3
Kile à ɲwɔ wuu na maa wuu shwɔ mana
Yi jwo dánafeebil'á ma a pi funŋɔ cwo, na pi piye tîrige fànhafeebii ná kìni ɲùŋufeebil'á, pi i pi ɲwɔmɛɛni cû, pi i piye pwɔ kacɛnŋkii mpyiŋi na tèrigii puni i. Pi àha jwumpimɛ jwo sùpya na mɛ, pi àha raa kàshi kwùun mú mɛ, pi pyi lùtaanfee ná ɲùmpiŋɛfee tèrigii puni i. Tèni l'e, wuu mpyi funŋɔ baa shiin, maa ɲùŋɔ kyán Kile na. Wuu mpyi numpini i, marii wuu ɲyii karigii shiŋi puni pyi. Wuu mpyi shinpii, maa mpyi ná yiɲcyɛge e. Wuu kapyiiŋkii mpyi a pɛn sùpyire sannt'á, wuu ná wuye shwɔhɔl'e maa wuye pɛn mú. Ŋka tèni i wuu Shwofooŋi Kile à li cyêe sùpyire na na ur'à ɲwɔ, ti kyaa mú s'à táan ur'á ke, u à wuu shwɔ mana. Wuu kacɛnŋkii kurugo bà u à lire pyi mɛ. Kile à wuu ɲùɲaara ta maa wuu shwɔ, maa wuu jyé a fíniŋɛ. U à lire pyi u Munaani fànhe cye kurugo, maa wuu pyi sùpyii nivɔnmii bà wuu si mpyi si shìŋi nivɔnŋi ta mɛ. Kile à u Munaani le wuu e ná funvyinge e, wuu Shwofooŋi Yesu Kirisita cye kurugo. Lire pyiŋkanni na, u à ɲwɔ wuu na maa wuu tíi u yyahe taan, shìŋi niŋkwombaaŋi na wuu sɔ̀nŋɔr'à taha ke, bà wuu si mpyi si uru ta mɛ. Puru jwumpe na ɲyɛ kaɲyɛɛ.
Mii la ɲyɛ ma a pu jwo a waha dánafeebil'á bà pi si mpyi s'a kacɛnŋii pyi tèrigii puni i mɛ. Lir'à ɲwɔ, sùpyire puni tɔ̀ɔn na ɲyɛ lire e. Ma hà raa ma ɲwɔge leni nàkaante ɲùŋɔ baa woore e mɛ. Pi aha a wuu tulyeyi u tulyeyi mɛyi nàkaante pyi, ma hà ma ɲwɔge le t'e mɛ. Pi aha nàkaana pyi mà yyaha tíi ná MusaSaliyaŋi i marii piye tùnni, ma hà ɲjwo ná pi e mɛ. Tire nàkaante pun'à sìi ɲùŋɔ baa.
10 Ŋgemu ká a li caa si dánafeebii kuruŋke jya ke, urufoo yɛrɛ, u aha mpyi u ɲyɛ a li ɲwɔ yaha mɛ, jwo ná u e tozhɔnwogo. U aha mpyi u ɲyɛ a lógo mɛ, ma hà núru ŋgwɔ̀ ná u e kyaa na mɛ. 11 Mu à li cè na shin maha shin u ɲyɛ ná kuru funŋke shiŋi i ke, urufol'à fworo Kile kuni i, shinpi u ɲyɛ u wi, ɲaha na yɛ u kapyiiŋkil'à li cyêe na u ɲyɛ a tíi mɛ.
Yɛrɛge nizanŋke
12 Mii sí tùnntunŋɔ tun mu á, shwɔhɔl'e Aritemasi, lire ɲyɛ mɛ Tisike. Pi wà ha nɔ mu na, ma a maye waha, ma a mpa na yyére Nikopolisi kànhe e, ɲaha na yɛ mii la ɲyɛ si sà wyeere tèni pyi wani. 13 Zenasi u maha kìni saliyaŋi cyêre sùpyire na ke, maye waha ma a u ná Apolosi tɛ̀gɛ pi kùsheeni na, bà li si mpyi yaaga kà ŋkwɔ̀ pi kùuŋɔ mɛ. 14 Wuu cìnmpyiibii ɲyɛ a yaa pi pyi kaɲwɔɔ baa mɛ. Màban le pi e bà pi si mpyi s'a kacɛnŋkii shiŋi puni pyi tèrigii puni i s'a pìi tɛ̀re tèewaagil'e mɛ.
15 Cìnmpyiibii pi naha naha ná mii i ke, pire pun'à mu shɛ́ɛre. Wuu kyal'à táan mpiimu á Kile kuni i ke, wuu à pire puni shɛ́ɛre.
Kile u ɲwɔ yii puni na, u u jwó le yii á.