2
Ɲyɛ nìɲyiŋi ná ɲìŋke ná yi funŋɔ yaayi pun'à yal'a kwɔ̀ amuni. Kile à kwɔ̀ u báaraŋi puni na ke, ka u u ŋɔ̀ canŋke baashɔnwoge e. Puru ŋɔmpe kurugo, u à báraga le canŋke baashɔnwoge e, maa kuru pyi u wogo, ka kuru canŋke si kuye wwû canyi sanɲyi i.
Ɲyɛ nìɲyiŋi ná ɲìŋke yaaŋkanni l'à pyi lire.
Adama ná Awa kani
Ɲyɛ tèni i Kafooŋi Kile à nìɲyiŋi ná ɲìŋke yaa ke, cige mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a fyîn ɲìŋke na mɛ, sùma mú mpyi na sàha ŋkwɔ̀ a fyîn mɛ, ɲaha na yɛ Kafooŋi Kile mpyi na sàha zànha cyán mɛ. Sùpya mú mpyi ɲìŋke na si ŋkwɔ̀ raa ku fàa mɛ. Kàŋkuraŋɔ* mpyi maha fwore ɲìŋke e, maha mpyi lwɔhɔ na ku puni lwúu.
Ka Kafooŋi Kile si ɲìŋke pwoore tà lwɔ́ mà tɛ̀g'a nɔ̀ŋi* cyeere yaa. Lire kàntugo, ka u u shìŋi kafɛɛge fwɔ a le u múnawyiini i, ka tire cyeere si mpyi ɲyii yaaga.
Ka Kafooŋi Kile si cikɔɔgɔ yaa Edɛni kìni canŋa fworompe e, nàŋi u à yaa ke, maa uru yaha wani. Maa ciyi shiŋi puni pyi y'à fyîn ɲìŋke na, cire nisìnante ntemu yasɛɛre t'à táan ke. Maa shìŋi cige yaha cire puni niŋke e, ná cige ŋkemu ku maha sùpyaŋi pyi u à kacɛnni cè a wwû kapiini i ke.
10 Baŋi wà lwɔhɔ mpyi na fwu na fwore Edɛni kìni i, kuru ku mpyi na fwu cire ɲwɔh'i, wani u mpyi a táa baŋkeɲyi sicyɛɛre. 11 Baŋkeŋke niɲcyiige mɛge ɲyɛ Pishɔn, kuru na fwu na ntùuli Kyavila kìni puni funŋke e. Sɛɛnŋi na ɲyɛ lire kìni i. 12 Uru sɛɛnŋi ɲyɛ sɛɛnŋi yabili biliŋi. Sìnmɛ nùguntanga wumɔ mú na ntaa wani, pu mɛge ɲyɛ bideliyɔmu, ná lulushiŋi wà, u mɛge ɲyɛ onikisi. 13 Baŋkeŋke shɔnwoge mɛge ɲyɛ Gikyɔn, kuru na fwu na ntùuli Kushi kìni puni funŋke e. 14 Baŋkeŋke tanrawoge mɛge ɲyɛ Tigiri. Kuru na fwu Asiri kìni canŋafyinmpe e. Sicyɛrewoge mɛge ɲyɛ Efirati.
15 Ɲyɛ ka Kafooŋi Kile si sùpyaŋi yaha Edɛni cikɔɔge e, ur'à ku fàa, u s'a ku kàanmucaa. 16 Maa yi jwo u á: «Mu sí n-jà raa nte cire puni yasɛɛre lyî, 17 ŋka mu aha bú kapiini ná kacɛnni ɲcèŋi cige yasɛɛre tà lyî canŋke ŋkemu i ke, mu sí n-sìi n-kwû.»
18 Ɲyɛ lire kàntugo, ka Kafooŋi Kile si jwo: «Nàŋi u kwôro uye niŋkin, lire ɲyɛ a ɲwɔ mɛ. Mii sí tɛgɛfoo yaa u á ŋgemu u sí n-yaa ná u e ke.» 19 Kafooŋi Kile mpyi a pwoore tà lwɔ́ mà tɛ̀g'a sige yaare ná saɲcyɛɛnre puni yaa, ɲyɛ, maa ti puni yaha sùpyaŋi taan, maa u kàanmucya, pyiŋkanni na u sí ti mɛyi le ke, mɛgɛ maha mɛgɛ u à le ti mú niŋkin niŋkin na ke, yire mɛyi y'à pyi ti mɛyi. 20 Nàŋi mpyi a mɛyi le yatɔɔre puni na, maa mɛyi le saɲcyɛɛnre puni na, maa mɛyi le sige yaare puni na, mà li ta yire yaayi puni i u mpyi a tɛgɛfoo ta uye na, ŋgemu u sí n-yaa ná u e mɛ.
21 Ɲyɛ ka Kafooŋi Kile si nàŋi ŋɔ́n'a cùnnɔ. Mà u yaha puru ŋɔɔmpe na, ka u u u bèeɲcibileni là niŋkin wwû, maa kyambyimpe pà tɛ̀g'a lire wyiini tò. 22 Lire bèeɲcibileni, Kafooŋi Kile à yaa ceewe, mà kan nàŋ'á. 23 Tèni i nàŋ'à ceeŋi ɲya ke, ka u funntangawuŋi si jwo
«Anhaan, numɛ sa, mii shiŋi u ŋge.
U kaciiy'à fworo mii kaciiyi i.
U cyeer'à fworo mii cyeere e.
U mɛge sí n-le ceewe,
Ɲaha na yɛ u à fworo nɔ̀ŋi i* *Eburubii shɛɛnre e, nɔ̀ŋi ná ceeŋi jwuŋkanni mpyi na ŋko si mpyi niŋkin.
24 Lire kurugo nɔ̀ŋi sí u tuŋi ná u nuŋi yaha si mpwɔ u cwoŋi na, pi mú shuunni si mpyi shin niŋkin Pìi maha jwo: Lire kurugo nɔ̀ŋi ná u cwoŋi sí n-wwɔ̀ si mpyi shin niŋkin, nɔ̀ŋi ná u cwoŋi shwɔhɔŋ'à yaa u ɲwɔ mà tòro nɔ̀ŋi ná u sifeebii wuŋi na.. 25 Nɔ̀ŋi ná ceeŋi cípyire wuu pi mpyi. Ŋka wà ɲyɛ a mpyi a cwɔ̂nrɔ ná w'e mɛ.

*2:23 *Eburubii shɛɛnre e, nɔ̀ŋi ná ceeŋi jwuŋkanni mpyi na ŋko si mpyi niŋkin.

2:24 Pìi maha jwo: Lire kurugo nɔ̀ŋi ná u cwoŋi sí n-wwɔ̀ si mpyi shin niŋkin, nɔ̀ŋi ná u cwoŋi shwɔhɔŋ'à yaa u ɲwɔ mà tòro nɔ̀ŋi ná u sifeebii wuŋi na.