5
Lire e ná yii kyaa s'à táan yii Tuŋi Kile á, yii a u pyiŋkanni taanni. Yii a yii karigii puni pyi tàange funŋke e, bà Kirisita yabiliŋ'à wuu kyaa táan uy'á fo mà uye kan kwùŋ'á wuu kurugo, mà pyi sáraga ŋkemu k'à táan Kile á ke.
Lire kurugo jacwɔɔre ná kaɲwɔhɔyi shiŋi puni ná funmbwɔhe, cyire karigii pyifoo ɲyɛ a sàa yaa u ta yii shwɔhɔl'e mɛ. Ɲaha kurugo yɛ Kile wuubii ɲyɛ a yaa pi a cyire karigii pyi mɛ. L'à pyi silege baa jwumɔ yo, l'à pyi ɲùŋɔ baa jwumɔ yo, l'à pyi keetupwɔhɔya yo, puru pà mú ɲyɛ a yaa p'a fwore yii ɲwɔyi i mɛ, fo Kile fwùŋi kanni. Yii li cè na jacwoobii ná katupwɔhɔyi pyifeebii ná funmbwɔhe feebii, pire wà tufiige nàzhan ɲyɛ a sìi Kirisita ná Kile Saanre e mɛ. Funmbwɔhe ná kacyinzunn'à tàanna.
Mpii pi à ɲùŋɔ kyán Kile na ke, cyire karigii cyi maha u lùuni pyi l'à yîri pire taan. Lire e yii àha n‑sìi wà yaha u yii ɲwɔ fáanŋa a wurugo ná laaga baa jwum'i mɛ. Yii àha ŋgwɔ̀ ná pire mpil'e kyaa na mɛ. Yii li cè na tèni l'e, yii mpyi numpini i, ŋka numɛ, Kafooŋi wwoɲɛɛge cye kurugo, yii ɲyɛ bɛ̀ɛnmpe e. Lire e ke yii a ɲaare bɛ̀ɛnmpe sùpyiibii ɲaaraŋkanni na, ɲaha na yɛ shinŋi u ɲyɛ na ɲaare bɛ̀ɛnmpe e ke, urufoo kapyiiŋkii maha mpyi kacɛnŋkii ná katiigii ná sèejwuuni. 10 Yii yiye waha nde l'à táan Kafooŋi á ke, yii i lire cya a cè. 11 Numpini karigii ɲyɛ ná nàfan e mɛ. Yii àha raa cyi pyi mɛ, yii bá à yaa yii a cyi yige bɛ̀ɛnmpe na. 12 Karigii tire sùpyire ɲyɛ na mpyi numpini i ke, cyire ɲjwuŋi mú bá à sìi silege. 13 Yii li cè na kyaa maha kyaa ɲwɔhɔ k'à múgo ke, lire maha fworo bɛ̀ɛnmpe na. 14 Kyaa maha kyaa sí l'à fworo bɛ̀ɛnmpe na ke, lire yyaha maha ɲcè. Lire kurugo y'à jwo:
«Mu u ɲyɛ na ŋwúuni ke,
yîri ŋɔɔmpe na, ɲɛ̀ a fworo kwùubii shwɔhɔl'e,
Kirisita sí bɛ̀ɛnmpe yige mu á.»
15 Ɲyɛ yii a yiye kàanmucaa, yii i yii toroŋkanni cè. Yii àha mpyi yákili baa shiin mɛ, ŋka yii pyi yákilifee. 16 Tèni li ɲyɛ yii á ke, yii yiye waha yii raa kacɛnŋii pyi, ɲaha kurugo yɛ tìiŋ'à kɛ̀ɛge. 17 Lire kurugo yii àha mpyi funŋɔ baa shiin mɛ, ŋka nde li ɲyɛ Kafooŋi ɲyii wuuni ke, yii lire cya a cè. 18 Yii àha sinmpe bya si mɛ́ɛ mɛ, lire maha sùpyaŋi yaha silege baa karigii mpyiŋi na, ŋka yii ɲî Kile Munaani na tèrigii puni i. 19 Yii a màban leni yiye e ná Zaburu sémɛŋi myahigii ná Kile pèente myahigii ná Kile kuni myahigil'e. Yii a Kafooŋi pêre cyire myahigil'e ná yii zòmpyaagii puni i. 20 Yii a fwù kaan Tufooŋi Kile á tèrigii puni i karigii puni kurugo, wuu Kafooŋi Yesu Kirisita mɛge na.
Nɔ̀ŋi ná u cwoŋi piye cùŋkanni
21 Yii yiye tîrige yiy'á Kirisita yyaha fyagare kurugo. 22 Cyeebii, yii yiye tîrige yii nàmbaabil'á, bà yii à yiye tîrige Kafooŋi á mɛ, 23 ɲaha na yɛ nɔ̀ŋi u ɲyɛ u cwoŋi ɲùŋke, bà Kirisita ɲyɛ dánafeebii kuruŋke ɲùŋke mɛ* Pìi maha jwo: «ɲaha na yɛ nɔ̀ŋi u ɲyɛ u cwoŋi ɲùŋɔ na, bà Kirisita ɲyɛ dánafeebii kuruŋke ɲùŋɔ na mɛ.» . Dánafeebii kuruŋke ku ɲyɛ Kirisita cyeere, u à kuru ŋkemu shwɔ ke. 24 Bà dánafeebii kuruŋk'à kuye tîrige Kirisita á mɛ, amuni cyeebil'à yaa pi piye tîrige karigii puni i pi nàmbaabil'á.
25 Nàmbaabii, yii yii cyeebii kyaa táan yiy'á, bà Kirisita à dánafeebii kuruŋke kyaa táan uy'á, fo mà uye kan sáraga ku kurugo mɛ. 26 U à lire pyi, si ku yaha kuye kanna na Kile á, ku fíniŋiŋkwooni kàntugo ná lwɔhe e Jwumpe Nintanmpe cye kurugo, 27 bà u si mpyi si ku yaha uye yyahe taan ku sìnampe e, fwɔnrɔ baa ná takuruyo baa ná cyire tìcyiin baa mɛ. Ŋka ku pyi ɲcɛ̀ɛgɛ cyaga ná cwo cyaga baa. 28 Lire pyiŋkanni na, nàmbaabil'à yaa pi pi cyeebii kyaa táan piy'á, bà pi yabilimpii cyeere kyal'à táan piy'á mɛ. Shinŋi u à u cwoŋi kyaa táan uy'á ke, urufol'à uye kyaa táan uy'á. 29 Ɲaha kurugo yɛ sùpyaŋi wà tufiige cyere kyaa ɲyɛ a sàa pɛn u á mɛ, ŋka u maha uye ɲwɔ caa maa yaha uye na, bà Kirisita maha li pyi dánafeebii kuruŋk'á mɛ. 30 Wuu sí pi ɲyɛ u cyeere yatanɲyi. 31 Y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi na «Lire kurugo nɔ̀ŋi sí u tuŋi ná u nuŋi yaha si mpwɔ u cwoŋi na, pi mú shuunni si mpyi shin niŋkin Zhenɛzi 2.24. Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Lire kurugo nɔ̀ŋi ná u cwoŋi sí n‑wwɔ̀ si mpyi shin niŋkin, nɔ̀ŋi ná u cwoŋi shwɔ̀hɔŋ'à yaa u ɲwɔ mà tòro nɔ̀ŋi ná u sifeebii wuŋi na.»32 Puru jwumpe ɲwɔh'à cûgo sèl'e. Mii na pu yu mà yyaha tíi ná Kirisita ná dánafeebii kuruŋke wwoɲɛɛge e. 33 Ŋka p'à yyaha tíi ná yii e mú: yii shin maha shin à yaa u u cwoŋi kyaa táan uy'á, bà urufoo kyal'à táan uy'á mɛ. Cyeebii, yii pèenɛ le yii nàmbaabil'e.

*5:23 Pìi maha jwo: «ɲaha na yɛ nɔ̀ŋi u ɲyɛ u cwoŋi ɲùŋɔ na, bà Kirisita ɲyɛ dánafeebii kuruŋke ɲùŋɔ na mɛ.»

5:31 Zhenɛzi 2.24. Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ: «Lire kurugo nɔ̀ŋi ná u cwoŋi sí n‑wwɔ̀ si mpyi shin niŋkin, nɔ̀ŋi ná u cwoŋi shwɔ̀hɔŋ'à yaa u ɲwɔ mà tòro nɔ̀ŋi ná u sifeebii wuŋi na.»