6
Sifeebii ná pyìibii piye cùŋkanni
Pyìibii, yii yii sifeebii ɲwɔmɛɛni cû yii tàanna ná Kafooŋi ɲyii wuuni i, ɲaha na yɛ lire l'à tíi. Y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i «Ma tuŋi ná ma nuŋi pêe* Ɛkizodi 20.12.» Kile Saliyaŋi kapyaagil'e, kabilini niɲcyiini Kile à jwo maa ɲwɔmɛɛ jwo a taha li na ke, lire li ɲyɛ lire. Ɲwɔmɛɛni u à lwɔ́ ke, lire li ɲyɛ: «Mu shìŋi canmpyaagii sí ɲyaha, si ntáan ɲìŋke na Ɛkizodi 20.12Tiibii, yii pi ke, yii àha mpi yii pyìibii na s'a pi lùyiri karigii pyi mɛ, ŋka yii a pi byíi, yii raa pi yɛrɛge yii tàanna ná Kafooŋi jwumpe e.
Bilibii ná pi ɲùŋufeebii piye cùŋkanni
Bilibii, yii sàa yii ɲùŋufeebii ɲwɔmɛɛni cû pèente funŋke e ná funvyinge e, yii li pyi bà yii à Kirisita ɲwɔmɛɛni cû mɛ. Yii àha raa pi ɲyiɲyaga báaraŋi kanni pyi si nta ntáan pi á mɛ, ŋka yii a u pyi mu à jwo Kirisita bilii, mpiimu pi ɲyɛ na Kile ɲyii wuuni pyi ná funŋɔ niŋkin i ke. Yii a báare pi á ná funɲcɛnŋ'i mu à jwo Kafooŋi á yii ɲyɛ na báare, yii àha li pyi mu à jwo sùpyire kann'á yii ɲyɛ na báare mɛ. Yii li cè na shin maha shin, mu na báare wà á yo, mu na báare may'á yo, Kafooŋi sí n‑pa sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkii niɲcɛnŋkil'e.
Ɲùŋufeebii, yii mú pi ke, yii yii bilibii cùmu lemɛ ɲwɔ, yii àha ntanha pi na mɛ. Yii li cè na ɲùŋufooŋi ninuŋi u ɲyɛ yii ná pire ɲùŋɔ na nìɲyiŋi na ke, uru ɲyɛ a sùpya pwɔ́ɔŋɔ sùpya na mɛ.
Dánafeebii kàshikwɔnyaayi kani
10 Ɲyɛ mpe mii sí n‑bâra puru na ke, puru pu ɲyɛ: yii a yii fànhe caa Kafooŋi wwoɲɛɛge e, uru fành'à sàa pêe. 11 Yii Kile kàshikwɔnyaayi puni le yiye na, bà yii si mpyi si jà tayyérege niɲcɛnŋɛ wwû, si Sitaanniŋi nàɲwɔhɔre karigii ɲùŋɔ bɛ̂ mɛ. 12 Yii li cè, wuu ná mpii pi ɲyɛ kàshige na ke, sùpyii bà mɛ. Ŋka yaayi yi ɲyɛ numpini i ná ɲùŋufente ná fànhafente ná kafente e diɲyɛŋi ɲùŋɔ na ŋkɛ̀ɛgɛŋi mɛɛ na ke, wuu ná yire yi ɲyɛ ku na. 13 Lire kurugo yii Kile kàshikwɔnyaayi puni lwɔ́, bà yii si mpyi si jà kuru kàshige kwɔ̀n canmpege e mɛ, lire kàntugo yii begeleŋkanni niɲcɛnni kurugo, yii i jà a kwôro yii tayyérege e.
14 Lire e ke yii bégel'a yaha, yii i sèeŋi pyi yii seepwɔge, yii i katiigii mpyiŋi pyi tɔɔnnɔ vàanntinŋɛ yii le yiye na. 15 Yyeɲiŋke ku ɲyɛ na ntaa Jwumpe Nintanmpe cye kurugo ke, yii kuru pyi mu à jwo tanhanya yii tooyi na, bà yii si mpyi si jà ɲjyére kàshige sige mɛ. 16 Yii dániyaŋi pyi yii tɔɔnnte yabeŋke. Ná ur'e yii sí n‑jà Sitaanniŋi ŋyahigii nage wogigii puni fùgo. 17 Zhwoŋi yii à ta Kile á ke, yii uru pyi yii tɔɔnnte ɲùntoŋke. Kile Munaani na kàshikwɔnŋwɔɔni ndemu kaan ke, yii lire lwɔ́, lire li ɲyɛ Kile jwumpe.
18 Yii a Kileɲareyi shiŋi puni pyi tèrigii puni i, Kile Munaani ntɛ̀gɛŋi funŋke e, yii i ŋkwôro lire na. Yii raa Kile ɲáare u wuubii puni kurugo. 19 Yii a Kile ɲáare mii á mú, bà li si mpyi tère o tère e mii à na ɲwɔge múgo Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi mɛɛ na ke, si jà raa pu kaŋwɔhɔni yu raa fíniŋi fyagara baa mɛ. 20 Puru ɲjwuŋi kurugo Kirisita à mii tìŋɛ, puru kurugo mii ɲyɛ yɔ̀rɔyi na naha kàsuŋi i. Yii a Kile ɲáare mii á, bà mii si mpyi s'a pu yu pu jwuŋkanni na fyagara baa mɛ.
Jwumpe nizanmpe
21 Kyaa maha kyaa li ɲyɛ mii ɲùŋɔ taan, ná nde mii ɲyɛ na mpyi ke, wuu ntàannamacinmpworoŋi Tisike sí n‑sà cyire puni jwo yii á. Kafooŋi báarapyi niɲcɛnŋɛ u ɲyɛ u wi. 22 Mii à li yîrige li kurugo maa u tun yii á, nde li naha wuu kàmpanŋke na ke, yii i lire cè, u u màban le yii e. 23 Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita u yyeɲiŋke ná tàange ná dániyaŋi kan cìnmpyiibii pun'á. 24 Shin maha shin u à Kafooŋi Yesu Kirisita kyaa táan uy'á sèeŋi na ke, Kile u ɲwɔ pire puni na, u u jwó le pi á!

*6:2 Ɛkizodi 20.12

6:3 Ɛkizodi 20.12