5
Ɲyɛ Izirayɛli shiinbii shwɔhɔl'e, sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe maha ɲcwɔɔnrɔ, ku s'a sùpyire ná Kile shwɔ̀hɔŋi yaa. Kuru ku maha sùpyire yaayi niŋkanyi ná ti sárayi niŋgwuyi kaan Kile á, bà Kile si mpyi si ti kapegigii yàfa ti na mɛ. Sáragawwuubii ɲùŋufembwɔhe fànhe mú à cyɛ́rɛ, puru funŋke e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a Kile kuni cè mɛ, mà bâra mpii pi à wurugo l'e ke, ku maha jà a pire tɛ̀gɛ ná lùtaanni i. Tire fànhaɲcyɛrɛre kurugo, bà ku maha sùpyire kapegigii yàfaŋi sárayi wwû mɛ, amuni ku maha yaa ku ku yabiliŋi wogigii sárayi wwû. Wà ɲyɛ na kuru mɛbwɔhe kaan uy'á mɛ, ŋka Kile yini li maha ku nɔ wà na, bà Arɔn wuun'à pyi mɛ.
Amuni Kirisita wuun'à pyi. Uru bà u à uye pyi sáragawwuɲuŋufembwɔhe mɛ. U à ti pèente ta Kile á, uru ŋgemu u à jwo:
«Mu u ɲyɛ mii Jyaŋi,
niɲjaa mii à pyi mu Tuŋi* Zaburu 2.7» ke.
Kile à jwo u á sahaŋki:
«Mu à pyi tèrigii puni sáragawwuŋi Mɛlikisedɛki fiige Zaburu 110.4
Mà Yesu yaha ɲìŋke na, u mpyi a cè na Kile sí n‑jà uru shwɔ kwùŋi na. U à uye tîrige Kile á, maa mɛjwuuni dùrugo maa u ɲáare fànha na fo mà ɲyilwɔhe tîrige, ka Kile si u ɲarege shwɔ, ɲaha na yɛ u à uye tîrige. U mɛ́n'à sìi Kile Jyaŋi ke, u mpyi maha Kile ɲwɔmɛɛcunte taanni yyefuge cye kurugo. Kile à u pyi u à fûnŋɔ. Lire kurugo mpii pi à u ɲwɔmɛɛni cû ke, Kile à u pyi u à pire puni shwɔ fo tèekwombaa. 10 Yii li cè na sáragawwuɲuŋufembwɔhe shiŋi u mpyi Mɛlikisedɛki ke, kuru shiŋi Kile à pyi u wi.
Yii àha Kile kuni yaha mɛ
11 Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, karii niɲyahagii na ɲyɛ wuu á mà jwo yii á puru kyaa na, ŋka cyi yyaha cèm'à pɛn yii á, ɲaha na yɛ yii ɲyɛ na kyaa yyaha cìn'a ta mɛ. 12 Numɛ mpyi a yaa li yii ta yii à pyi cyelentii, ŋka ali numɛ, pi saha na yii taanni Kile kuni karigii niɲcyiigii na. Yii na ɲyɛ mu à jwo pìnmpinɲyɛya. Jirimpe kanni yii ɲyɛ na ŋwɔre, ɲjyìŋi fànhe k'à ɲyaha ke, yii sì n‑jà uru lyî mɛ. 13 Shinŋi u ɲyɛ na uye ɲwɔ caa ná jirimpe kanni i ke, uru na ɲyɛ pìnmpinɲyaga, u ɲyɛ a kacɛnnɛ cè a wwû kapil'e mɛ. 14 Ŋka shinlyeebii pi maha fànhaɲyahaga yalyire lyî, pire yákilibil'à nɔ pi kacɛnnɛ cè a wwû kapil'e, ɲaha na yɛ pi à têe cyi na.

*5:5 Zaburu 2.7

5:6 Zaburu 110.4