋkanni labɛrɛ na ke, Kile u urufoo láŋa.
10 Ɲaha yii na sɔ̂nŋi numɛ bɛ? Mii na ɲcaa si ntáan sùpyir'á laa, mii na ɲcaa si ntáan Kile á? Sùpyire ɲyii wuuni mii na mpyi bɛ? Mii n'a mpyi na sɔ̂nŋi si ntáan sùpyir'á, mii mpyi na sì n‑pyi Kirisita báarapyi mɛ.
Pyiŋkanni na Poli à pyi Yesu tùnntunŋɔ ke
11 Mii la ɲyɛ yii li cè mii cìnmpyiibii, Jwumpe Nintanmpe mii à jwo yii á ke, pu ɲyɛ a fworo sùpya e mɛ. 12 Mii ɲyɛ a pu ta sùpya á mɛ, wà mú sí ɲyɛ a mii kâla pu na mɛ, ŋka Yesu Kirisita yabiliŋi u à pu cyêe mii na.
13 Yii à mii pyiŋkanni kyaa lógo mà mii yaha Yahutuubii Kile kuni i. Yii mú s'à cè na mii à Kile dánafeebii kuruŋke kyérege fo mà tòro. Mii mpyi na li kɔ̀re si ku jya. 14 Yahutuubii Kile kuni ɲaaraŋi i, mii mpyi na yyeɲwɔge shiinbii puni yyaha na. Mii tiibii làdaabii kani mpyi a sàa waha mii na.
15 Ŋka Kile à ɲwɔ mii na mà mii ta mii sàha si mɛ, maa mii cwɔɔnrɔ, mii a báare ur'á. 16 Amuni, li mú à pyi, l'à sàa bɛ̂ u á mà u Jyaŋi cyêe mii na, mii s'a u kyaa yu supyishiŋi sanŋ'á, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, mii ɲyɛ a sùpya yíbe si nta li pyi mɛ. 17 Mpii pi à pyi Yesu tùnntunmii mii yyaha na ke, mii ɲyɛ a shà Zheruzalɛmu i si pi ɲya mɛ. Mii à tíl'a kàre Arabubii kìni i, maa yîri wani mà kàre Damasi kànhe e.
18 Yyee taanre kàntugo na, mii à kàre Zheruzalɛmu kànhe e, mà sà canmpyaa kɛ ná kaŋkuro pyi Pyɛri yyére si u cè. 19 Ŋka uru ná Kafooŋi Yesu cìnmpworoŋi Yakuba baare e, mii saha ɲyɛ a Yesu tùnntunŋi wabɛrɛ ɲya mɛ. 20 Kampyi kafinara mii na sémɛni na ntùuge yii á, Kile u ɲyɛ mii shɛ̀rɛfooŋi.
21 Lire kàntugo mii à kàre Siri kìni i, maa yîri wani mà kàre Silisi kùluni i. 22 Ŋka fo mà sà nɔ lire tèni na, Zhude kùluni dánafeebii kuruɲyi mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a mii cè mɛ. 23 Pi mpyi a lógo kanna na ŋge u mpyi na pi kyérege si nta pi sige pi àha ndá Jwumpe Nintanmpe na mɛ, na uru u na pu yu sùpyir'á numɛ. 24 Lire e ke pi na Kile mɛtange yiri mii kurugo.