2
Yɛrɛŋkanni na Titi à yaa u a dánafeebii yɛrɛge ke
Mu wi ke Titi, ta kàlaŋi niɲcɛnŋi kaan sùpyir'á. Yi jwo nàŋkolyeebil'á na pi i piye pɛ̀rɛgɛ cè, pi i mpyi sèeshiin, pi i mpyi yákilifee, pi i piye waha Kile kuni i ná tàange ná lùtaanni i.
Yire ninuyi taha ciɲjyeebil'á mú, bà pi ɲaaraŋkanni si mpyi si ntàanna ná Kile kuni i mɛ, pi àha raa pi shinɲɛɛbii mɛyi kɛ̀ɛge mɛ, pi àha mpyi sinmbyaa mɛ; pi a sùpyire sannte leni kur'e, bà pi si mpyi si li cyêe cipyire na, pyiŋkanni na pi à yaa pi pi nàmbaabii ná pi pyìibii kyaa táan piy'á mɛ; pi i mpyi yákilifee, pi i mpyi fyìnmɛ sùpyii, pi i piye kan pi pyɛnyi báaraŋ'á, pi raa kacɛnŋii pyi; pi i pi nàmbaabii ɲwɔmyahigii cû, bà sùpyire si mpyi si Kile jwumpe le dá e mɛ.
Yire mu à yaa mu u jwo nàɲjiibil'á mú, na pi pyi yákilifee karigii puni i. Mu yabiliŋ'à yaa mu u pyi yyecyeenɛ kacɛnmpyiini i. Fànha le ma a sùpyire taanni ná zòvyinre e. Ta jwuntarampe kanni yu, bà sùpyire si mpyi pi àha raa cwo cyaga ɲaa mu na mɛ. Mu aha jà lire na, wuu zàmpɛɛnbii sí n‑sílege, pi mú saha sì tajwugo ta wuu na mɛ.
Yi jwo bilibil'á na pi piye tîrige pi ɲùŋufeebil'á karigii puni i, pi raa pi ɲyii karigii pyi. Pi àha raa pi ɲwɔ kwùun mɛ. 10 Pi àha pi yaaga yu mɛ, pi li cyêe tèrigii puni i na pire na ɲyɛ dánasupyii, jwumpe wuu ɲyɛ na yu wuu Shwofooŋi Kile kyaa na ke, bà sùpyire si mpyi si puru le dá e mɛ.
11 Ɲaha kurugo yɛ kacɛnni Kile à pyi ke, u à lire cyêe sùpyire na. Lire kacɛnni cye kurugo sùpyire puni sí n‑jà n‑shwɔ. 12 Lire kacɛnni kurugo, Kile à jwo na wuu cyé kapegigii na, wuu u kàntugo wà wuu ɲyii karigii nimpegigil'á. Lire ká mpyi, wuu sí n‑pyi ŋge diɲyɛŋi i yákilifee s'a katiigii pyi, s'a fyáge Kile na. 13 Wuu sɔ̀nŋɔr'à taha canmbwɔhe ŋkemu na, ná wuu na kuru sigili ke, kur'e wuu Shwofooŋi Yesu Kirisita u ɲyɛ wuu Kilebwooŋi ke, uru sí uye cyêe u sìnampe e. 14 U à uye pyi sáraga wuu kurugo, maa wuu ɲùŋɔ wwû kapegigii puni i. U à lire pyi bà wuu si mpyi si mpyi sùpyii fwɔnrɔ baa wuu, mpiimu Kile à cwɔɔnr'a yaha uye mɛɛ na ke, si wuye pwɔ kacɛnŋkii mpyiŋi na.
15 Ɲyɛ tayyérege Kile à kan mu á ke, mà tàanna ná kur'e fànha le ma a sùpyire yɛrɛge ná mpe jwumpe e bà pi si mpyi si ŋkwôro Kile kuni i mɛ. Wà ɲyɛ a yaa u mu wíl'a faha mɛ.