3
Poli à li cya dánafeebil'á pi a Kile ɲáare pir'á
Ɲyɛ wuu cìnmpyiibii, mpe mii sí n‑bâra puru na ke, puru pu ɲyɛ: yii a Kile ɲáare wuu á, bà Kafooŋi Jwumpe si mpyi si ɲcaala fwɔfwɔ, pi i pu le ɲjire e, bà l'à pyi yii yyére mɛ. Sùpyire t'à sàa pi ke, yii a Kile ɲáare bà wuu si mpyi si shwɔ tire na mɛ. Yii li cè, sùpyire puni ɲyɛ a dá Kile na mɛ. Ŋka Kafooŋi na ɲyɛ ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo, u sí fànhe kan yii á, si yii shwɔ Sitaanniŋi na. Kafooŋi à wuu pyi wuu à dá yii na, yɛrɛyi wuu à kan yii á ke, wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na yii na yi kurigii ɲaare, yii mú sí n‑kwôro s'a yi kurigii ɲaare.
Kafooŋi u yii tɛ̀gɛ bà yii si mpyi si Kile kyaa táan yiy'á, si karii kwú yiye e Kirisita fiige mɛ.
Shin maha shin à yaa u a báare u raa uye ɲwɔ caa
Wuu cìnmpyiibii, mpii pi ɲyɛ na fàhafaha na mâre là mpyimbaa yii shwɔhɔl'e, maa mpyi pi ɲyɛ na wuu yɛrɛyi kurigii ɲaare mɛ, wuu na li ɲáare yii á, wuu Kafooŋi Yesu Kirisita mɛge na, yii àha pire pyi yii kapyiɲɛɛ mɛ. Yii yabilimpil'à li cè na yii à yaa yii wuu pyiŋkanni lwɔ́. Tèni i wuu mpyi wani yii yyére ke, wuu mpyi a wuye yaha báarapyimbaani laage e mɛ. Wuu mpyi a wuye tíiŋɛ sùpyaŋi wà tufiige na uru s'a wuu ɲwɔ caa mana mɛ. Pìlaga bâra canŋa na, wuu mpyi maha báaraŋi niŋgaŋi pyi, bà li si mpyi wuu àha ŋkwɔ̀ mpyi tuguro yii wà tufiige ɲuŋ'i mɛ. Li ɲyɛ mu à jwo wuu mpyi na yii ntɛ̀gɛŋi fún mà dɛ! Ŋka wuu la mpyi yii i li cè na yii à yaa yii a báaraŋi pyi wuu fiige. 10 Tèni i wuu mpyi wani yii yyére ke, wuu à yi jwo a waha yii á na báaraŋi ɲyɛ a táan ŋgemu á mɛ, urufoo mú ɲyɛ a yaa u a lyî mɛ.
11 Lire ná li wuuni mú i, wuu à yi lógo na yii pìi na wá na fàhafaha na mâre là mpyimbaa, maa pi ɲwɔyi leni sùpyire sannte karigil'e. 12 Pire pi mpe lóg'a tàra, wuu sí yi jwo n‑waha pi á Kafooŋi Yesu Kirisita mɛge na, na pi tɛ̀ɛn tanuge e, pi raa báaraŋi pyi, pi i yyére ná pi ɲwɔlyiŋi i.
13 Mii cìnmpyiibii, yii pi ke, yii àha zìi ŋkànha kacɛnŋkii mpyiŋi taan tèni là tufiige e mɛ. 14 Yɛrɛyi wuu à kan yii á ŋge lɛtɛrɛŋi i ke, wà ha ɲcyé yi lógogo, yii urufoo ɲwɔhɔ múgo, yii àha núru ŋgwɔ̀ ná urufol'e mɛ. Lire ká mpyi, u sí n‑sílege. 15 Lire ɲyɛ a li cyêe na yii urufoo pyi yii zàmpɛn mà dɛ! Yii u yɛrɛ, ɲaha na yɛ yii cìnmpworo u ɲyɛ u wi.
Jwumpe nizanmpe
16 Kafooŋi u ɲyɛ yyeɲiŋke kanfooŋi ke, uru u yyeɲiŋke kan yii á tèrigii puni ná pyiŋkannigii puni na. Kafooŋi u pyi ná yii puni i.
17 Mii Poli yabiliŋi cyɛge k'à ŋge fwùŋi sémɛ. Amɛ mii maha na kampeeni fyèŋi yare na lɛtɛribii puni na. Mii sémɛre ti ɲyɛ nte.
18 Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii puni niŋkin niŋkinŋi na, u u mpyi ná yii e.