2
Karigii cyi sí n‑pyi mà jwo Yesu u pa ke
Wuu cìnmpyiibii, nde li ɲyɛ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita cannuruge kani, ná pyiŋkanni na wuu sí n‑bínni u taan ke, wuu sí kyaa niŋkin jwo yii á kuru kàmpanŋke na, lire li ɲyɛ: pìl'à jwo na Kafooŋi Yesu à núr'a pa a kwɔ̀. Yii a yiye kàanmucaa! Puru jwumpe na ɲyɛ kafinara, yii àha raa pu núru mɛ. Yii àha pi yaha pi a yii bàhabaha ná puru jwumpe e, lire ɲyɛ mɛ si pu tɛ̀gɛ yiye funŋɔ pɛn mɛ. Yii li cè na wà sí n‑jà n‑pa puru jwo yii á, si jwo na Kile u à uru tun, lire ɲyɛ mɛ si pu sémɛ lɛtɛr'e si ntùugo yii á ná wuu mɛge e. Yii àha zìi ɲɛɛ sùpya yaha u yii ɲwɔ fáanŋa a wurugo pyiŋkanni là tufiige na mɛ. Yii li cè na mà jwo kuru canŋke ku nɔ ke, shinɲyahara ti sí n‑fyânha ɲùŋɔ kyán Kile na. Lire kàntugo sùpyaŋi u à sàa pi maa ɲùŋɔ kyán, ná u à yaha mbòŋi laage e ná Kile sí n‑pa u shi bò ke, uru sí uye cyêe mà jwo kuru canŋke ku nɔ ke. Sùpyire na Kile mɛge yiri yaaga maha yaaga na, maa yaaga maha yaaga pêre ke, uru shinpiŋi sí ntùŋke taha yire puni na. U sí uye pêe yire puni na fo si ŋkàre sà jyè ntɛ̀ɛn Kileɲaarebage e, si jwo na uru yabiliŋi u ɲyɛ Kile.
Mà mii yaha yii yyére wani, mii à ɲcyii karigii jwo yii á, taha yii funŋ'à kwɔ̀ a wwɔ̀ cyi na? Nde l'à uru shinpiŋi sige u sì n‑jà ɲya numɛ mà u tèeɲyaani yaha nɔmbaa mɛ, yii à lire cè. Lire ná li wuuni mú i, sífente ti ɲyɛ shinpiŋ'á ná t'à ŋwɔhɔ ke, tire na báaraŋi pyi mà kwɔ̀. Ŋka yaage k'à para u yyaha na ke, ná kuru ɲyɛ a yîri wani mɛ, u sì n‑jà raa u báaraŋi pyi u ɲyii pyiŋkanni na mɛ.
Ɲyɛ kuru ká yîri wani tèni ndemu i ke, shinpiŋi sí n‑ta n‑fworo. U aha fworo, Kafooŋi Yesu sí u bò ná u ɲwɔge kafɛɛge e. Kafooŋi Yesu nimpaŋi bɛ̀ɛnmpe sí uru shinpiŋi shi bò. Uru shinpiŋi sí n‑pa uye cyêe ná Sitaanniŋi fànhe e, kabwɔhigii cyi sí sùpyire kàkyanhala si pi bilibili ke, u sí raa cyire pyi, bà u si mpyi si pi yákilibii yû mɛ. 10 Kuni li maha Kile pyi u à sùpyaŋi shi bò ke, mpii pi maha ɲaare lire kuni i ke, shinpiŋi sí pire ɲwɔ fáanŋa si ɲjaha ntiimbaaŋi karigii shiŋi puni na. Kile sí pi shi bò, ɲaha na yɛ sèeŋi u sí n‑jà pi shwɔ ke, pi ɲyɛ a ɲɛɛ uru na, maa u kyaa táan piy'á mɛ. 11 Ná pi s'à cyé uru sèeŋi na, lire kurugo Kile sí pi yaha tire sífente cye e, ti i pi yákilibii kɛ̂ɛnŋɛ kafinar'á. 12 Ɲyɛ shin maha shin u ɲyɛ u ɲyɛ a ɲɛn'a dá sèeŋi na mɛ, maa ntiimbaaŋi karigii táan uy'á ke, Kile sí n‑pa urufoo tùn.
Dánafeebil'à yaa pi piye pwɔ Kile kuni i
13 Yii pi ɲyɛ wuu cìnmpyiibii ná Kafooŋi Yesu à yii kyaa táan uy'á ke, wuu à yaa wuu a fwù kaan Kile á yii kurugo tèrigii puni i. Mà lwɔ́ fo tasiige e, Kile à yii cwɔɔnrɔ maa yii shwɔ. Yii li cè Kile Munaani à yii cwɔɔnr'a yaha yiye kanni na, ka yii i dá sèeŋi jwumpe na. 14 Kile à yii yyere lire mɛɛ na, Jwumpe Nintanmpe cye kurugo, wuu à puru mpemu jwo yii á ke. Lir'à pyi bà yii si mpyi si ntɛ̀ɛn ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita e u bwompe e mɛ. 15 Lire e wuu cìnmpyiibii, yii yyére tayyérege niɲcɛnŋi i, yii i yiye pwɔ. Yɛrɛyi wuu à jwo yii á, lire ɲyɛ mɛ ɲje wuu à sém'a tùugo yii á ke, yii àha zìi ŋkwɔ̀ funŋɔ wwɔ̀ kuru kà na mɛ.
16 Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita ná wuu Tuŋi Kile u à wuu kyaa táan uy'á, maa ɲwɔ wuu na, maa wuu zòompii taala nùmpanŋa mɛɛ na ná sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga niɲcɛnŋ'i ke, 17 pi yii zòompii taala, pi raa fànhe kaan yii á, bà yii si mpyi s'a kacɛnŋkii pyi tèrigii puni i, yii karigii pyiŋkanni ná yii jwuŋkanni i mɛ.