28
Karigii cyi à pyi mà Poli yaha Maliti kìni i ke
Ɲyɛ wuu shwoŋkwooni kàntugo, ka pi i yi jwo wuu á na kuru cyage mɛge na ɲyɛ Maliti. Lire kìni shiinbil'à wuu cùmu lemɛ ɲwɔ sèl'e. Ná zànhe sí mpyi na ɲcwo wyeere sí ɲyɛ, ka pi i nabwɔhɔ le, maa wuu puni pyi wuu à pa ntɛ̀nn'a kuru kwûulo na ware. Poli à pa yîri si kàŋkyaanyi yà fâara si mpa le nage e, lir'à màcwɔnŋi wà ta wani yire kàŋkyaanyi i. Yi taleŋke e, nage kafug'à jyè uru màcwɔnŋi i ke, ka u u yîr'a kwòro Poli cyɛge na. Kànhe shiinbil'à wwòŋi ɲya u u fánŋi Poli cyɛge na ke, ka pi i wá na yu piy'á na: «Nàkaana baa, ŋge nàŋi sí n‑ta shinbu. U mɛ́ɛ ɲyɛ u à shwɔ lwɔhe na ke, wuu yasunŋke “Seeŋifoo” ɲyɛ na ŋko si u yaha u shì shà mɛ.»
Ɲyɛ ka Poli si wwòŋi ɲâhara a cyán nage e. Wwòŋi tanɔŋke ɲyɛ a mpyi a yafyin pyi u na mɛ. Sùpyire mpyi na sɔ̂nŋi na kuru cyɛge sí n‑fwɔ, na u sí n‑cwo n‑kwû lire tèenuuni i. Pi à u ɲyii cyán mà mɔ, pi ɲyɛ a yafyin ɲya k'à u ta mɛ, ka pi funzɔnŋɔre si ŋkɛ̂ɛnŋɛ, maa jwo na yasunŋke kà ku ɲyɛ Poli.
Cyage e wuu mpyi ke, kìnifooŋi cyage kà na mpyi kuru ŋkere na, uru nàŋi mɛge na mpyi Pubilusi. U mpyi a wuu ɲùŋɔ bɛ̂ a ɲwɔ, maa wuu pyi wuu à wuu sunmbage lèŋɛ u pyɛnge e canmpyaa taanre funŋ'i. U tuŋi mpyi tasinnage e cifwure ná tɔ̀gɔtɔgɔniŋi cye e. Ka Poli si ŋkàr'a sà fworo u na, maa u cyɛge taha u na, maa Kile ɲáare u á, ka u u ɲcùuŋɔ. Lir'à pyi ke, ka kuru cyage yampii puni si wá na sì Poli yyére, ka u u wá na pi cùuŋi. 10 Kuru cyage shiinbil'à pèente shiŋi puni taha wuu na. Wuu tèekaren'à pa nɔ, ka wuu u wá na ŋko raa jyè bakwɔɔge e ke, yaayi kani li mpyi wuu na ke, pi à yire puni kan wuu á.
Poli à nɔ Ɔrɔmu kànbwɔhe e
11 Yiɲyɛ taanre wuu à pyi kuru cyage e. Bakwɔɔge k'à yîri Alɛzandire kànhe e ná pi maha ku pyi: «Ŋampii* Bakwofempii mpyi maha pire ŋampii sunni bà pi si mpyi s'a pire kàanmucaa lwɔhe ɲuŋ'i mɛ.» ná ku mpyi a yyér'a kafeebwoyi tèni pyi wani ke, wuu tèekaren'à pa nɔ ke, ka wuu u jyè kur'e na ŋkɛ̀ɛge. 12 Wuu à sà nɔ Sirakusi kànhe na ke, maa canmpyaa taanre pyi wani. 13 Wuu à yîri wani ke, maa ŋkɛ̀ɛge suumpe lwɔhe ɲwɔ kurugo mà sà nɔ Erezho kànhe na, maa shwɔ̀n wani. Kuru canŋa nùmpanŋa, mà wuu niŋkaribii yaha, ka kafeebwɔhɔ si yîri na fwu wuu kàmɛnɛ yyére. Canmpyaa shuunni wuu à pyi kuni na, maa nta a nɔ Puzɔli kànhe na. 14 Wuu à sà dánafeebii pìi ta wani kuru kànhe na, ka pire si li cya wuu á na wuu cibilaaga niŋkin pyi wani ná pire e. Puru funŋke e wuu à pa yîri wani mà kàre Ɔrɔmu kànbwɔhe e.
15 Ɲyɛ Ɔrɔmu dánafeebil'à wuu kyaa lógo na wuu wá na sì wani pi yyére ke, ka pi pìi si mpa wuu ɲùŋɔ bɛ̂ fo Apwusi caange na. Cyage mɛge pi maha mpyi: «Nampwuunbii Tatiriyi Taanreŋi» ke, ka pìi si mpa wuu ɲùŋɔ bɛ̂ wani. Poli à pi ɲya ke, maa ntíl'a fwù kan Kile á, ka màban si jyè u e. 16 Wuu à sà nɔ Ɔrɔmu kànbwɔhe e ke, ka pi i ŋkàr'a sà Poli yaha u mɛgɛ cyage e, maa sòrolashiŋi wà yaha u u u kàanmucaa.
Poli à Jwumpe Nintanmpe jwo Ɔrɔmu kànbwɔhe e
17 Ɲyɛ canmpyaa taanr'à pa ntòro ke, ka Poli si Yahutuubii ɲùŋufeebii yyere uye yyére. Pi à pa bínni ke, ka u u jwo: «Mii cìnmpyiibii, pi à mii cû Zheruzalɛmu kànhe e, maa mii le Ɔrɔmu fànhafeebii cye e mà li ta mii ɲyɛ a yafyin pyi wuu shiŋi sùpyire na mɛ, mii mú ɲyɛ a yafyin pyi ndemu l'à para ná wuu tulyeyi làdaabil'e mɛ. 18 Pir'à mii yíb'a kwɔ̀ ke, pi la mpyi si mii yaha, ɲaha na yɛ pi ɲyɛ a yafyin ta mii à pyi ndemu li sí n‑pa ná l'e pi mii bò mɛ. 19 Ŋka Yahutuubii ɲyɛ a mpyi a ɲɛɛ pi mii yaha mɛ, lire kurugo, li mpyi a pyi fànha kyaa mii na, mii i na kataanmpe le saanbwɔhe Sezari cye e. Ŋka wuu shiŋi sùpyire ɲcɛ̀ɛgɛ funŋɔ ɲyɛ a mpyi mii á mà dɛ! 20 Lire na mii à li cya si yii ɲya si jwo ná yii e. Izirayɛli shiinbii sɔ̀nŋɔr'à taha Shwofooŋi ŋgemu na ke, yii li cè na uru kurugo pi à mii pwɔ ná ɲje yɔ̀rɔyi i.»
21 Ka pi i Poli pyi: «Zhude kùluni shin sàha sémɛ kan naha wuu á mu kyaa na mɛ, wuu cìnmpworoŋi wà mú sàha ŋkwɔ̀ a yîri wani mà pa yafyin jwo, lire ɲyɛ mɛ mà mu mɛpɛngɛ jwo wuu á mɛ. 22 Ŋka ɲje yi ɲyɛ mu á ke, wuu la ɲyɛ ma a yire jwo wuu á, ɲaha na yɛ wuu à li cè na Kile kuni i mu ɲyɛ ke, sùpyir'à ntùŋke taha lire na cyeyi puni i.»
23 Ɲyɛ ka pi i canŋke kabɛrɛ tɛ̀g'a kan piy'á. Kur'à pa nɔ ke, ka shinɲyahara si bâra sùpyire na mà piye ta Poli cyage e. Mà lwɔ́ ɲyɛ̀ge na fo mà sà nɔ yàkoŋke na, ka Poli si wá na Kile Saanre kyaa yu pi á, maa pyiŋkannigii puni cya ná MusaSaliyaŋi ná Kile tùnntunmpii sanmpii sémɛbii jwumpe e, bà pi si mpyi si dá Yesu na mɛ. 24 Ka pìi si dá Poli jwumpe na, ŋka pìi ɲyɛ a dá pu na mɛ. 25 Tire sùpyire ɲyɛ a bɛ̂ niŋkin na mɛ. Ŋka mà jwo pi caala ke, ka Poli si kyaa niŋkin jwo pi á, u à jwo: «Kile tùnntunŋi Ezayi mpyi a jwumpe mpemu jwo yii tulyeyi na, Kile Munaani fànhe cye kurugo ke, puru mpyi a sìi sèe. 26 Kile mpyi a u pyi
“Sà yi jwo ŋge supyishiŋ'á na:
‘Yii sí n‑sìi raa núru, ŋka yii sì raa yafyin yyaha cìni mɛ.
Yii sí n‑sìi raa wíi, ŋka yii sì raa yafyin ɲaa mɛ.’
27 Ɲaha kurugo yɛ ŋge supyishiŋ'à cyé si pi zòompii kɛ̂ɛnŋɛ,
maa pi niŋgyigigii tò,
maa pi ɲyiigii tò,
bà pi ɲyiigii si mpyi cyi àha raa ɲaa mɛ,
pi niŋgyigigii kà hà raa núru mɛ,
pi zòmpyaagii kà hà ŋkɛ̂ɛnŋɛ mɛ.
Lire l'à pi ta pi ɲyɛ a ɲɛn'a yyaha kɛ̂ɛnŋɛ mii yyére, si shwɔ mɛ Ezayi 6.9, 10.”»
28 Ka Poli si núr'a pi pyi: «Supyishiŋi sanŋi u ɲyɛ u ɲyɛ Yahutuu mɛ, yii li cè na Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na sùpyire zhwoŋi kyaa yu ke, Kile à puru tun pir'á. Pire pi ke, pire sí pu lógo.»
[ 29 Poli à puru jwo ke, ka Yahutuubii si yîri na ŋkɛ̀ɛge, maa piye kyáali sèl'e na wá.]
30 Poli à yyee nimpuŋii shuunni pyi bage k'e Ɔrɔmu kànbwɔhe e. U mpyi maha kuru bage sârani. Sùpyire ti mpyi maha sì u yyére ke, u mpyi maha tire puni cwôre na ɲwɔge. 31 U mpyi maha sùpyire kâlali Kile Saanre kyaa na, maa Kafooŋi Yesu Kirisita kyaa yu pi á fyagara baa, wà mú mpyi maha u sige uru báaraŋi mpyiŋi na mɛ.

*28:11 Bakwofempii mpyi maha pire ŋampii sunni bà pi si mpyi s'a pire kàanmucaa lwɔhe ɲuŋ'i mɛ.

28:27 Ezayi 6.9, 10