4
Poli à Timɔti pyi u yyaha le Kile jwumpe ɲjwuŋi na
Mii sí yi jwo n‑waha mu á, Kile ná Yesu Kirisita ɲyii na, uru ŋgemu u sí núru n‑pa saanwa, si mpyi sùpyire ɲùŋɔ na, si kwùubii ná ɲyii wuubii sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, na mu à yaa mu u a Kile jwumpe yu ma a fíniŋɛ sùpyir'á tèrigii puni i, tèewaa bâra tèetaan na. Pi aha kyaa pyi ndemu l'à para ná Kile kuni i ke, li jwo pi á. Ta pi yɛrɛge ma a màban leni pi e sèl'e, ma a pi taanni Kile kuni ɲaaraŋkanni na ná lùtaanni i. Ɲaha kurugo yɛ tèni là na ma, sùpyire sí n‑pa raa ɲcyíge kàlaŋi niɲcɛnŋi lógogo, s'a pi ɲyii karigii pyi si ntaha cyelentiibii kafinivinibii pìi ɲwɔh'i mpiimu jwumɔ p'à táan pi niŋgyigigil'á ke. Pi sí raa ɲcyíge sèeŋi lógogo, jwuɲjyempe laaga baa wumpe pu sí n‑táan pi niŋgyigigil'á. Ŋka mu wi ke Timɔti, cû maye na tèrigii puni i, ma a kyaage kwú maye e, ma a Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á. Báara maha báara Kile à le mu cye e ke, ma a uru pyi ma nɔ u tɛgɛni na.
Poli à jwo u mbòŋi kyaa na
Mii wi ke, li saha sì mɔ mɛ, mii sí n‑kwû. Mii sìshange sí n‑wu n‑pyi sáraga fiige. Mii à báaraŋi pyi Yesu Kirisita á ná na zòmbilini puni i, bà zhìleŋɛ niɲcɛnŋɛ maha zhì leni mɛ. Báaraŋi Kile à kan mii á ke, mii à uru pyi a nɔ u tɛgɛni na. Mii tafɛɛr'à nɔ ti tɛgɛni na, mà mii ta mii à kwôro Kile kuni i. Numɛ Kafooŋi Yesu à mii tafɛɛre sàraŋi yaha mii yyaha na nìɲyiŋi na, mii sí ntìiŋi kajaɲjwooni ta. U à tíi, u sí sùpyire puni sâra sí n‑tàanna ná pi kapyiiŋkil'e diɲyɛŋi canŋkwɔge. Mii kann'á bà u sí uru sàraŋi kan mɛ, shin maha shin u à bégel'a u tèenuruni sige ná funntange e ke, pire puni sí uru sàraŋi ta.
Poli yɛrɛyi nizanɲyi Timɔti á
Timɔti, maye waha ma a mpa na yyére numɛ sasa, 10 ɲaha na yɛ mii wwoɲɛɛŋi Demasi à kàntugo wà mii na, u funzɔnŋɔre pun'à taha diɲyɛŋi karigii na, lire e u à kàre Tesaloniki kànhe e. Kerezansi à kàre Galati kùluni i, Titi mú s'à kàre Dalimasi kùluni i. 11 Luka kanni u à kwôro ná mii i naha. Mu aha a si raa ma, yi jwo Marika á yii raa ma siɲcyan, ɲaha na yɛ u tayyéreg'à pêe mii báaraŋi i. 12 Mii à Tisike tun Efese kànhe e. 13 Mu nimpaŋi, ma a ntòro Torasi kànhe e Karipusi yyére, ma a na vàanntinmbwɔhe shwɔ ma a ma, ná mii sémɛbii, ŋka sɛɛge wuubii kyaa li ɲyɛ mii na sèl'e.
14 Tunntunnaŋi Alɛzandiri à kapii pyi mii na. Ŋka Kafooŋi sí li fwooni tò u na. 15 Ta maye kàanmucaa u na mú, ɲaha na yɛ u à ntùŋke taha wuu na wuu jwumpe kurugo.
16 Toɲcyiige e mii à kàre yukyaala bage e ke, sùpyaŋi wà tufiige ɲyɛ a ɲɛn'a mii tɛ̀gɛ jwumpe na mɛ. Pi pun'à kàntugo wà mii á, maa mii yaha naye niŋkin. Ŋka Kile kà lire kapiini fwooni tò pi na mɛ. 17 Ŋka Kafooŋi Yesu à mii tɛ̀gɛ maa fànha kan mii á, ka mii i jà a Kile Jwumpe jwo sèl'e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, pire pun'à pu lógo.
Sitaanniŋi na ɲyɛ mu à jwo cànraga, ŋka Kafooŋi à mii shwɔ ku na. 18 Mii à li cè na Kafooŋi sí mii shwɔ si mii pyi mii u láha kapegigii mpyiŋi na, si mii le u saanre e nìɲyiŋi na. U à yaa ná pèente e fo tèekwombaa. Amiina
Fwùŋi nizanŋi
19 Pirisili ná Akilasi shɛ́ɛre ma a Onɛzifɔri pyɛngɛ shiinbii shɛ́ɛre mú. 20 Erasiti wi ke, ur'à tɛ̀ɛn Kɔrɛnti kànhe e. Torofimu sí wi ke, mii à yîri u yaŋgwuŋi taan Milɛti kànhe e. 21 Maye waha, ma a mpa na yyére mà jwo wyeere tèni li nɔ ke. Ebulusi ná Pudɛnsi ná Linusi ná Kolojya ná dánafeebii sanmpii pun'à mu shɛ́ɛre naha. 22 Kafooŋi Yesu u kwôro ná mu i, u u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.