12
Mariyama à Yesu tooyi tìri ná sìnmɛ nùguntan wum'i
Yahutuubiibilereŋkwoŋi kataanni mpyi a byanhara, ku sanŋa mpyi canmpyaa baani. Ka Yesu si núr'a kàre Bɛtani kànhe e. Lazari u mpyi a ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, uru na mpyi kuru kànhe e. Ka pi i yal'a shwɔhɔ Yesu á kuru kànhe na, Marita u mpyi na tire yalyire karigii cwɔɔnre. Lazari mú na mpyi ná Yesu i talyige e. Mà pi yaha pi i lyî, Mariyama à sìnmɛ nùguntan wumɔ loŋgara wumɔ* Puru sìnmpe mpyi a ta cige ŋgemu i ke, kuru mɛge mpyi: «naridi». bwuu wu Yesu tooyi na, maa u ɲùɲjoore tɛ̀g'a yi cwuugo. Ka sìnmpe nùge si bage funŋke puni ɲî. Yesu cyelempyaŋi mɛge ku ɲyɛ Zhudasi Isikariyoti, ŋge u mpyi na sí n‑pa Yesu le cye e ke, ka uru si jwo: «Ɲaha na mpe sìnmpe ɲyɛ a pɛ́rɛ maa pu wyɛ́rɛŋi kan fòŋɔfeebil'á mà yɛ? Pu lwɔɔre mpyi na sí n‑jà shin niŋkin yyee niŋkin báara sàra kwɔ̀.» Zhudasi mpyi a puru jwumpe jwo fòŋɔfeebii kurugo mɛ, u na mpyi nàŋkaawa, uru u mpyi na wyɛ́rɛŋi bégeli, u mpyi maha wyɛ́rɛŋi lwúu. Ka Yesu si jwo: «Láha ceeŋi na! Mii canntoŋke kurugo u à nde pyi. Fòŋɔfeebii ɲyɛ naha ná yii e tèrigii puni i, mii sí sì n‑pyi ná yii e tèrigii puni i mà dɛ!»
Sáragawwuubii ɲùŋufeebil'à jwo pire sí Lazari bò
Ɲyɛ Yahutuubil'à lógo na Yesu na ɲyɛ Bɛtani kànhe e ke, ka pi niɲyahamii si ŋkàre wani. Pi ɲyɛ a mpyi a kàre Yesu yabiliŋi kanni ɲyaŋi kurugo mɛ, ŋka Lazari u à ɲɛ̀ a yige kwùŋi i ke, si uru ɲya mú. 10  Kile sáragawwuubii ɲùŋufeebil'à puru lógo ke, maa jwo: «Kampyi lire li, wuu sí Lazari bò» 11 ɲaha na yɛ Lazari kurugo Yahutuubii niɲyahamii mpyi na dániyaŋi pyi Yesu na, marii fwore pire ɲwɔh'i.
Saanŋi Yesu à jyè Zheruzalɛmu kànhe e
(Macwo 21.1-11; Marika 1.1-11; Luka 19. 28-40)
12 Ɲyɛ kuru canŋke nùmpanŋa na, shinɲyahara na mpyi Zheruzalɛmu kànhe e Yahutuubii bilereŋkwoŋi kataann'á, pi à lógo na Yesu na wá kuro na. 13 Ka pi i sháhaŋkeɲyi kyɛɛgɛ maa fworo na Yesu bêni. Pi mpyi na ŋko fànha na:
«Yabwɔhe!
Ŋgemu u ɲyɛ na ma Kafooŋi Kile mɛge na ke,
Kile u jwó le u á!
Izirayɛli saanŋi wi Zaburu 118.25, 26
14 Yesu à dùfaanɲjaaga ta a dùg'a tɛ̀ɛn, mu à jwo bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na:
15 «Siyɔn kànhe pyìibii, yii àha raa fyáge mɛ!
Yii wíi, yii saanŋi na ma,
u à tɛ̀ɛn dùfaanɲjaaga Saanwa ká dùgo dùfaanŋa na, lire li mpyi yyeɲiŋke ná maye ntìrigeŋi saɲcyɛɛnni. ɲuŋ'i§ Zakari 9.9
16  Cyelempyiibii ɲyɛ a mpyi a pu yyaha cè lire tèni i mɛ, ŋka Yesu à pa ɲɛ̀ a fworo kwùŋi i, mà jyè Kile pèente e ke, lire kani li mpyi a sémɛ u kyaa na ke, ka pi funɲyi si nta a cwo lire na, maa li ɲya na l'à tòro li jwuŋkanni na.
17 Ɲyɛ sùpyire ti mpyi ná Yesu i, Lazari buwuŋi taɲɛŋke e fanŋke na ke, tire mpyi na lire kani yyaha yu. 18 Lire kakyanhani Yesu à pyi ke, lire kyaa sùpyir'à lógo maa fwor'a kàr'a sà u ɲùŋɔ bɛ̂. 19  Farizhɛɛnbil'à lire ɲya ke, maa wá na yu piy'á: «Yii yabilimpii ɲyii wà u na kɛ! Ali yafyin, wuu sì n‑jà li pyi ŋge nàŋi na mɛ, ɲaha na yɛ diɲyɛ pun'à taha u fye e.»
Nùmpanŋke ná pèente taŋkanni
20 Kataanni tèni i, mpii pi mpyi a pa Zheruzalɛmu i mpa Kile ɲáare ke, Girɛkiibii pìi na mpyi pire shwɔhɔl'e. 21 Ka pire Girɛkiibii pìi sí yîr'a nɔ Filipi na, ŋge u mpyi na yîri Bɛtisayida kànhe e, Galile kùluni i ke, maa jwo: «Wuu na mu ɲáare, wuu la ɲyɛ si Yesu ɲya.» 22 Ka Filipi si ŋkàr'a sà yi jwo Andire á, ka pi mú shuunni si yîr'a kàre Yesu yyére, mà sà yi jwo. 23 Ka Yesu si pi pyi: «Tèn'à nɔ numɛ, Supyaŋi Jyaŋi u jyè u pèente e.» 24 Maa núr'a jwo: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, sùmabilini ká mpyi li ɲyɛ a jyè ɲìŋke e maa fwɔ́nhɔ mɛ, li maha ŋkwôro liye niŋkin, ŋka l'aha jyè ɲìŋke e maa fyîn a fworo, li maha yasɛrɛ niɲyahara pyi. 25 Ŋgemu la ká mpyi si u niɲjaaŋi yaa ɲwɔ ke, urufoo sì nùmpanŋa ta mɛ, ŋka ŋgemu ká kàntugo wà u niɲjaaŋ'á ke, urufoo sí nùmpanŋa ta. 26 Shin maha shin la ká mpyi s'a báare mii á ke, u à yaa u taha mii fye e. Cyage e mii ɲyɛ ke, mii báarapyiŋi sí n‑pyi wani mú. Ŋgemu ká a báare mii á ke, Tufooŋi sí urufoo pêe.»
Yesu à u kwùŋi kyaa jwo
27 Ka Yesu si núr'a jwo: «Numɛ, mii funŋk'à pɛn, tá mii ɲyɛ a yaa mii u Tufooŋi ɲáare u na shwɔ nde tèni yyefuge na mɛ? Ŋka mii à pa diɲyɛŋi i nde tèni yyefuge mɛɛ na. 28 Tufooŋi, ma mɛge mpèeŋi cyêe.» Ka mɛjwuu si yîri nìɲyiŋi na: «Mii à ku pêe mà kwɔ̀, ŋka mii sí ku pêe sahaŋki.»
29 Sùpyire ti mpyi wani kuru cyage e, maa lire mɛjwuuni lógo ke, ka pìi si jwo: «Kileŋ'à tîn.» Ka pìi si jwo: «Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà u à jwo ná u e.» 30 Ka Yesu si pi pyi: «Nde mɛjwuuni ɲyɛ a fworo nìɲyiŋi na mii kurugo mɛ, yii kurugo l'à fworo. 31 Numɛ Kile sí yoge kwɔ̀n diɲyɛ sùpyire na, si ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi kɔ̀rɔ ɲjîrige u ɲùŋufente na. 32 Mii aha bú yîri ɲìŋke na mà dùgo nìɲyiŋi na, mii sí sùpyire puni yyaha kɛ̂ɛnŋɛ naye yyére.» 33 Yesu mpyi na sí n‑kwû pyiŋkanni ndemu na ke, lire u mpyi a jwo a cyêe sùpyire na amɛ. 34 Ka sùpyire si u pyi: «L'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na “Kile Niɲcwɔnrɔŋi sì n‑sìi n‑kwû mɛ.” Ŋka mu à jwo na Supyaŋi Jyaŋi à yaa u lwɔ́ a yîrige nìɲyiŋi na. Lire tèni i ke, jo u ɲyɛ Supyaŋi Jyaŋi yɛ?» 35 Ka Yesu si pi pyi: «Bɛ̀ɛnmpe saha ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, pu sì mɔ sahaŋki mɛ, yii a ɲaare pu na, bà numpini si mpyi l'àha bú mpâa yii e mɛ, numpini ɲaarafooŋi ɲyɛ a u tashage cè mɛ. 36 Bɛ̀ɛnmpe na ɲyɛ yii shwɔhɔl'e numɛ, ŋge u à puru bɛ̀ɛnmpe kan ke, yii dá uru na, bà yii si mpyi si mpyi puru bɛ̀ɛnmpe e mɛ.»
Yesu à puru jwo ke, maa yîri pi taan ma kàre cyage kabɛr'e, maa sà ŋwɔhɔ wani.
Yahutuubii ɲùŋufeebii ɲyɛ a dá Yesu na mɛ
37 Yesu mɛ́n'à kakyanhala karii niɲyahagii pyi sùpyire ɲyii na ke, lire ɲyɛ a pi pyi pi à dá u na mɛ. 38 Lir'à pyi ke, Kile tùnntunŋi Ezayi à jwumpe mpemu jwo tèecyiini i ke, pur'à fûnŋɔ na:
«Kafooŋi Kile, jofoo u à dá wuu jwumpe na yɛ?
Jofoo na Kafooŋi Kile à u sífente cyêe yɛ* Ezayi 53.1
39 Nde li mpyi a pi pyi pi sì n‑jà n‑dá mɛ, Ezayi à lire yyaha jwo. U à jwo:
40 «Kile à pi pyi fyinmii,
maa pi funɲyi tò,
ɲaha na yɛ nde pi la ɲyɛ si zìi vyìinnɛ ke,
lire li ɲyɛ ɲyiɲyaani
ná karigii yyahe ɲcèŋi
ná pi mpaŋi mii Kile yyére si ticuumpe ta Ezayi 6.10
41 Ezayi mpyi a Yesu pèente ɲya, maa u kyaa jwo, lire kurugo u mpyi a puru jwumpe jwo.
42 Ŋka puru jwumpe ná pu wuuni mú i, Yahutuubii ɲùŋufeebii niɲyahamil'à dá Yesu na, ŋka Farizhɛɛnbii yyaha fyagare kurugo, pi ɲyɛ a ɲɛn'a yi jwo a yige mɛ, pi àha bú ŋkwɔ̀ pi kɔ̀re ɲjige Kile Jwumpe kàlambage e mɛ. 43 Sùpyire t'a Yahutuubii ɲùŋufeebii pêre, lir'à táan pi á mà tòro Kile u a pi pêre.
Yesu jwumpe ná Tufooŋi wumpe ɲyɛ niŋkin
44 Canŋka Yesu à jwo fànha na: «Ŋgemu ká dá mii na ke, urufoo ɲyɛ a dá mii kanni na mɛ, urufoo mú à dá mii tunvooŋi na. 45 Ŋgemu ká mii ɲya ke, urufoo mú à mii tunvooŋi ɲya. 46 Mii wi ke, mii à pa ŋge diɲyɛŋi i si mpyi bɛ̀ɛnmɛ, bà shin maha shin u à dá mii na ke, urufoo kà núru ɲaare numpini i mɛ. 47 Ŋgemu ká mii jwumpe lógo, u sí ɲyɛ na pu kurigii ɲaare mɛ, mii bà u sí yoge kwɔ̀n urufoo na mɛ. Mii ɲyɛ a pa si mpa yoge kwɔ̀n diɲyɛŋi na mɛ, mii à pa si mpa u shwɔ. 48 Ŋgemu ká mii ná na jwumpe cyé ke, yoge sí n‑kwɔ̀n urufoo na. Mii jwumpe niɲjwumpe pu sí yoge kwɔ̀n urufoo na diɲyɛŋi canŋkwɔge. 49 Mii ɲyɛ a jwo naye ɲùŋɔ kurugo mɛ, mii Tuŋi u à mii tun ke, uru u à mii jwumpe niɲjwumpe puni cyêe mii na. 50 Mii mú s'à cè na puru jwumpe pu maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan sùpyaŋ'á. Tufooŋi à yi jwo mii á jwuŋkanni ndemu na ke, amuni mii à yi taha yii á.»

*12:3 Puru sìnmpe mpyi a ta cige ŋgemu i ke, kuru mɛge mpyi: «naridi».

12:13 Zaburu 118.25, 26

12:15 Saanwa ká dùgo dùfaanŋa na, lire li mpyi yyeɲiŋke ná maye ntìrigeŋi saɲcyɛɛnni.

§12:15 Zakari 9.9

*12:38 Ezayi 53.1

12:40 Ezayi 6.10