2
Mà fworo kwùŋi i maa mpyi shì na
Yii pi ke, tèni l'e, yii mpyi mu à jwo kwùu yii ntiimbaaŋi ná yii kapegigii kurugo. Yii mpyi maha cyire karigii pyi ŋge diɲyɛŋi sùpyire sannte fiige. Fànha yaayi yi ɲyɛ kafɛɛge e ke, yire ɲùŋufooŋi ɲyii wuuni yii mpyi na mpyi. Mpii sí pi à ɲùŋɔ kyán Kile na ke, uru u ɲyɛ na báaraŋi pyi pire e, ali numɛ. Wuu mú puni mpyi pire fiige, wuu mpyi maha wuu karigii pyi mà tàanna ná wuu yabilimpii ɲyii wuuni i, nde l'à táan wuu cyeer'á ná nde l'à tîge wuu funŋ'i ke, lire wuu mpyi maha mpyi. Lire kurugo Kile lùuni mpyi a yîri wuu taan pi sanmpii fiige.
Ŋka Kile ɲùɲaar'à pêe sèl'e. U à wuu kyaa táan uy'á sèl'e. Lire kurugo wuu pi mpyi kwùu fiige wuu kapegigii kurugo ke, u à wuu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ná Kirisita e. Yii li cè na Kile à ɲwɔ yii na, maa yii shwɔ. Wuu ná Kirisita wwoɲɛɛge kurugo, Kile à wuu ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ná u e, bà wuu si mpyi si ntɛ̀ɛn ná u e nìɲyiŋi i mɛ. U à lire pyi Yesu Kirisita cye kurugo, bà u si mpyi si u kacɛnni tɛgɛlɛ baa wuuni cyêe lyeɲwɔyi nimpayi na mɛ. Yii li cè na Kile à ɲwɔ yii na, maa yii shwɔ yii dániyaŋi cye kurugo. Yii yabilimpil'e bà lir'à fworo mɛ. Kile u à lire pyi yii á mana. Lire ɲyɛ a pyi yii kacɛnŋkii cye kurugo mɛ, lire e sùpyaŋi wà tufiige sì n‑jà uye pêe mɛ. 10 Yii li cè na Kile à wuu pyi shinfɔnmii wuu ná Yesu Kirisita wwoɲɛɛge cye kurugo, kacɛnŋkii mpyiŋi mɛɛ na, u mpyi a cyire ɲcyiimu yal'a yaha, bà wuu si mpyi s'a cyi pyi mɛ.
Kirisita kwùŋ'à Yahutuubii ná supyishiŋi sanŋi pyi pi à wwɔ̀
11 Ɲyɛ pyiŋkanni na yii mpyi yyecyiige na ke, yii sɔ̂nŋɔ lire na kɛ! Yii pi ɲyɛ yii ɲyɛ Yahutuu mɛ, Yahutuubii mpyi maha yii pyi na yii ɲyɛ a kwɔ̀n mɛ, maa ŋko na pir'à kwɔ̀n, mà li ta cyeere kanni na uru ŋkwɔ̀nŋ'à pyi. 12 Lire tèni i, yii mpyi a Kirisita cè mɛ, yii mpyi Izirayɛli shiinbil'e mɛ, tunmbyaare Kile mpyi a le ná u shiinbil'e maa yaayi ɲjemu ɲwɔmɛɛ lwɔ́ ke, yii nàzhan mpyi yire e mɛ. Yii mpyi sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga baa, yii mpyi a Kile cè mɛ. 13 Ɲyɛ yii laage ku mpyi a fyânha a tɔɔn Kile na ke, Yesu Kirisita à u sìshange wu mà pyi sáraga, kuru kurugo yii à byanhara Kile na numɛ.
14 Uru u à yyeɲiŋke kan, maa Yahutuubii ná supyishiŋi sanŋi wà piye na mà pyi niŋkin. Màpɛnge ku mpyi pi shwɔhɔl'e kàsɔɔgɔ fiige ke, maa kuru kwɔ̀. 15 U kwùŋi cye kurugo, u à MusaSaliyaŋi ná u toŋi karigii fànhe kwɔ̀. Lire pyiŋkanni na, maa supyishiŋi kuuyi shuunniŋi wà yiye na mà pyi supyishi nivɔnŋɔ niŋkin, maa yyeɲiŋke pyi k'à pa pi shwɔhɔl'e. 16 U kwùŋi cye kurugo kworokworocige na, u à màpɛnge kwɔ̀ pi shwɔhɔl'e, maa yire kuruɲyi shuunniŋi wà yiye na mà pyi niŋkin, maa pi ná Kile shwɔ̀hɔŋi yal'a ɲwɔ. 17 Mpii laage ku mpyi a tɔɔn Kile na, ná mpii pi mpyi a byanhara Kile na ke, Jwumpe Nintanmpe p'à yyaha tíi ná yyeɲiŋke e ke, u à pa puru jwo pi á. 18 Uru cye kurugo, wuu supyishiŋi kuuyi shuunniŋi sí n‑jà tabaraga ta Tufooŋi Kile na, Kile Munaani ninuuni cye kurugo. 19 Lire kurugo yii saha ɲyɛ nàmpwuun, lire ɲyɛ mɛ shintahantorii mɛ, ŋka yii à bâra Kile wuubii na numɛ, maa mpyi pyɛnnugo shiin Kile bage e. 20 Yii na ɲyɛ baga, Kile à ŋkemu faanra ke. Yesu tùnntunmpii ná Kile tùnntunmpii pi ɲyɛ kuru bage nintaani, Yesu Kirisita yabiliŋi u ɲyɛ ku nintaani kafaage sèe woge mbìini na. 21 Uru cye kurugo, bage ŋkunuɲyi pun'à yiye cû cû, maa mpyi baga niɲcɛnŋɛ Kafooŋi Kile á. 22 Uru cye kurugo mú, yii à pyi mu à jwo kafaaya y'à wà yiye na mà tɛ̀g'a baga faanra, Kile à tɛ̀ɛn ŋkemu i u Munaani cye kurugo ke.