3
Supyishiŋi sanŋi u ɲyɛ u ɲyɛ Yahutuu mɛ, Poli à pyi Kile jwumpe jwufoo pir'á
Lire kurugo mii Poli u ɲyɛ kàsuŋi i Yesu Kirisita Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo yii supyishiŋi sanŋ'á ke, mii na Kile ɲáare yii kyaa na. Kile à ɲwɔ mii na, maa báaraŋi ŋgemu kan mii á mà yyaha tíi ná yii e ke, yii wà tufiige ɲyɛ à pînni uru na mɛ. Kani Kile mpyi a yal'a yaha ná li mpyi a ŋwɔhɔ ke, u à lire cyêe mii na, bà mii à cyìi niŋkin niŋkin sémɛ yii á ŋge lɛtɛrɛŋi i mà yyaha tíi ná l'e mà kwɔ̀ mɛ. Yii aha cyire kâla, pyiŋkanni na Kile à mii yákiliŋi múgo, ka mii i lire kaŋwɔhɔni cè mà yyaha tíi ná Kirisita e ke, yii sí lire cè. Kile ɲyɛ a mpyi a lire kaŋwɔhɔni cyêe tèecyiini sùpyire na, bà u à li cyêe numɛ u Munaani cye kurugo u tùnntunmpii ná u jwumpe jwufeebii na mɛ. Lire kaŋwɔhɔni li ɲyɛ: yaayi Kile sí n‑kan Yahutuubil'á ke, supyishiŋi sanŋi sí yire ninuyi ta, ɲaha na yɛ pi à wwɔ̀ maa mpyi niŋkin, maa ɲwɔmɛɛni yaayi ninuyi ta Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e, Jwumpe Nintanmpe cye kurugo.
Kile à ɲwɔ mii na u sífente cye kurugo, maa mii pyi u báarapyi puru Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo. Mii u ɲyɛ na naye sɔ̂nŋi Kile wuubii puni nimbileni ke, Kile à ɲwɔ mii na, maa mii pyi mii i Kirisita kasinani tɛgɛlɛ baa wuuni yu supyishiŋi sanŋ'á. Kile u à yaayi puni dá ke, kani u mpyi a ŋwɔhɔ fo tèemɔni i ke, u à mii pyi mii i lire yige bɛ̀ɛnmpe na. 10 Lire e yaayi niɲyambaayi yi ɲyɛ ná ɲùŋufente ná fànhafente e diɲyɛŋi ɲùŋɔ na ke, yire sí li cè numɛ dánafeebii kuruŋke cye kurugo, na yákilifente na ɲyɛ Kile á karigii puni i. 11 U mpyi a lire kani yaa mà ta diɲyɛ sàha dá mɛ, maa mpa li pyi wuu Kafooŋi Yesu Kirisita cye kurugo. 12 Wuu ná Yesu Kirisita wwoɲɛɛge funŋke e, wuu dániyaŋi cye kurugo, wuu yákilitɛɛnrɛ wuubil'à tabaraga ta Kile na. 13 Lire kurugo mii na li caa yii á, yyefuge e mii ɲyɛ yii kurugo ke, yii àha kuru kani tɛ̀gɛ màban fô yiye na mɛ, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ k'e yii ɲùɲjirire kurugo.
Poli à Kile ɲáare dánafeebil'á sahaŋki
14 Lire kurugo mii maha na niŋkure sínni maa Tufooŋi Kile ɲáare, 15 uru ŋgemu u à nìɲyiŋi ná ɲìŋke yaayi puni mɛyi le ke. 16 Mii na u ɲáare, bà u si mpyi si fànha le yii e u Munaani cye kurugo mà tàanna ná u sífente tɛgɛlɛ baa woore e mɛ. 17 Yii dániyaŋi cye kurugo, Kirisita u tatɛɛngɛ wwû yii zòmpyaagil'e, yii i ndìre wà tàange e, yii i yiye waha kur'e. 18 Lire e yii ná Kile wuubii sanmpii, yii sí Kirisita tàange tɛgɛlɛ baa woge cè. 19 Kuru tàange k'à tòro sùpyire puni taceŋke taan ke, yii sí kuru cè. Lire ká mpyi, yaayi puni yi ɲyɛ Kile e ke, yire puni sí n‑pyi yii e. 20 Yaayi wuu ɲyɛ na ɲáare, lire ɲyɛ mɛ na sɔ̂nŋi ɲjemu na ke, mà tàanna ná Kile sífente ti ɲyɛ wuu e ke, u sí n‑jà yire kan wuu á fo si ɲjà ntòro bá! 21 Pèente ti taha u na tèrigii puni i dánafeebii kuruŋke shwɔhɔl'e Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e fo tèekwombaa. Amiina!