Diɲyɛŋi sìiŋkanni sémɛŋi pi maha u pyi Zhenɛzi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè sémɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Ŋge sémɛŋi u ɲyɛ Kile Jwumpe Sémpii puni niɲcyiiŋi. U mɛge ɲyɛ Zhenɛzi, kuru mɛge ɲwɔhɔ ku ɲyɛ: «tasìige». Uru sémɛŋi mɛg'à le tasìige, ɲaha na yɛ u na yu diɲyɛŋi tasìige ná sùpyaŋi niɲcyiiŋi ná *Izirayɛli shiinbii sìiŋkanni kyaa na.
Uru sémɛŋi na yu kabwɔhii shuunni kyaa na. Mà lwɔ́ kuni 1 na mà sà nɔ 11 wuuni na, kuru cyage na yu diɲyɛŋi ná u funŋɔ yaayi puni sìiŋkanni kyaa na, mu à jwo sùpyaŋi niɲcyiiŋi kani ná kapiini jyeŋkanni diɲyɛŋi i. Sùpyire kapegigii ɲyahaŋi kurugo, Kile à jwo na uru sí múnayaayi puni shi bò ná lùbwɔh'e. Ŋka u à Nuhu shwɔ lire lùbwooni kakyaare na, ɲaha na yɛ u mpyi a tíi.
Mà lwɔ́ kuni 12 wuuni na mà sà nɔ sémɛŋi takwɔ̀ge na, kuru cyage na yu *Ibirayima ná u tùluge shiinbii kyaa na, ná pire pi ɲyɛ Izirayɛli shiinbii, pire mpiimu cye kurugo, Kile à jwo na uru sí jwó le ɲìŋke sùpyishiŋi pun'á ke. Uru sémɛŋi mú à li cyêe na Kile u ɲyɛ Kafooŋi, u ɲyii wuuni li ɲyɛ sùpyire shiŋi puni si dá uru na Ibirayima fiige. U à dá Kile na, ka Kile si u pyi u cevoo maa tunmbyaara le ná u ná u tùluge e.
TUNMBYAARE na ɲyɛ mu à jwo kàaga, ti maha jà a pyi kànyi shuunni, lire ɲyɛ mɛ cevee shuunni shwɔhɔl'e; yii maha ŋkâa yiy'á na yii à pyi cìnmpyii, lire ɲyɛ mɛ shinnuu, na yii wà sì kapii pyi u sanŋi na mɛ, fo kacɛnŋkii kanni.
1
Kile diɲyɛ yaaŋkanni
Diɲyɛ tasìige e, Kile à nìɲyiŋi ná ɲìŋke dá. Ɲìŋke yyaha baa woge niŋgage ku mpyi. Lùbwɔhɔ ná numpini mpyi ku cyeyi puni i. *Kile Munaani sí mpyi na mpéele kuru lùbwɔhe nìɲyiŋi na.
Ka Kile si jwo: «Bɛ̀ɛnmpe pu fworo» ka bɛ̀ɛnmpe si fworo. Kile à bɛ̀ɛnmpe ɲya p'à ɲwɔ, ka u u pu ná numpini láha yiye na. Maa bɛ̀ɛnmpe mɛge le canŋke, maa numpini mɛge le numpilage. Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi canɲcyiige.
Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo: «Lwɔhe ku táa, laaga ku pyi ku shwɔhɔl'e.» Maa kuru laage yaa, mà tɛ̀g'a ɲìŋke lwɔhe ná nìɲyiŋi lwɔhe láha yiye na. Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. Ka Kile si kuru laage mɛge le nìɲyiŋi. Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi canzhɔnwoge.
Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo: «Nìɲyiŋi ɲwɔhɔ lwɔhe ku bínni cyaga niŋkin i, cyage sanŋke ku pyi tawaga.» Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. 10 Ka u u tawage mɛge le ɲìŋke, lwɔh'à bínni cyage ŋkemu i ke, maa kuru mɛge le suumpe lwɔhe. Maa lire ɲya l'à ɲwɔ.
11 Ɲyɛ ka Kile si jwo na yaayi shiŋi puni yi fyîn ɲìŋke na, sùmaŋi ná cire, yi i yasɛrɛ pyi yi tàanna ná yi shiŋi i. Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. 12 Ka yaayi shiŋi puni si fyîn ɲìŋke na, sùmaŋi ná cire, maa yasɛrɛ pyi mà tàanna ná yi shiŋi i. Ka Kile si lire ɲya l'à ɲwɔ. 13 Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi canntanrawoge.
14 Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo na bɛ̀ɛnmpe yaayi yi pyi nìɲyiŋi na, yi i canŋke ná numpilage tɛgɛni láha. Yire yi pyi tàafyee mpiimu pi sí raa katáangii ná canyi ná yyeegii cyêre ke. 15 Yire yaayi yi pyi nìɲyiŋi na, yi raa bɛ̀ɛnmpe tîrige ɲìŋke na. Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. 16 Ka Kile si bɛ̀ɛnmɛ yaaya nimbwoyo shuunni yaa. Maa yi puni nimbwɔhe yaha canŋke ɲùŋɔ na, maa nimbileni yaha numpilage ɲùŋɔ na. Maa wɔrigii mú yaa. 17 Kile à yire yaayi yaha nìɲyiŋi na, bà yi si mpyi s'a bɛ̀ɛnmpe kaan ɲìŋke na mɛ. 18 Maa yi tìŋɛ canŋke ná numpilage ɲùŋɔ na, bà yi si mpyi si numpini ná bɛ̀ɛnmpe tɛgɛni láha yiye na mɛ. Ka Kile si lire ɲya l'à ɲwɔ. 19 Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi cansicyɛre woge.
20 Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo: «Ɲyii yaayi yi ɲyaha teetee lwɔhe e, saɲcyɛɛnre mú ti yîri t'a mpéele ɲjaampe e.» 21 Maa lwɔhe ɲyii yaayi nimbwoyi ná lwɔhe ɲyii yaayi shiŋi sanŋi puni yaa teetee, maa yi pyi yi ɲyaha yi tàanna ná yi shiŋi puni i. Maa saɲcyɛɛnre yaa mú mà tàanna ná ti shiŋi i. Maa lire ɲya l'à ɲwɔ. 22 Kile à jwó le y'á, maa jwo yi si teetee yi i suumpe lwɔhe ɲî. Maa jwo na saɲcyɛɛnre mú ti ɲyaha ɲìŋke na. 23 Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi canŋkaŋkuro woge.
24 Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo ɲìŋke ku ɲî ɲyii yaayi shiŋi puni na, mu à jwo yatɔɔre, ɲìŋke yafiliyi, ná sige yaare, yi puni ná yi shiŋi. Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. 25 Ka Kile si sige yaare yaa ti shiŋi puni, maa yatɔɔre yaa ti shiŋi puni, maa ɲìŋke yafiliyi yaa yi shiŋi puni mú. Ka u u lire ɲya l'à ɲwɔ.
26 Cyire puni ɲwɔhɔ na, Kile à jwo: «Ɲyɛ numɛ, wuu sùpyaŋi yaa wuye fiige, u u mpyi wuu málwɔrɔ. Bà u si mpyi si mpyi fyaabii puni ɲùŋɔ na, si mpyi saɲcyɛɛnre ɲùŋɔ na, si mpyi yatɔɔre ɲùŋɔ na, si mpyi ɲìŋke ná ku ɲùŋɔ yafiliyi puni ɲùŋɔ na mɛ.»
27 Ka Kile si sùpyaŋi yaa uye málwɔrɔ.
U à u yaa u yabiliŋi fiige.
Maa u yaa nɔ̀ ná ceewe.
28 Ka Kile si jwó le pi na, maa jwo: «Yii si, yii ɲìŋke ɲî, yii i ntɛ̀ɛn ku ɲùŋɔ na. Yii i mpyi fyaabii ná saɲcyɛɛnre ná ɲyii yaaga maha ɲyii yaaga ku ɲyɛ ɲìŋke na ke, yire ɲùŋɔ na.»
29 Ɲyɛ ka Kile si núr'a jwo: «Yii wíi. Mii à ɲìŋke sùmaŋi shiŋi puni ná cire shiŋi puni yasɛɛre kan yii á, yi pyi yii yalyîre. 30 Mii à ɲyɛpuruge (ɲyapuruge)* ná wyempuruyi puni kan sige yaare ná yatɔɔre ná saɲcɛɛnr'á, yire si mpyi ti yalyîre.» Ka lire si mpyi li jwuŋkanni na. 31 Ka Kile si li ɲya na uru kapyiiŋkii pun'à ɲwɔ sèe sèl'e. Ka numpilage si wwɔ̀, ka ɲyɛ̀ge si múgo, ka kuru si mpyi canbaani woge.