Lɛtɛrɛŋi Poli à tun Efese kànhe dánafeebil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Efese u mpyi Azi kùluni kànbwɔhe, numɛ pi maha lire mɛge pyi Turiki. Poli u à Jwumpe Nintanmpe jwo kuru kànhe shiinbil'á, ka pìi si ɲɛɛ pu na, maa dá Kafooŋi Yesu na. Lire l'à pyi dánafeebii kuruŋke sìiŋkanni wani. U à yyee taanre pyi kuru kànhe e Kile jwumpe ɲjwuŋi na. Puru funŋke e u à dánafeebii kuruɲyi yà tìŋɛ tìŋɛ kuru kwùumpe kànyi puni na.
Poli à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a kan ɲje dánafeebii kuruɲy'á, maa Kile kayaani jwo. Lire kayaani li ɲyɛ, mà nìɲyiŋi yaayi puni ná ɲìŋke yaayi puni le ɲùŋufoo niŋkin cye e. Uru ɲùŋufooŋi u ɲyɛ Yesu Kirisita (1.10). Kirisita à kwû, lire cye kurugo, u à Yahutuubii dánafeebii ná supyishiŋi sanŋi dánafeebii shwɔ, maa pi puni wà piye na mà pyi kuruŋɔ niŋkin. Lire kurugo mpii pi à dá Kirisita na ke, ɲcɛɛnnɛŋi u mpyi ŋge supyishiŋi shuunniŋi shwɔhɔl'e ke, ur'à kwɔ̀ (1--3).
U à li cya dánafeebil'á na pi piye kyaa táan piy'á, pi raa piye tɛ̀re bà cyeere niŋkinŋi yatanɲyi maha báare siɲcyan mɛ. Poli à li cyêe dánafeebii na na Kile sífent'à fànha tò sífente sannte puni na. Lire e u à li cya dánafeebil'á, pi Kile kàshikwɔnyaayi puni lwɔ́, bà pi si mpyi si yyere Sitaanniŋi ná u nàɲwɔhɔre karigii puni sige mɛ (4--6).
1
Jwumpe tasiige
Mii Poli u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ntun yii á, yii mpiimu pi à pyi Kile wuu, ná yii à taha Yesu Kirisita fye e tèrigii puni i [Efese kànhe e] ke. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á.
Kacɛnŋkii Kile à pyi Yesu Kirisita cye kurugo ke
Wuu wuu Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi Kile kêe, u à wuu wuuni ɲwɔ, yacɛnɲyi Kile Munaani maha ŋkaan ke, maa yire puni kan wuu á nìɲyiŋi na, wuu ná Kirisita wwoɲɛɛge kurugo. Uru cye kurugo, mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, Kile mpyi a wuu cwɔɔnrɔ, bà wuu si mpyi si fíniŋɛ, si mpyi tìgire cyaga baa u yyahe taan mɛ. U à wuu kyaa táan uy'á, lire na, mà ta diɲyɛ sàha dá mɛ, u à li lwɔ́ uye funŋ'i si wuu pyi u pyìi Yesu Kirisita cye kurugo. Lire l'à pyi u ɲyii wuuni mà yyaha tíi ná wuu e. Lire e ke wuu pèenɛ taha u na, u kacɛnni nimbwooni kurugo. U à lire pyi wuu á u Jyaŋi Yesu Kirisita cye kurugo, uru ŋgemu kyaa l'à waha u á sèl'e ke.
Yesu Kirisita à uye pyi sáraga, maa wuu ɲùŋɔ wwû u sìshange cye kurugo, maa wuu kapegigii yàfa wuu na, mà tàanna ná Kile kacɛnni nimbwooni mpyiŋi i. Kile à sàa cyire pyi maa yákilifente shiŋi puni ná ɲcèŋi shiŋi puni kan wuu á. Mà tàanna ná u ɲyii wuuni i, kani u mpyi a yal'a yaha Yesu Kirisita cye kurugo, ná li mpyi a ŋwɔhɔ ke, u à lire cyêe wuu na. 10 Lire li ɲyɛ: tèni ká fûnŋɔ, u sí nìɲyiŋi yaayi ná ɲìŋke wuyi puni le ɲùŋufoo niŋkin cye e, uru u ɲyɛ Kirisita.
11 Kirisita cye kurugo mú, Kile à wuu cwɔɔnrɔ mà pyi uye wuu. U mpyi a lire kani yaa fo tèemɔni i mà tàanna ná u ɲyii wuuni i. 12 Lire e wuu pi à pyi shincyiibii mà wuu sɔ̀nŋɔre taha Kirisita na ke, wuu sí n‑pyi kaɲuŋɔ Kile mɛge ku pêe.
13 Yii mú pi ke, yii na ɲyɛ Kirisita wwoɲɛɛge e, mà lwɔ́ yii à sèeŋi jwumpe lógo yii zhwoŋi kyaa na ke, puru pu ɲyɛ Jwumpe Nintanmpe. Yii à dá Kirisita na ke, Kile à fyè bwɔ̀n yii na u Munaani ŋkanŋi cye kurugo yii á, u mpyi a lire ndemu ɲwɔmɛɛ lwɔ́ ke. 14 Yacɛnɲyi Kile à yal'a yaha u wuubii mɛɛ na ke, Kile Munaani l'à wuu pyi wuu à tɛ̀ɛn ná l'e na wuu sí yire ta, Kile ká u wuubii ɲùŋɔ wwû feefee tèni ndemu i ke, bà u si mpyi si ŋkêe u mɛge mpèeŋi kurugo mɛ.
Poli à Kile ɲáare dánafeebil'á
15 Pyiŋkanni na yii à dá Kafooŋi Yesu na sèl'e, ná pyiŋkanni na yii à Kile wuubii sanmpii kyaa táan yiy'á sèl'e ke, mii à lire lógo. 16 Lire kurugo mii maha fwù kaan Kile á tèrigii puni maa u ɲáare yii kyaa na. 17 Mii ɲarege funŋke e, mii maha li caa wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u Kileŋi á, uru ŋgemu u ɲyɛ Tufooŋi sìnampefoo ke, u yákilifente kan yii á sèl'e, u u uye cyêe yii na, bà yii si mpyi si u sɛ́nmɛgɛ ɲcè mɛ. 18 Mii na u ɲáare mú u u yii yákilibii múgo. Lire ká mpyi, u à yii yyere maa sɔ̀nŋɔre tatahage ŋkemu kan yii á ke, yii sí kuru cè, kuru ku ɲyɛ yaayi nisinaɲyi niɲyahayi u à yal'a yaha u wuubii mɛɛ na ke. 19 Mii na li ɲáare u á mú, bà yii si mpyi si u sífente kakyanhala woore cè wuu dánafeebii kàmpanŋke na mɛ. 20 Tire sífente cye kurugo mú, u à Kirisita ɲɛ̀ a yige kwùŋi i, maa u pyi u à sà ntɛ̀ɛn u kàniŋɛ cyɛge na, nìɲyiŋi na. 21 Yaayi niɲyambaayi yi ɲyɛ ná ɲùŋufente ná sífente ná fànhafente ná kafente e ke, Kile à u tìŋɛ yire puni ɲùŋɔ na, mà bâra mɛgɛ maha mɛgɛ ku ɲyɛ na yiri yi na numɛ, ná mɛgɛ maha mɛgɛ ku sí n‑pa raa yiri yi na tìiŋi nimpaŋi i ke, u à u tìŋɛ yire puni ɲùŋɔ na. 22 Kile à yaayi puni tîrig'a cyán u á, maa u pyi dánafeebii kuruŋke ɲùŋufooŋi, 23 kuru ŋkemu ku ɲyɛ u cyeere ke. Yaaga maha yaaga ku ɲyɛ u e ke, yire puni ɲyɛ kur'e maa mpyi cyeyi puni i.