2
Kile Munaani à tîge dánafeebii ɲuŋ'i
Pantekɔtiŋi canŋke, dánafeebii puni mpyi a bínni cyaga niŋkin i. Ka tùnmbwɔhɔ si mpâl'a fworo nìɲyiŋi na, mu à jwo kafeebwɔhɔ tùnmɔ, bage e pi mpyi a bínni ke, mà kuru ɲî. Ka pi i ɲjirii ɲya na fiige cyi à láha láha cyiye na mà pa ntɛ̀ɛn ntɛ̀ɛn pi puni niŋkin niŋkinŋi na. Ka Kile Munaani si pi puni ɲî, maa pi shin maha shin pyi u u shɛɛnre tabɛrɛ yu mà tàanna ná Kile Munaani ti kanŋkanni i urufol'á.
Yahutuubii pi mpyi na fyáge Kile na diɲyɛŋi puni yyaha kurugo ke, lir'à pire pìi ta Zheruzalɛmu kànhe e. Ɲyɛ puru tùnmp'à fworo ke, ka pire si sà piye bínni wani, pi puni kakyanhala wuu pi mpyi, ɲaha na yɛ pi shin maha shin mpyi na u tatɛɛnge shɛɛnre núru pi ɲwɔ na. Li mpyi a pi puni bilibili fo mà pi yîrige pi yákilibii ɲuŋ'i. Ka pi i wá na piye yíbili maa ŋko: «Nte sùpyire ti ɲyɛ na yu amɛ ke, taha Galile kùluni i bà pi pun'à yîri mɛ? Di l'à pyi wuu shin maha shin sí i u tatɛɛnge shɛɛnre núru pi ɲwɔ na yɛ? Pariti kìni ná Mɛdi kìni ná Elamu kìni shiin na ɲyɛ wuu e, pìi na ɲyɛ wuu e pir'à yîri Mɛzopotami kìni i, pìi s'à yîri Zhude ná Kapadɔsi ná Pɔn wuuni ná Azi kùligil'e, 10 ná Firijyi wuuni ná Panfili wuuni ná Misira wuuni ná Libi kìni cyage ku ɲyɛ Sirɛni kànhe taan ke, wuu pìi s'à yîri Ɔrɔmu kànbwɔhe e. 11 Yahutuu na ɲyɛ wuu e, pìi sí ɲyɛ Yahutuu mɛ, ŋka pi à jyè Yahutuubii Kile kuni i. Pìi na ɲyɛ wuu e, pir'à yîri Kɛrɛti kìni ná Arabubii wuuni i. Di pi à pyi maa jìni na Kile kabwɔhigii nimpyiiŋkii yu, wuu shin maha shin sí i cyi núru u tatɛɛnge shɛɛnre e yɛ?»
12 Ɲyɛ mà pi kakyanhala wuubii yaha fo pi ɲyɛ a pi niɲjwuyo cè mɛ, ka pi i wá na piye yíbili: «Nde ɲwɔhe k'à sìi ŋki bɛ?» 13 Ka pìi si wá na pi fwɔ́hɔre maa ŋko: «Sinmpe pu ɲyɛ pi na!»
Pyɛri à jwo ná sùpyire e
14 Ɲyɛ ka Yesu tùnntunmpii kɛ ná shuunniŋi si yîr'a yyére, ka Pyɛri si jwo fànha na: «Yii pi à tɛ̀ɛn Zhude kùluni ná yii mpii puni pi naha naha Zheruzalɛmu kànhe e ke, yii niŋgyigigii múgo, yii i na jwumpe lógo, yii i pu yyaha cè. 15 Sinmɛ bà pu ɲyɛ nte sùpyire na mà tàanna ná yii sɔ̀nŋɔŋkanni i mɛ, ɲaha na yɛ ɲyɛ̀ge tèni baacyɛɛre wuuni li ɲyɛ numɛ, sinmɛ tèebyaa sàha ŋkwɔ̀ a nɔ, wà u kwɔ̀ a bya a wùrugo mɛ. 16 Kile tùnntunŋi Zhowɛli mpyi a ndemu jwo ke, lire li ɲyɛ na mpyi numɛ. 17 U mpyi a jwo na Kile à jwo:
“Diɲyɛŋi canzanɲyi ká nɔ,
mii sí na Munaani pyi li tîge sùpyire puni ɲuŋ'i.
Yii nàɲjiipyire ná yii pùceepyire sí raa Kile tùnnture yu.
Mii sí naye cyêe yii nàɲjiibii na, si karigii yyaha cyêe pi na.
Yii nàŋkolyeebii sí raa mii karigii ɲaa ŋɔɔyi i.
18 Sèe wi, cyire canmpyaagil'e,
mii sí na Munaani pyi li tîge
mii bilinambaabii ná mii bilicyeebii ɲuŋ'i.
Pi sí n‑pyi mii tùnntunmii.
19 Mii sí kakyanhala yaayi yà pyi yi fworo nìɲyiŋi na,
si kakyanhala kacyeeŋkii cyìi yaa ɲìŋke na,
sìshange ná nage ná ŋguruge sí n‑pyi.
20 Canŋaɲyiini sí n‑kɛ̂ɛnŋɛ n‑pyi numpire.
Yiŋke sí ɲáaŋa mu à jwo sìshan.
Cyire puni kàntugo, Kafooŋi canmbilini sí nɔ.
Li sí n‑pyi canmbwɔhɔ, sí n‑pyi canmbile ndemu sìnampe sí n‑pêe ke.
21 Ɲyɛ shin maha shin u ɲyɛ na Kafooŋi mɛge yiri ke, urufoo sí n‑shwɔ* Zhowɛli 2.28-32.”»
22 Ɲyɛ Pyɛri à kwɔ̀ Zhowɛli jwumpe niɲjwumpe na ke, maa núr'a jwo: «Yii, Izirayɛli shiinbii, yii niŋgyigigii pɛrɛ, yii raa núru. Yii à li cè na Nazarɛti kànhe shinŋi Yesu na mpyi sùpya, ŋgemu cye kurugo Kile à u fànhe cyêe yii na ná kabwɔhigii ná kakyanhala karigii ná kacyeeŋkii mpyiŋi i yii shwɔhɔl'e ke. 23 Ŋka nde Kile mpyi a yaa mà yyaha tíi ná u e, mà tàanna ná u karigii puni ɲcèŋi i ke, lire yii à pyi. Yii à u le shinpiibii cye e pi à kwòro cige na mà bò. 24 Ŋka Kile à u ɲùŋɔ wwû kwùŋi yapwoyi i, maa u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i. Ɲaha kurugo yɛ li fànhe mpyi kwùŋi na u jà a u cû a yaha wani mɛ. 25 Saanŋi Dawuda à fyânha a jwo u kyaa na, u mpyi a jwo:
“Mii maha na Kafooŋi ɲaa naye taan tèrigii puni i,
ɲaha na yɛ u maha mpyi mii kàniŋke na,
bà li si mpyi yaaga kà n‑jà mii cúnŋɔ ɲjîrige na tayyérege e mɛ.
26 Lire kurugo mii zòmbilin'à ɲî funntange na,
mii jwumpe puni sí ɲyɛ funntanga jwumɔ.
Mii à tɛ̀ɛn ná l'e, ali mii kwuŋkwooni kàntugo,
mii cyeere sí ɲíŋɛ mii na.
27 Ɲaha kurugo yɛ Kafooŋi, mu sì ɲɛɛ mii múnaani yaha
li kwôro kwùŋi numpini i mɛ.
Mu mú sì ɲɛɛ ma báarapyiŋi niɲcɛnŋi yaha u fwɔ́nhɔ fanŋke e mɛ.
28 Mu à nùmpanŋke tata kuni le mii taan
Mà mu yaha ná mii i, mu sí mii pyi mii i ɲî funntange na Zaburu 16.8-11.”»
29 Ɲyɛ Pyɛri à kwɔ̀ Dawuda jwumpe niɲjwumpe na ke, maa núr'a jwo: «Mii cìnmpyiibii, yii na yaha si wuu tulyage Dawuda kani fíniŋɛ ɲjwo yii á. Tèni i u à mpe jwumpe jwo ke, u mpyi a pu jwo a wà uye na mɛ, ɲaha kurugo yɛ wuu à li cè na u à kwû, u buwuŋ'à tò. Ali niɲjaa u kwùunni na ɲyɛ naha wuu yyére. 30 Dawuda na mpyi Kile tùnntunŋɔ, u mú mpyi a li cè na Kile à kâa ur'á na uru na sí n‑pa u ɲambilini là tìŋɛ u fànhe tatɛɛnge e u kàntugo. 31 Kile à wyɛ̀r'a yi jwo Dawuda á na Kile Niɲcwɔnrɔŋi sí n‑pa ɲɛ̀ n‑fworo kwùŋi i. Lire kurugo Dawuda à jwo na “U sì n‑kwôro kwùŋi numpini i mɛ, u cyeere sì n‑fwɔ́nhɔ fanŋke e mɛ Zaburu 16.10.” 32 Yesu kyaa li, Kile à u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i. Lir'à pyi wuu mú puni ɲyii na. 33 U à dùg'a kàr'a sà ntɛ̀ɛn Kile kàniŋɛ cyɛge na. Kile Munaani ɲwɔmɛɛni u mpyi a lwɔ́ wuu á ke, Tufooŋi Kile à lire kan u á, ka u u li yaha l'à tîge wuu ɲuŋ'i. Lire yii ɲyɛ na ɲaa amɛ, maa núru li ɲwɔ na. 34 Yii li cè na Dawuda yabiliŋi ɲyɛ a dùgo nìɲyiŋi na mɛ, ŋka lire ná li wuuni mú i, u à jwo
“Kafooŋi Kile à jwo mii Kafooŋi á
‘Ta ma a pa ntɛ̀ɛn na kàniŋɛ cyɛge na,
35 mii sí n‑pa mu zàmpɛɛnbii le mu tooyi ɲwɔh'i§ Zaburu 110.1.’ ”»
36 Ɲyɛ Pyɛri à puru jwumpe taha a kwɔ̀ ke, maa jwo: «Lire e ke yii Izirayɛli shiinbii pun'à yaa yii li cè na nàkaana baa na Yesu yii à kwòro cige na ke, Kile à uru pyi Kafooŋi ná uru Kile Niɲcwɔnrɔŋi.»
37 Pi à puru lógo ke, ka pu u pi zòompii cúnŋɔ sèl'e, ka pi i Pyɛri ná tùnntunmpii sanmpii pyi: «Wuu cìnmpyiibii, ɲaha wuu à yaa wuu pyi bɛ?» 38 Ka Pyɛri si pi pyi: «Yii yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, yii puni niŋkin niŋkinŋ'à yaa yii batize Yesu Kirisita mɛge na, bà yii kapegigii si mpyi si yàfa yii na mɛ. Lire ká mpyi, yii sí Kile Munaani ta. 39 Ɲaha kurugo yɛ Kile à u Munaani ɲwɔmɛɛni lwɔ́ yii ná yii tùlug'á, mà bâra mpii pi ɲyɛ tatɔɔnyi i ke. Mpii wuu Kafooŋi Kile sí n‑pa n‑yyere si mpyi u pyìi ke, l'à lwɔ́ pire pun'á.»
40 Pyɛri à jwumɔ niɲyahama jwo pi á sahaŋki Yesu kyaa na, maa pi yɛrɛ na pi núru ŋge diɲyɛŋi sùpyire nintiimbaare ɲwɔh'i, bà Kile si mpyi si pi shwɔ mɛ. 41 Sùpyire t'à dá u jwumpe na ke, ka pire si batize. Mpii pi à bâra dánafeebii kuruŋke na kuru canŋke ke, pire mpyi a shiin kampwɔhii taanre (3.000) kwɔ̀.
Dánafeebii wwoɲɛɛge pyiŋkanni
42  Yesu tùnntunmpii mpyi maha yɛrɛyi ɲjemu kaan ke, dánafeebii mpyi a piye waha maa yire núru tèrigii puni i, maa ŋkwôro wwoɲɛɛge e. Pi mpyi maha bwúuruŋi kwùun na ntáali piye na na lyî, maa Kile ɲáare siɲcyan. 43 Sùpyire puni mpyi ná fyagare e, ɲaha na yɛ kakyanhala karigii ná kacyeeŋkii mpyi na mpyi Yesu tùnntunmpii cye kurugo. 44 Shin maha shin u mpyi a dá Yesu na ke, pire puni mpyi a wwɔ̀ maa mpyi niŋkin, pi cyeyaayi puni mpyi kàŋgwɔrɔ wuyo. 45 Tèrigii cyìl'e, pi mpyi maha pi taare tà ná pi cyeyaayi yà pɛ́rɛli, maa yire wyɛ́rɛŋi táali piye na mà tàanna ná shin maha shin ɲùŋɔ tugure e.
46 Pi mpyi maha piye bínnini canŋa maha canŋa, ná sɔ̀nŋɔrɔ niŋkin i Kileɲaarebage e, maa Kile pêre. Pi mpyi maha bínnini pi pyɛnyi i, maa bwúuruŋi kwùun na ntáali piye na maa pi ɲjyìŋi lyî ná funntange ná funɲcɛnŋi i. 47 Pi mpyi maha Kile kêre, pi kyaa mpyi a táan sùpyire pun'á. Mpii Kafooŋi à shwɔ ke, u mpyi maha pire bârali pi kuruŋke na canŋa maha canŋa.

*2:21 Zhowɛli 2.28-32

2:28 Zaburu 16.8-11

2:31 Zaburu 16.10

§2:35 Zaburu 110.1