3
Diɲyɛŋi canzanɲyi kani
Ɲyɛ Timɔti, mu à yaa mu u li cè na diɲyɛŋi canzanɲyi sí n‑waha sèe sèl'e, ɲaha na yɛ sùpyire sí raa n‑kɔ̀re tiy'á, ti funzɔnŋɔre puni sí n‑taha wyɛ́rɛŋi na, pi sí raa piye pêre, pi sì raa piye cyiin sɔ̂nŋɔ mɛ, pi sí raa Kile mɛge kɛ̀ɛge, pi sì n‑pyi ná pèen'i mà yaha tíi ná pi sifeebil'e mɛ, pi sì wà kacɛnnɛ cè mɛ, pi mú sì Kile kuni kani là le dá e mɛ. Pi sí n‑pyi sùpyigire baa ná ɲùɲaara baa shiin, s'a sùpyire sannte mɛyi kɛ̀ɛge, pi sì n‑jà n‑cû kapegigii mpyiŋi na mɛ, pi sí n‑pyi shinpii, pi tafunŋi u sí n‑pyi kacɛnŋkii mpyiŋi. Pi sí raa sùpyire leni cye e, pi tɛɛnmɛ sí n‑pɛn, s'a piye pêre sèl'e. Pi sí ɲyii yige pi yabilimpii ɲyii karigii kurugo mà tòro Kile ɲyii wogigii na. Pi sí piye pyi sùpyire ɲyii na, mu à jwo Kile kuni ɲaarafee niɲcɛnmii, mà li ta pi sì ɲɛɛ piye yaha Kile u a ŋkɛ̂ɛnŋi mɛ. Timɔti, laaga tɔɔn uru supyishiŋi na.
Pi pìi maha jyè pyɛnyi i marii cyeebii funŋɔ baa wuubii pìi wɔɔge ná pi ɲwɔtanyi i, bà pi si mpyi s'a ɲɛɛge pi jwumpe na mɛ. Pire cyeebil'à kapegigii niɲyahagii pyi, maa pi ɲyii karigii shiŋi puni pyi ɲcyiimu cyi à kàntugo wà Kile kun'á ke. Tèrigii puni i, pi la maha mpyi si karii yyaha cè, ŋka pi sì n‑sìi n‑jà sèeŋi cè mɛ. Pire nàmbaabii na sèeŋi tùnni, bà Zhanɛsi ná Zhanbɛrɛsi* Yahutuubii na sɔ̂nŋi na Misira ɲcèfeebii kyaa l'à jwo Ɛkizodi 7--8 i ke, pire pi ɲyɛ Zhanɛsi ná Zhanbɛrɛsi. à Kile tùnntunŋiMusa tùn tèecyiini i mɛ. Pi funzɔnŋɔre pun'à lwɔ́ a pwɔ kapegigii mpyiŋi na, pi Kile kuni ɲaaraŋi ɲyɛ ɲùŋɔ baa. Ŋka pi karigii sì n‑shà yyaha na mɛ, ɲaha na yɛ shinɲyahara sí n‑pa li cè na pi funŋɔ baa wuu pi ɲyɛ, mu à jwo Zhanɛsi ná Zhanbɛrɛsi.
Timɔti à yaa u kwôro Kile kuni i
10-11 Timɔti, mu wi ke, karigii na mii à kâla ke, ná mii toroŋkanni ná karigii mii la ɲyɛ si mpyi ke, ná mii Kile kuni ɲaaraŋkanni ná pyiŋkanni na mii à cû naye ke, ná pyiŋkanni na sùpyire sannte kyal'à táan mii á ke, ná pyiŋkanni na mii à naye waha Kile kuni i ke, ná pyiŋkanni na mii à kyaala sùpyire cye e ke, mu à pyi mii fiige cyire puni i. Mu à li cè na mii à kyaala Antiyɔshi ná Ikoni ná Lisitiri kànyi i. Mii à kyaala wani sèl'e, ŋka lire ná li wuuni mú i, wuu Kafooŋi à mii yige kuru yyefuge puni i pi cye e. 12 Lire pyiŋkanni na, shin maha shin la ku ɲyɛ s'a Kile kuni ɲaare Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, urufoo sí n‑kyaala sùpyire cye e. 13 Ŋka shinpiibii ná kafinivinibii pi ke, pire sí yyaha le kapegigii mpyiŋi na, pi sí raa sùpyire wuruge s'a piye wuruge mú.
Kile Jwumpe Semɛŋi kaɲwɔɔni
14 Mu wi ke Timɔti, karigii na mu à taanna, ka mu u dá cyi sèeŋi na ke, maye pwɔ cyi na, ɲaha na yɛ mpii pi à mu taanna cyi na ke, sèeshiin pi. 15 Mà lwɔ́ fo mu ɲyɛ nàŋkocyɛɛre e, mu à Kile Jwumpe Semɛŋi kâla a cè, uru Semɛŋi jwumpe pu sí n‑jà yákilifente kan mu á, bà mu si mpyi si dá Yesu Kirisita na si shwɔ mɛ. 16 Uru Semɛŋi jwumpe pun'à fworo Kile e, lire kurugo pu tayyéreg'à pêe, pu sí n‑jà sùpya taanna, pu sí n‑jà sùpya yɛrɛ si u le kuni niɲcɛnni i, pu sí n‑jà sùpyaŋi kúu, si u yaha katiigii mpyiŋi na, pu na lire puni ɲwɔge. 17 Lir'à pyi bà Kile kuni ɲaarafeebii si mpyi si fûnŋɔ s'a sì yyaha na kacɛnŋkii shiŋi puni mpyiŋi i mɛ.

*3:8 Yahutuubii na sɔ̂nŋi na Misira ɲcèfeebii kyaa l'à jwo Ɛkizodi 7--8 i ke, pire pi ɲyɛ Zhanɛsi ná Zhanbɛrɛsi.