Lɛtɛrɛŋi u à tun Eburu shiinbil'á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Ŋge lɛtɛrɛŋ'à tun Eburubii dánafeebii pìl'á. Eburu shiinbii pi maha mpyi Yahutuubii ná Izirayɛli shiinbii. Shinŋi u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ ke, urufoo mɛge ɲyɛ a cè mɛ. U sémɛfooŋi mpyi a Yahutuubii saliyaŋi cè. Yahutuubii pi mpyi a dá Yesu na, ná pi mpyi yyefuge e ke, u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun pir'á, maa màban le pi e. U à li cyêe pi na na pi aha Yesu dániyaŋi yaha ŋkere na, maa Yahutuubii làdaabii kurigii ɲaare, pi sì tɔ̀ɔn ta lire e mɛ, ɲaha kurugo yɛ zhwoŋi sèe wuŋi na ntaa Yesu dániyaŋi kanni cye kurugo.
Ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛfooŋ'à li cyêe wuu na na Yesu à fànha tò Kile mɛ̀lɛkɛɛbii na. U à fànha tò Kile tùnntunŋi Musa na. U à fànha tò Yahutuubii sáragawwuubii ɲùŋufeebii na, ɲaha kurugo yɛ uru u ɲyɛ sáragawwuɲuŋufembwɔhe Kile yyahe taan.
Yesu na ɲyɛ Mɛlikisedɛki fiige, uru na mpyi saanwa maa mpyi sáragawwu Ibirayima tèni i (Zhenɛzi 14.17-24). Sárayi pi mpyi maha wwû tèecyiini i ke, yire mpyi na jìn'a sùpyire kapegigii yàfa ti na mɛ. Ŋka Yesu à uye pyi sáraga maa wuu kapegigii yàfa wuu na tɔɔgɔ niŋkin fo tèekwombaa.
Ŋge sémɛŋi sémɛfooŋ'à màban le Eburu dánafeebil'e, bà pi si mpyi si dá Yesu na tèrigii puni i si piye waha Kile kuni i ali yyefuge tèni i, bà Ibirayima ná pi sanmpii mpyi a piye pwɔ Kile na yyefuge e mɛ.
1
Kile à jwo ná wuu e u Jyaŋi cye kurugo
Tèecyiini i, Kile à jwo ná wuu tulyeyi i tooyo niɲyahaya ná pyiŋkannigii niɲyahagii na u tùnntunmpii cye kurugo. Ŋka ɲcyii tèrigii nizanŋkil'e, u à jwo ná wuu e u Jyaŋi cye kurugo, u à uru ŋgemu tìŋɛ mà pyi yaayi punifoo ke, uru cye kurugo Kile à yaayi puni dá. Uru u ɲyɛ Kile sìnampe bɛ̀ɛnmpe ná Kile nàɲjaŋi yabiliŋi. U jwumpe fànhe ɲyahaŋi cye kurugo, diɲyɛŋi yaayi pun'à yiye cû. Sùpyire kapegigii yàfaŋi kàntugo, u à kàr'a sà ntɛ̀ɛn nìɲyiŋi i Kile Siŋi Punifoo kàniŋɛ cyɛge na.
Yesu Kirisita à fànha tò mɛ̀lɛkɛɛbii na
Mɛge u à ta Kile á ke, bà kur'à fànha tò mɛ̀lɛkɛɛbii woge na mɛ, amuni u tayyéreg'à pêe mɛ̀lɛkɛɛbii woge na. Kile à têl'a jwo u mɛ̀lɛkɛŋi ŋgir'á na:
«Mu u ɲyɛ mii Jyaŋi,
niɲjaa mii à pyi mu Tuŋi* Zaburu 2.7» yɛ?
U mú ɲyɛ a têl'a jwo mɛ̀lɛkɛŋi wà tufiige kyaa na:
«Mii sí n‑pyi u Tuŋi,
u sí n‑pyi mii Jyaŋi 2 Samuwɛli 7.14; 1 Izirayɛli Saanre 17.13» mɛ.
Ŋka u Jyaŋi u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na ke, tèni i u sí núru uru tun diɲyɛŋi i ke, u sí n‑jwo Pìi maha jwo: «Ŋka u Jyaŋi u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na ke, tèni i u à uru tun diɲyɛŋi i ke, u à jwo:» :
«Kile mɛ̀lɛkɛɛbii, yii puni pi a u pêre§ Duterenɔmu 32.43
Ɲje y'à jwo mɛ̀lɛkɛɛbii kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i ke, yire yi ɲyɛ:
«Kile à u mɛ̀lɛkɛɛbii pyi kafɛɛgɛ,
maa u báarapyiibii pyi na bɛ̀ɛnmɛ* Zaburu 104.4. Pìi maha jwo: «Kile à kafɛɛge pyi u tùnntunŋɔ, maa kileɲini pyi u báarapyi.»
Ŋka Kile à yi jwo u Jyaŋi á:
«Mu u ɲyɛ Kile, mu sí n‑kwôro ɲùŋufente e tèrigii puni i.
Mpii ɲùŋɔ na mu ɲyɛ ke, mu à tíi pir'á.
Ntìiŋi karigii cyi à táan mu á,
ntiimbaaŋi karigii ɲyɛ a sàa táan mu á mɛ.
Lire kurugo, e Kile! Mu u Kileŋi à mu cwɔɔnrɔ,
maa mu pêe mà tòro mu fyèɲwɔhɔshiinbii taan,
maa funntange sùguro mu ɲuŋ'i nùguntan sìnmɛ fiige Zaburu 45.6,7
10 Maa núr'à jwo:
«Kafooŋi, mà lwɔ́ fo tasiige e, mu u à ɲìŋke dá,
mu cyɛge k'à nìɲyiŋi yaa.
11 Yire puni sí n‑pa n‑pînni, ŋka mu wi ke, mu sí n‑kwôro fo tèekwombaa.
Yi puni sí n‑pa lyɛ bà vàanŋa maha lyɛ mɛ.
12 Mu sí yi kûru bà sùpya maha vàanŋa kûru mɛ,
yi sí n‑pa fáa bà sùpya maha u vàanndeŋɛ fáa mɛ.
Ŋka mu wi ke, mu sí n‑kwôro ma lyempe e,
mu canmpyaagii sì n‑kwɔ̀ mɛ Zaburu 102.25-27
13 Mɛ̀lɛkɛŋi ŋgi Kile à têl'a pyi:
«Ta ma a pa ntɛ̀ɛn na kàniŋɛ cyɛge na,
fo mii aha mu zàmpɛɛnbii pyi mu tooyi tatahage§ Zaburu 110.1» yɛ?
14 Mɛ̀lɛkɛɛbii ɲyɛ ɲaha shi yɛ? Múnaa yaaya kanna yi ɲyɛ yi yi Kile báaraŋi laage e. Nùmpanŋk'à bégel'a yaha mpiimu mɛɛ na ke, Kile à pi tun pi i mpa pire tɛ̀gɛ.

*1:5 Zaburu 2.7

1:5 2 Samuwɛli 7.14; 1 Izirayɛli Saanre 17.13

1:6 Pìi maha jwo: «Ŋka u Jyaŋi u ɲyɛ yaayi puni ɲùŋɔ na ke, tèni i u à uru tun diɲyɛŋi i ke, u à jwo:»

§1:6 Duterenɔmu 32.43

*1:7 Zaburu 104.4. Pìi maha jwo: «Kile à kafɛɛge pyi u tùnntunŋɔ, maa kileɲini pyi u báarapyi.»

1:9 Zaburu 45.6,7

1:12 Zaburu 102.25-27

§1:13 Zaburu 110.1