Lɛtɛrɛŋi Poli à tun Filemɔ á ke
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na Yesu kyaa yu ke, Poli à puru jwo Filemɔ á, ka u u dá pu na. Filemɔ na mpyi shinbwo, bilinaŋi wà na mpyi u á, uru mɛge na mpyi Onɛzimu. Ka uru bilinaŋi si mpa fê.
Lir'à pi ta pi à Poli cû a tò kàsuŋi i Kile Jwumpe ɲjwuŋi kurugo. Ɲyɛ ka Onɛzimu si fê a sà uye ta Poli yyére kàsuŋi i. Ɲyɛ lir'à pyi ke, ka Poli si wá na Yesu kyaa yu Onɛzimu á fo u à pa dá Yesu na. Lire kàntugo ka u u Poli tɛ̀gɛ Yesu kani ɲjwuŋi na sùpyire sannt'á. U kyaa mpyi a táan Poli á sèe sèl'e fo Poli mpyi maha u pyi uru jyaŋi mà tàanni ná Kile kuni i. Ɲyɛ tèni là à pa nɔ, ka Poli si li lwɔ́ uye funŋ'i na uru sí Onɛzimu núruŋɔ n‑tùugo Filemɔ á.
Lire tèni i, biliŋi n'a mpyi a fê, ka pi i núr'a u ta a cû, u ɲùŋufooŋi mpyi maha u kyérege, lire ɲyɛ mɛ maha u bò. Lire e Poli à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ a kan Filemɔ á, maa yi jwo u á na Onɛzimu ká núr'a nɔ u na, u àha u cû biliwe fiige mɛ, ŋka u u cû u cìnmpworo fiige mà tàanna ná Kile kuni i. Poli zòŋi mpyi na ŋkùre mpe jwumpe tajwuge e Filemɔ á Onɛzimu kyaa na mɛ, ɲaha kurugo yɛ u mpyi a tɛ̀ɛn ná l'e na ur'à jwo a kùuŋɔ cyage ŋkemu na ke, na Filemɔ sí li pyi n‑tòro kuru cyage taan. Puru mpe jwumpe cye kurugo, Poli mpyi a yi fɛ̂ɛn a cyán Filemɔ taan na u Onɛzimu cye yaha bilere na.
1
Poli à Filemɔ shɛ́ɛre
Mii Poli u ɲyɛ kàsuŋi i Yesu Kirisita kurugo ke, mii ná wuu cìnmpworoŋi Timɔti u à ŋge lɛtɛrɛŋi tun mu Filemɔ á, wuu cevooŋi ná wuu báarapyiɲɛɛŋi, ná mu Afya á wuu cìnmpworocwoŋi ná mu Arisipi u à wuu tɛ̀gɛ zhìleni na Kile jwumpe yyaha yyére zhèŋi kurugo ke, ná dánafeebii pi maha piye bínnini mu Filemɔ bage e ke. Wuu Tuŋi Kile ná wuu Kafooŋi Yesu Kirisita pi ɲwɔ yii na, pi i yyeɲiŋke kan yii á.
Poli à lógo na dánafeebii kyal'à táan Filemɔ á
Filemɔ, tère o tère e mii à Kile ɲáare ke, mii maha u shɛ́ɛre mu kurugo, ɲaha na yɛ mii à lógo na Kile shiinbii kyal'à táan mu á, ali numɛ mu à maye tíiŋɛ Kafooŋi Yesu na. Lire kurugo mii na Kile ɲáare mu á, Kile kuni l'à wuu pyi wuu à wwɔ̀ ke, bà kuru wwoɲɛɛge si mpyi s'a sì yyaha na mɛ, yaayi niɲcɛnɲyi wuu à ta Kirisita á ke, kuru wwoɲɛɛge ku ma pyi mà yire cè a ɲwɔ. Pyiŋkanni na Kile wuubii kyal'à táan mu á ke, lir'à mii funŋke táan maa màban le mii i sèl'e. Mii cìnmpworoŋi, lire mpyiŋi cye kurugo, mu à Kile wuubii zòmpyaagii waha.
Poli à Filemɔ ɲáare bilinaŋi Onɛzimu kyaa na
Lire kurugo mii sí kyaa niŋkin cya mu á. Mà tàanna ná wuu wwoɲɛɛge e Kirisita na, mii mpyi na sí n‑jà fànha cyán mu na mu u li pyi. Ŋka Kile wuubii ntàannamagare ti ɲyɛ mu i ke, tire kurugo mii sí mu ɲáare ma a li pyi. Funŋɔ cwo li na na mii Poli yyecwugo wuŋi pi à cû a tò kàsuŋi i Yesu Kirisita kurugo ke, mii u na mu ɲáare. 10 Onɛzimu kurugo mii na mu ɲáare, ɲaha na yɛ u à pyi numɛ mii pyà Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e naha kàsuŋi i. 11 Tèni l'e, u kaɲwɔɔ mpyi mu á mɛ. Ŋka numɛ, u kaɲwɔɔn'à ta mii ná mu á. 12 Ali mà li ta u kyal'à waha mii na bà mii yabiliŋi kan'à waha naye na mɛ, mii sí u núruŋɔ n‑tùugo mu á. 13 Mà mii yaha naha kàsuŋi i Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo, li mpyi na sí n-táan mii i mà u yaha naye taan, u raa karii pyi mii á mu cyaga. 14 Ŋka mii à li sɔ̂nŋ'a ta na mii ɲyɛ a yaa mii u kyaa pyi mu kàntugo ná mii ɲyɛ a li jwo mu á, ka mu u li ɔɔn shwɔ mà yɛ. Mii la ɲyɛ sì mu kárama mu u kacɛnnɛ pyi mii á mɛ, fo ndemu ká fworo mu i ke.
15 Li sí n‑jà n‑ta Onɛzimu à láha mu na tère nimbilere e, si núru ŋkwɔ̀ mpyi ná mu i fo tèekwombaa. 16 U saha sì n‑pyi mu biliwe kanna mɛ, u sí n‑pwɔ́rɔ biliwe na, u sí n‑pyi mu cìnmpworo. U kyal'à táan mii á sèl'e, ŋka u kyal'à yaa li taan mu á mà tòro mii na, ɲaha na yɛ u ɲyɛ mu wu, maa mpyi Kafooŋi Yesu wu mú. 17 Ɲyɛ kampyi mii à sìi mu cìnmpworo mà tàanna ná Kile kuni i, mii n'a mpyi a shà mu yyére, mu mpyi na sí mii cû ɲwɔ cùŋkanni ndemu na ke, mii na li caa mu á, Onɛzimu ká nɔ mu na, ma a u cû a ɲwɔ amuni. 18 U aha nta u à kakyara pyi mu á, lire ɲyɛ mɛ mu fwoo ká nta u na, mii sí cyire puni tò. 19 Mii Poli yabiliŋi cyɛge k'à mpe jwumpe puni sémɛ na mii sí mu fwɔhigii puni tò, mii sì na wuuni jáara mu na mɛ, lir'à li cyêe na mii fwoo ɲyɛ mu na, ɲaha na yɛ mii à mu le Kile kuni i.
20 Mii cìnmpworoŋi, mii la ɲyɛ ma a lire kacɛnni niŋkinŋi pyi na á Kafooŋi Yesu kurugo, ma a màban le mii i Kirisita wwoɲɛɛge e. 21 Mii à li cè na nde mii à cya mu á ke, na mu sí lire pyi mii á. Lire kurugo mii à ŋge lɛtɛrɛŋi tùugo mu á. Mii mú à tɛ̀ɛn ná l'e na mii à jwo a kùuŋɔ cyage ŋkemu na ke, mu sí li pyi n‑tòro kuru cyage taan.
22 Ɲyɛ ta na bashɔnge bégeli, mii à tɛ̀ɛn ná l'e, Kile sí yii ɲareyi shwɔ pi i mii cye yaha mii i sà fworo mu na.
Fwùŋi nizanŋi
23 Epafirasi u naha naha ná mii i kàsuŋi i Yesu Kirisita mɛgɛ kurugo ke, u à mu shɛ́ɛre. 24 Mii báarapyiɲɛɛbii Marika ná Asitariki ná Demasi ná Luka à mu shɛ́ɛre mú.
25 Kafooŋi Yesu Kirisita u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á.