Yesu Tunntunmpii Kapyiiŋkii Semɛŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè sémɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Karigii Yesu à pyi ɲìŋke na ke, Luka à cyire yyaha jwo u sémɛŋi niɲcyiiŋi i. Ŋge sémɛŋi shɔnwuŋi i, pyiŋkanni na Yesu à kàre nìɲyiŋi na, ná pyiŋkanni na u à Kile Munaani tun u fyèɲwɔhɔshiinbil'á ke, u na yire yyaha yu. Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná Yesu i ke, Kile Munaani à Yesu fyèɲwɔhɔshiinbii yyaha cû, ka pi i puru jwo diɲyɛŋi cyeyi puni i.
Pi n'a mpyi na puru Jwumpe Nintanmpe yu Yahutuubil'á, pi mpyi maha li cyêe pi na na Yesu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi, ŋgemu ɲwɔmɛɛ Kile mpyi a lwɔ́ na u sí sùpyire shwɔ ke. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, pi n'a mpyi na pu yu pir'á, pi mpyi maha li cyêe pi na na Kileŋi u à yaayi puni dá ke, na uru la ɲyɛ si pi ná uye shwɔ̀hɔŋi yaa. Pi mpyi maha yi yu sùpyire pun'á na li síŋi ɲyɛ Kile na mà yampii cùuŋɔ si pi shwɔ Sitaanniŋi na. Pi mpyi maha yi yu sùpyire pun'á mú na Yesu à kwû kworokworocige na, sùpyire kapegigii tugure yàfaŋi kurugo; na sùpyir'à yaa ti toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, ti i dá Yesu na, bà Kile Munaani si mpyi si ti yyaha cû mɛ.
Karigii tèesiini i, Yesu tùnntunmpii mpyi na sɔ̂nŋi na Yahutuubii làda karigii tayyérege na ɲyɛ Yesu kuni ɲaaraŋi i. Ka Kile Munaani si yi fíniŋ'a cyêe pi na na Jwumpe Nintanmpe na ɲyɛ supyishiŋi puni wumɔ. Nde li ɲyɛ na wíi ke, lire li ɲyɛ mà toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ maa dá Yesu na. Lire e ke mà maye kan pi à kwɔ̀n si nta mpyi Yahutu mà tàanna ná pi làdaabil'e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ maa dá Yesu na ke, lire mpyiŋi fànha ɲyɛ pire ɲuŋ'i mɛ.
Jwumpe Nintanmpe à jwo cyaga maha cyag'e ke, pìl'à ɲɛɛ pu na, ka pìi si pu cyé. Cyeye niɲyahay'e mpiimu pi à pu cyé ke, pir'à Yesu fyèɲwɔhɔshiinbii kyérege, maa pi le kàsuŋi i. Poli na mpyi pi kyéregefeebil'e, ka Yesu si uye cyêe u na maa u pyi u tùnntunŋɔ. Lire kàntugo ka Poli si wá na ɲaare na mâre kànyi na, maa Jwumpe Nintanmpe yu maa dánafeebii kuruɲyi tìŋi. U à ŋgaha niɲyahawa ta uru báaraŋi i. Luka u à ŋge sémɛŋi sémɛ ke, uru na mpyi ná u e lire kùsheeni là na.
1
Yesu à jwo cyelempyiibil'á na pi sí Kile Munaani ta
1-2 Mii cìnmpworoŋi Tofili, mà lwɔ́ tèni i Yesu à u karigii sìi na mpyi maa sùpyire yɛrɛge ná Kile jwumpe e, fo mà sà nɔ u tèekoɲjirini na mà kàre nìɲyiŋi na ke, mii mpyi a cyire puni yyaha jwo mu á na sémɛŋi niɲcyiiŋi i. Ŋka mà jwo Yesu u kàre nìɲyiŋi na ke, tùnntunmpii u mpyi a cwɔɔnrɔ ke, karigii pire mpyi a yaa pi a mpyi ke, Kile Munaani mpyi a u pyi u à cyire puni jwo pi á. Yesu ɲɛŋkwooni kàntugo mà fworo kwùŋi i, u à uye cyêe pi na pyiŋkannigii niɲyahagii na. U à lire pyi canmpyaa beeshuunni funŋ'i bà pi si mpyi si ɲcè na, sèeŋi na, uru na ɲyɛ ɲyii na mɛ. U mpyi maha Kile Saanre kyaa yu pi á mú. Canŋka mà u ná pi yaha pi i lyî siɲcyan, u à yi jwo pi á na pi àha laaga tɔɔn Zheruzalɛmu kànhe na mɛ, na yaage ɲwɔmɛɛni Tufooŋi à lwɔ́, ná uru mpyi a ku kyaa jwo pi á ke, pi kuru sige, na Yuhana à pi batize ná lwɔhe e, ŋka mà jwo canmpyaa cyi tòro ke, pi sí batize ná Kile Munaani i.
Yesu à kò a dùgo nìɲyiŋi na
(Marika 16.19-20; Luka 24.50-53)
Ɲyɛ mà tùnntunmpii nimbinnibii yaha Yesu taan, pi à u yíbe: «Kafooŋi, lire tèni i mu sí Izirayɛli shiinbii saanre núruŋɔ pi á la* Yesu tùnntunmpii mpyi na Kile Niɲcwɔnrɔŋi mpaŋi sigili Yahutuubii sanmpii fiige, u u mpa pire yige Ɔrɔmu shiinbii fànɲyage e, u u Izirayɛli shiinbii wà piye na, bà pi mpyi saanŋi Dawuda tìiŋi ná saanŋi Solomani tìiŋi i mɛ.Ka u u pi pyi: «Mii Tuŋi à tèni ná canmbilini ndemu bégele ná u yabiliŋi sífente e ke, yii àha raa lire caa si ɲcè mɛ. Ŋka Kile Munaani sí n‑tîge yii ɲuŋ'i si fànha kan yii á, lire ká mpyi, yii sí raa mii kyaa yu Zheruzalɛmu kànhe ná Zhude kùluni sanni puni ná Samari kùluni i, fo mà sà nɔ diɲyɛŋi cyeyi puni i.»
Ɲyɛ u à puru jwo ke, mà u tùnntunmpii yaha pi i u wíi, u à kò a yîri pi shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na, ka ɲahaŋke kà si u ŋwɔhɔ pi na. 10 Mà pi yaha pi à yyahayi yîrig'a le nìɲyiŋi i, na u niŋkareŋi wíi, pi à pâl'a nàmbaa shuunni ɲya pi à vàanvyinɲyɛ le a yyére pi taan. 11 Ka pire shiin shuunniŋi si jwo: «Galile kùluni shiinbii, di k'à ta a jwo ka yii i yyére na nìɲyiŋi wíi yɛ? Yesu u à kò a yîri yii shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na ke, canŋka u sí núru n‑pa bà yii à u niŋkareŋi ɲya nìɲyiŋi na mɛ.»
Macyasi à Zhudasi tayyérege lwɔ́
12 Ɲyɛ ka Yesu tùnntunmpii si yîri Olivye cire ɲaŋke na, maa núr'a kàre Zheruzalɛmu kànhe e. Kuru cyage ná Zheruzalɛmu mpyi a culumɛtiri niŋkin kwɔ̀. 13 Pi à núr'a nɔ kànhe e ke, batɔɔnge nìɲyibabilini i pi mpyi maha ntêe na piye bínnini ke, ka pi i dùg'a jyè lire e. Pyɛri ná Yuhana ná Yakuba ná Andire ná Filipi ná Tomasi ná Baritelemi ná Macwo ná Alife jyaŋi Yakuba ná Simɔ pi maha mpyi Zelɔti Zelɔti»: kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «kìni kyal'à táan ŋgemu á sèl'e ke»., ná Yakuba jyaŋi Zhude, pire pi mpyi. 14 Pire puni mpyi maha piye bínnini tèrii niɲyahagil'e, marii Kile ɲáare ná funŋɔ niŋkin i. Cyeebii pìi ná Yesu nuŋi Mariyama ná Yesu cìnmpyiibii mú mpyi maha mpyi ná pi e.
15 Ɲyɛ pi canmbinniyi canŋke kà, mà pi nimbinnibii yaha, pi mpyi a shiin ŋkuu ná beɲjaaga (120) kwɔ̀, ka Pyɛri si yîr'a yyére pi shwɔhɔl'e maa jwo: 16 «Mii cìnmpyiibii, Kile Munaani mpyi a Dawuda yyaha cû, ka u u jwumpe mpemu jwo ná p'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i, na Zhudasi u sí n‑tòro sùpyire yyaha na, si Yesu le cye e ke, fànha kyaa li mpyi li li, puru jwumpe pu fûnŋɔ. 17 Zhudasi sí na mpyi wuu kuruŋke sùpya, wuu ná uru mpyi na báara niŋkin pyi.»
18 (Ɲyɛ pi à sàraŋi ŋgemu kan u á u kapiini nimpyiini ɲùŋɔ taan ke, u à sà kɛrɛgɛ shwɔ ná ur'e. Lire kàntugo u à cwo a jya, ka u funŋɔ yaayi si ɲcɛɛg'a mâha. 19 L'à pyi kyaa Zheruzalɛmu kànhe shiinbii puni mpyi a ndemu cè ke, fo ka pi i mpa kuru cyage mɛge le pi shɛɛnre e: «Akɛlidama» kuru ɲwɔhɔ ku ɲyɛ: «Sishange Kɛrɛge».)
20 Ɲyɛ Pyɛri à shà yyaha na ná jwumpe e sahaŋki maa jwo na: «Y'à sémɛ Zaburu sémɛŋi i na
“U pyɛnge niŋgage ku kwôro,
Sùpya kà ntɛ̀ɛn k'e mɛ Zaburu 69.26.”
“Wabɛrɛ u u báaraɲwɔge lwɔ́§ Zaburu 109.8.”
21-22 Lire kurugo mà Kafooŋi Yesu yaha u u ɲaare na ntùuli ná wuu e cyeyi yyaha kurugo, mpii pi mpyi maha mpyi ná wuu e ke, wuu à yaa wuu shin niŋkin cwɔɔnrɔ pire e, wuu bâra wuye na, wuu raa yi yu sùpyir'á na Yesu à ɲɛ̀ sèeŋi na. Mà lwɔ́ canŋke Yuhana à Yesu batize ke, fo mà sà nɔ canŋke u à kò a yîri wuu shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na ke, mpii pi à cyire karigii puni ɲya tapyige e ke, uru wà u à yaa u pyi urufoo.»
23 Ɲyɛ ka pi i shiin shuunni cyêe, Yusufu pi maha mpyi Barisabasi, lire ɲyɛ mɛ Zhutusi ke, uru ná Macyasi. 24 Lire kàntugo maa Kile ɲáare na: «Kafooŋi, mu u à sùpyire puni zòompii cè ke, mpii shiin shuunniŋi i, ŋge mu à cwɔɔnrɔ ke, uru cyêe wuu na, 25 bà u si mpyi si Zhudasi tayyérege lwɔ́ tùnnture báaraŋi i, Zhudasi à kuru ŋkemu yaha maa ŋkàre u yabiliŋi cyage e ke.»
26 Ɲyɛ ka pi i ŋkyaanlwooni pyi, ka ŋkyaanlwooni si Macyasi cyêe, ka uru si bâra Yesu tùnntunmpii kɛ ná niŋkinŋi na.

*1:6 Yesu tùnntunmpii mpyi na Kile Niɲcwɔnrɔŋi mpaŋi sigili Yahutuubii sanmpii fiige, u u mpa pire yige Ɔrɔmu shiinbii fànɲyage e, u u Izirayɛli shiinbii wà piye na, bà pi mpyi saanŋi Dawuda tìiŋi ná saanŋi Solomani tìiŋi i mɛ.

1:13 Zelɔti»: kuru mɛge ɲwɔhe ku ɲyɛ: «kìni kyal'à táan ŋgemu á sèl'e ke».

1:20 Zaburu 69.26

§1:20 Zaburu 109.8