4
Kile à taŋɔŋɔ ɲwɔmɛɛ lwɔ́ u pyìibil'á
Ɲyɛ Kile à u ɲwɔmɛɛni kan na wuu sí n‑pyi ná ur'e u taŋɔŋke e. Lire e wuu pun'à yaa wuu wuye waha, wuu wà kà ŋkwɔ̀ ŋkùuŋɔ kuru cyage na mɛ. Wuu à Jwumpe Nintanmpe lógo, bà wuu tulyeyi mpyi a pu lógo mɛ. Ŋka wuu à li ɲya na pu ɲyɛ a yafyin ɲwɔ pi na mɛ, ɲaha na yɛ pi à pu lógo, ŋka pi ɲyɛ a dá pu na mɛ. Lire kurugo pi ɲyɛ a jyè taŋɔŋke e mɛ. Wuu pi à dániyaŋi pyi ke, wuu pi sí n‑jyè kuru taŋɔŋke e. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a dániyaŋi pyi mɛ, Kile à jwo pire kyaa na:
«Mii lùyiri wuŋ'à kâa,
taŋɔŋke mii à bégel'a yaha ke,
pi sì n‑sìi n‑jyè kur'e mɛ* Zaburu 95.11
Mà li ta taŋɔŋk'à yaa, ɲaha na yɛ Kile à kwɔ̀ ku báaraŋi na fo tèni i diɲyɛŋ'à dá ke. Yii li cè, y'à jwo cibilaage canmpyibaashɔnwuuni kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
«Kile à kwɔ̀ u báaraŋi puni na, maa ŋɔ̀ canmpyibaashɔnwuuni Zhenɛzi 2.2»
Y'à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi cyage kabɛr'e na:
«Taŋɔŋke mii à bégel'a yaha ke,
pi sì n‑sìi n‑jyè kur'e mɛ Zaburu 95.11
Mpii pi à pyi shincyiibii mà Jwumpe Nintanmpe lógo ke, pire ɲyɛ a ɲɛn'a dá pu na mɛ. Lire l'à li ta, taŋɔŋke Kile à bégel'a yaha ke, pi ɲyɛ a jà a jyè kur'e mɛ. Ŋka piibɛrii sí n‑jà n‑jyè k'e. Lire kurugo Kile mpyi a canŋke kabɛrɛ kan ku ɲjyìŋi mɛɛ na, kuru ku ɲyɛ niɲjaa. Shincyiibii Kile ɲwɔmɛɛni yahaŋkwooni kàntugo, yyee niɲyahigil'à tòro ke, ka Kile si jwumpe pà jwo saanŋi Dawuda cye kurugo, puru pu mpe:
«Yii aha Kile mɛjwuuni lógo niɲjaa,
yii àha yii niŋgyigigii waha mɛ§ Zaburu 95.7,8
Taŋɔŋke nivɔnŋke kyaa l'à jwo ke, kìni i Zhozuwe à kàre ná sùpyire e ke, lire bà mɛ. Kampyi lire kìni li mpyi li li, Kile sàha mpyi na sì taŋɔŋke kabɛrɛ kyaa jwo mɛ. Ɲyɛ Kile wuubii sí n‑jyè kuru taŋɔŋke e si ŋɔ̀, bà Kile à ŋɔ̀ canmpyibaashɔnwuuni mɛ. 10 Ŋgemu ká jyè kuru taŋɔŋke e ke, urufoo sí ŋɔ̀ u báaraŋi na, bà Kile à u wuŋi pyi a kwɔ̀ maa ŋɔ̀ mɛ. 11 Lire e ke wuu wuye waha wuu u jyè kuru taŋɔŋke e, wà kà ŋkwɔ̀ mpyi kàntugo bà Kile ɲwɔmɛɛcumbaabil'à li pyi mɛ.
12 Kile jwumpe na ɲyɛ ɲyii na, pu fành'à ɲyaha. Pu ɲwɔg'à táan kàshikwɔnŋwɔɔgɔ ɲwɔyi shuunni woge na. Pu maha jyè sùpyaŋi cyeere e fo maha u zòmbilini ná u múnaani láha yiye na, mà sà nɔ kacizogompe ná kaciiyi sìnmpe na. Pu maha sùpyaŋi zòŋi ná u sɔ̀nŋɔre kàanmucya fo maha ɲcè. 13 Yadaŋke kà tufiige ɲyɛ a sìi ŋkemu k'à ŋwɔhɔ Kile na mɛ. U ɲyiwiini bɛ̀ɛnmp'à wu yi puni na. Ur'á wuu puni sí sà wuu nintaga yyaha jwo.
Yesu u ɲyɛ wuu sáragawwuɲuŋufembwɔhe
14 Ɲyɛ wuu à li cè na sáragawwuɲuŋufembwɔhɔ na ɲyɛ wuu á ŋkemu k'à dùg'a kàre fo Kile yyére ke, kuru ku ɲyɛ Yesu, Kile Jyaŋi. Lire e ke Kile kuni i wuu ɲyɛ ke, wuu wuye waha, wuu u ŋkwôro l'e. 15 Sáragawwuɲuŋufembwɔhe ku ɲyɛ ku sì n‑jà ɲùɲaara ta wuu na wuu fànhaɲcyɛrɛrɛ karigil'e mɛ, kuru bà ku ɲyɛ wuu woge mɛ. Bà Sitaanniŋi maha wuu sɔ̀nni na wàa kapegigii shiŋi puni na mɛ, amuni Sitaanniŋi à ku sɔ̀n a wíi, ŋka ku ɲyɛ a kapii pyi mɛ. 16 Lire e ke wuu wuu zòompii waha, wuu file Kile saanre yatɛɛnŋke na, uru u à ɲwɔ maa mpyi wuu saanŋi. Lire ká mpyi, u sí ɲùɲaara ta wuu na. Wuu la ká mpyi u wuu tɛ̀gɛ tèni ndemu i ke, u sí ɲwɔ wuu na.

*4:3 Zaburu 95.11

4:4 Zhenɛzi 2.2

4:5 Zaburu 95.11

§4:7 Zaburu 95.7,8