Lɛtɛrɛŋi Poli à tun Ɔrɔmu dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Poli na mpyi Yahutu, u à si Siri kìni i, Tarisi kànhe e. Ŋka Zheruzalɛmu kànhe e u à lyɛ, wani u à Kile Jwumpe taanna mú. Poli mpyi a uye pwɔ Yahutuubii làda karigii na sèl'e. U mpyi maha dánafeebii kyérege sèl'e. Ŋka Kafooŋi Yesu à uye cyêe u na, maa u yyer'a pyi u tùnntunŋɔ supyishiŋi sanŋ'á.
Poli la mpyi si ŋkàre Ɔrɔmu kànbwɔhe e si Jwumpe Nintanmpe jwo, si yîri wani si ŋkàre Ɛsipaɲi kìni i si sà Jwumpe Nintanmpe jwo wani mú, ŋka u ɲyɛ a jà a li pyiŋkanni ta mɛ.
Dánafeebii kuruŋke ku mpyi Ɔrɔmu kànbwɔhe e ke, kuru shiinbii mpyi Yahutuubii ná supyishiŋi sanŋi.
Ɲyɛ ka Poli si mpa lógo na dánafeebii pi mpyi a fworo Yahutuubii shiŋi i, ná mpii pi mpyi a fworo supyishiŋi sanŋi i ke, na ŋgaha na wá uru supyishiŋi kuuyi shuunniŋi shwɔhɔl'e: Yahutuubii mpyi a supyishiŋi sanŋi le barag'e mɛ, ɲaha kurugo yɛ pi mpyi a li ta na supyishiŋi sanŋi ɲyɛ na Kile tùnntunŋi Musa Saliyaŋi kurigii ɲaare mɛ. Supyishiŋi sanŋi mpyi na sɔ̂nŋi na pir'à pwɔ́rɔ, ɲaha kurugo yɛ pire ɲyɛ a pwɔ uru Saliyaŋi na mɛ.
Ka Poli si li cyêe pi kuuyi shuunniŋi na na Kile ɲyɛ a sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ, Jwumpe Nintanmpe na ɲyɛ sùpyire puni wumɔ, Yahutuubii bâra supyishiŋi sanŋi na.
Sùpyire pun'à Kile ɲwɔmɛɛni yaha, Yahutuubii bâra supyishiŋi sanŋi na. Kile lùun'à yîri sùpyire puni taan (1.18--3.20). Ŋka Yesu u ɲyɛ u ɲyɛ a kapii pyi mɛ, ur'à kwû sùpyire puni cyaga. U kwùŋ'à sùpyire kapegigii yàfa ti na. Lire e shin maha shin u à dá u na ke, Kile maha pire tɔ̀re shintiibil'e (3.21--5.21). Pyiŋkanni na Kile maha sùpyaŋi pyi na u à tíi ur'á ke, Jwumpe Nintanmpe na lire cyêre. Dániyaŋi kanni kurugo lire maha jà a pyi, mà lwɔ́ tasiige na, mà sà nɔ takwɔge na (1.17).
Poli à li cyêe na Kile Saliyaŋi na ɲyɛ yacɛnŋɛ, ŋka li fànhe ɲyɛ sùpyaŋi i, u jà u a u kurigii ɲaare mɛ. Ŋka Kile à ɲùɲaara ta wuu na, maa u Munaani tun l'à wuu tɛ̀gɛ (6--8).
Ɲyɛ Poli à jwo mà yyaha tíi ná Yahutuubil'e, u a jwo: Yahutuubii pìi mɛ́n'à Kile Niɲcwɔnrɔŋi cyé ke, Kile ɲyɛ a u shiinbii cyé mɛ. U à ɲwɔ pi na maa pi cwɔɔnrɔ. Canŋka Izirayɛli shiinbii sí shìŋi niŋkwombaaŋi ta Yesu Kirisita cye kurugo (9--11).
Mà tàanna ná Kirisita kacɛnni nimpyiini i wuu mú pun'á, pyiŋkanni na dánafeebil'à yaa pi piye pwɔ u na, pi i piye kyaa táan piy'á ná pi zòmpyaagii puni i ke, Poli à lire cyêe pi na (12--16).
1
Lɛtɛrɛŋi tasiige
Mii Poli na ɲyɛ Yesu Kirisita báarapyi. Kile à mii cwɔɔnrɔ maa mii yyere mà pyi Yesu tùnntunŋɔ, bà mii si mpyi s'a u Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á mɛ. Kile mpyi a puru Jwumpe Nintanmpe ɲwɔmɛɛni lwɔ́ fo tèemɔni i u Jwumpe Semɛŋi i u tùnntunmpii cye kurugo. Puru Jwumpe Nintanmpe na u Jyaŋi shɛnrɛ yu, uru ŋgemu u à pa mpyi sùpya maa mpyi saanŋi Dawuda tùluge shin ke. U à ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, Kile Munaani à li cyêe na Kile Jyaŋi wi, uru u ɲyɛ wuu Kafooŋi Yesu Kirisita, uru u ɲyɛ síŋifoo. Uru cye kurugo Kile à ɲwɔ mii na, maa mii pyi tùnntunŋɔ Kafooŋi mɛtange kurugo, bà supyishiŋi puni si mpyi si dá u na s'a u pêre mɛ. Yii mú na ɲyɛ tire sùpyire e, yii Kile à yyere yii pyi Yesu Kirisita wuu ke. Yii pi ɲyɛ Ɔrɔmu kànbwɔhe e ke, yii pun'á mii à ŋge lɛtɛrɛŋi kan. Kile à yii kyaa táan uy'á, maa yii yyer'a pyi u wuu. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á.
Poli la ɲyɛ si sà fworo Yesu dánafeebii na Ɔrɔmu kànbwɔhe e
Yyecyiige na, mii à fwù kan na Kileŋi á, Yesu Kirisita mɛge na yii puni kurugo, ɲaha na yɛ yii dániyaŋi kyaa na yu diɲyɛŋi cyeyi puni i. Mii na báare Kile á ná na zòmbilini puni i, u Jyaŋi Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi cye kurugo. Kile à li cè na mii na sɔ̂nŋi yii kyaa na, na Kileɲareyi puni i. 10 Tère o tère e mii ɲyɛ na Kile ɲáare ke, mii maha li cya u á, kampyi u ɲyii wuuni li ɲyɛ li li, u na yaha si tère ta sà fworo yii na. 11 Yii li cè na mii la à sìi si yii ɲya, Kile Munaani à kàlaŋi ŋgemu kan mii á ke, bà mii si mpyi si sà yii taanna uru na, yii i fànha ta mɛ. 12 Mii la ɲyɛ si màban le yii e bà yii si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i mɛ. Mà bâra lire na, mii la ɲyɛ yii Kile kuni yyaha yyére zhèŋi si màban le mii i.
13 Mii cìnmpyiibii, mii la na ɲyɛ yii li cè, na mii mpyi a li lwɔ́ tooyo niɲyahay'e naye funŋ'i, si sà fworo yii na, bà mii si mpyi si báara pyi yii yyére si u fyè ɲya yii shwɔhɔl'e, bà mii à u ɲya supyishiŋi sanŋi shwɔhɔl'e mɛ. Ŋka ali numɛ, mii sàha jà a shà mɛ. 14 Kànbwɔhɔshiin bâra ɲyɛgɛɲwɔhɔshiin na, mpii pi à kâla ke, mà bâra mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a kâla mɛ, sùpyire puni fwoo na ɲyɛ mii na Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kàmpanŋke na. 15 Lire kurugo l'à sàa táan mii á, mà sà Jwumpe Nintanmpe jwo yii Ɔrɔmu shiinbil'á mú.
16 Mii ɲyɛ na sílege si Jwumpe Nintanmpe jwo mɛ, ɲaha kurugo yɛ mpiimu ká dá pu na ke, Kile sífenɛ ti ɲyɛ pu pi mà pire shwɔ, mà lwɔ́ Yahutuubii na, mà sà nɔ supyishiŋi sanŋi na. 17 Yii li cè, pyiŋkanni na Kile maha sùpyaŋi pyi u à tíi u yyaha taan ke, Jwumpe Nintanmpe maha lire cyêre. Dániyaŋi kanni cye kurugo lire maha jà a pyi, mà lwɔ́ tasiige e, mà sà nɔ takwɔge e. Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Sùpyaŋi u à tíi ke, dániyaŋi cye kurugo uru maha mpyi ɲyii na* Abakuki 2.4
Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge Kile na mɛ
18 Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na fyáge Kile na, maa mpyi pi ɲyɛ a tíi mɛ, Kile lùyirini na liye cyêre mà yîri nìɲyiŋi i pire mɛɛ na, ɲaha na yɛ pi ntiimbaaŋi kurugo, pi à cyé sèeŋi na. 19 Mà li ta, nde wà sí n‑jà n‑cè Kile kyaa na ke, lir'à fíniŋɛ pi á. Kile yabiliŋ'à lire fíniŋ'a cyêe pi na. 20 Kile sífente tɛgɛlɛ baa woore ná u yabiliŋi ɲyɛ yaage ŋkemu ke, yire na ɲyɛ yaaya niɲyambaaya. Ŋka mà lwɔ́ diɲyɛŋ'à dá ke, yaayi Kile à dá ke, u sífente tɛgɛlɛ baa woore ná u kileere na ɲaa na ɲcwúu yire cye kurugo. Lire e ke tànga tataga ɲyɛ sùpya á mɛ. 21 Ali mà li ta pi à Kile cè, u ná pèente t'à yaa ke, pi ɲyɛ a tire taha u na mɛ, pi ɲyɛ na fwù kaan u á mú mɛ. Pi sɔ̀nŋɔre na ɲyɛ laaga baa, pi yákilibii puni sí ɲyɛ numpire. 22 Pi à piye yaha yákilifee, mà li ta sìɲcomii pi.
23 Kile u ɲyɛ u ɲyɛ na ŋkwûu mɛ, pi à uru sìnampe fáa ná yaayi yà malwɔɔre e, ɲjemu yi ɲyɛ na ŋkwûu ke, mu à jwo: sùpyaŋi ná saɲcɛɛnre ná tooyo sicyɛɛre yaayi ná ɲìŋke yafiliyi.
24 Lire kurugo Kile à pi yaha piy'á pi i katupwɔhɔyi pyi mà tàanna ná pi ɲyii wuuni i, fo ka pi ɲjini si láha pi na. 25 Pi à Kile sèeŋi fáa kafinare na, maa u yadayi pêre maa yi kêre, maa ɲcyé yi Davooŋi na, uru sí u à yaa ná ŋkèeŋi i fo tèekwombaa. Amiina. 26 Lire kurugo Kile à pi yaha piy'á pi i pi ɲyii karigii silege baa wogigii pyi. Tasinnage k'à yaa k'a mpyi nɔ̀ŋi ná ceeŋi shwɔhɔl'e ke, pi cyeebil'à kuru kɛ̂ɛnŋɛ na mpyi ná piye e. 27 Lire pyiŋkanni na, nàmbaabii mú à cyeebii yaha wani, ka pi nàmbaɲɛɛbii lage si shwɔ pi e. Ɲyɛ nàmbaabil'à silegebaare pyi ná pi nàmbaɲɛɛbil'e, maa pi kapiini sàraŋi ta. 28 Ɲyɛ ná pi sí ɲyɛ a li ta kacɛnnɛ si Kile cè mɛ, lire e Kile à pi yaha piy'á ná pi sɔ̀nŋɔŋkanni nimpiini i, ka pi i wá na kapyimbaagii pyi. 29 Pi zòompil'à ɲî ntiimbaaŋi karigii shiŋi puni ná pege na, pi ɲyɛ na ntìnni mɛ, maa mpyi ɲyipɛɛnfee. Pi zòompil'à ɲî yiɲcyɛge ná boore ná yoge ná nàɲwɔhɔre ná zòŋkuuyi ná jwoore na. 30 Mɛkɛɛgɛfee pi, maa mpyi Kile zàmpɛnmii. Pi ɲyɛ na silege mɛ, yàmpeenɛ ná funmbwɔhɔ sùpyii pi. Tèrigii puni i, kapegii nivɔnŋii yyaha pi na ɲcaa. Pi ɲyɛ a pi sifeebii ɲwɔmɛɛni cû mɛ. 31 Yákili baafee pi, ɲwɔmɛɛfee bà mɛ, sùpyigire ɲyɛ pi e mɛ, ɲùɲaara ɲyɛ pi e mɛ. 32 Ali mà li ta pi à Kile Saliyaŋi cè, na cyire ɲcyii karigii pyifeebil'à yaa ná kwùŋi i, pi ɲyɛ a li dâ cyi mpyiŋi kanni na mà dɛ! Ŋka mpii pi ɲyɛ na cyi pyi ke, pi maha màban leni pire e.

*1:17 Abakuki 2.4