Poli à lɛtɛrɛŋi shɔnwuŋi ŋgemu tun Tesaloniki kànhe dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Ɲyɛ Tesaloniki dánafeebii mpyi yyefuge e, Poli à yire lógo ke, maa ŋge lɛtɛrɛŋi shɔnwuŋi tun pi á maa màban le pi e, bà pi si mpyi si ŋkwôro Kile kuni i mɛ. U à li cyêe pi na na Kafooŋi Yesu sí núru n‑pa pi shwɔ si pi kyéregefeebii tùn. Pìi na mpyi wani kuru kànhe e, pire mpyi a màban fô dánafeebii pìi na ná pi jwumpe e, pi mpyi maha ŋko na Kafooŋi Yesu à núr'a pa a kwɔ̀. Poli à li cyêe na pi à finɛ. Mà jwo Yesu Kirisita u pa ke, Shinpiŋi sí n‑pa fɔlɔ si ɲùŋɔ kyán Kile na. Ŋka Kafooŋi Yesu Kirisita sí u shi bò.
Poli mpyi a lógo mú na dánafeebii pìi na wá a piye yaha làmpyimbaaŋi yahare e. Ka u u màban le pire e, bà pi si mpyi s'a báaraŋi pyi mɛ. U à li cyêe pi na na báaraŋi ɲyɛ a táan ŋgemu á mɛ, urufoo mú ɲyɛ a yaa u a lyî mɛ (3.10).
1
Jwumpe tasiige
Yii dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita wuubii Tesaloniki kànhe e ke, mii Poli ná Silivɛn ná Timɔti u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ŋkan yii á. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á.
Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ntìiŋi funŋke e
Wuu cìnmpyiibii, wuu à yaa wuu a fwù kaan Kile á tèrigii puni i yii kyaa na. Lir'à yaa ná mpyi i, ɲaha na yɛ yii na sì yyaha na Kile kuni i sèl'e, ntàannamagare ti ɲyɛ yii mú puni niŋkin niŋkinŋi ná yiye shwɔhɔl'e ke, là sí i bârali tire na na wá. Lire kurugo wuu aha a yii shɛnrɛ yu Kile dánafeebii kuruɲyi sanɲy'á, wuu ɲùɲyi maha yîrige. Pyiŋkanni na yii à yiye waha yyefuge tèrigii puni ná nàvunŋke tèrigii puni i, maa ntɛ̀ɛn Kile kuni i ke, wuu maha yire yu pi á.
Cyire karigii puni funŋke e, Kile sí li cyêe na uru yukyaan'à tíi. Yii li cè na kuru yyefuge e yii ɲyɛ ke, kuru ku sí yii bégele n‑yaha Kile Saanre mɛɛ na, tire ntemu kurugo yii ɲyɛ kyaage e ke. Yii li cè na Kile à tíi, puru funŋke e mpii pi ɲyɛ na yii kyérege ke, u sí n‑pa pire kyérege, si yyeɲiŋke kan yii á, yii pi ɲyɛ kyaage e ke, mà bâra wuu na. Canŋke Kafooŋi Yesu sí n‑yîri nìɲyiŋi na si uye cyêe ná u mɛ̀lɛkɛɛbii fànhaɲyahaga wuubil'e ke, kuru canŋke, cyire karigii sí n‑pyi. U sí n‑pa naɲiŋke e, mpii pi à cyé Kile na, maa ɲcyé Jwumpe Nintanmpe na, puru mpemu p'à yyaha tíi ná wuu Kafooŋi Yesu kani i ke, u sí pire tùn. Tunŋkanni na u sí pi tùn ke, lire li ɲyɛ: u sí pi shi bò feefee, pi laage sí n‑tɔɔn Kafooŋi na, pi laage sí n‑tɔɔn u sífente nisinante na. 10 Canŋke Kafooŋi sí núru n‑pa ke, kuru canŋke ɲcyii karigii sí n‑pyi. Mpii pi à dá u na maa mpyi u wuubii ke, pire puni sí pèenɛ taha u na, si ɲyii yige u kurugo. Yii mú sí n‑pyi pire e, ɲaha na yɛ mpe wuu à jwo yii á u kyaa na ke, yii à dá puru na.
11 Lire kurugo wuu na Kile ɲáare yii á tèrigii puni i. Nde wuu ɲyɛ na ɲáare u á ke, lire li ɲyɛ u yii tɛ̀gɛ bà yii kapyiiŋkii si mpyi si yyaha tíi ná yii kayini i mɛ. Yii dániyaŋi funŋke e, kacɛnŋkii yii la ɲyɛ s'a mpyi ke, wuu na li ɲáare u á, u yii tɛ̀gɛ ná u sífente e, yii raa cyire pyi. 12 Lire ká mpyi, yii cye kurugo pèente sí n‑taha wuu Kafooŋi Yesu mɛge na, uru cye kurugo yii mú sí pèenɛ ta. Lire na ɲyɛ kyaa wuu Kileŋi ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita à ndemu pyi wuu á mana ke.