13
Yesu à u cyelempyiibii tooyi jyé
Yahutuubiibilereŋkwoŋi kataanni mpyi a nɔ a kwɔ̀, Yesu mpyi a cè na uru tèefworon'à nɔ ŋge diɲyɛŋi i s'a ŋkɛ̀ɛge u Tuŋi Kile yyére. Ɲyɛ ka u u u tàange tɛgɛlɛ baa woge cyêe u diɲyɛŋi tàanɲɛɛbii na.
Yesu ná u cyelempyiibii mpyi na numpilaga lyìge lyî, lir'à Sitaanniŋi ta u à sɔ̀nŋɔre le Simɔ Isikariyoti jyaŋi Zhudasi i u u Yesu le cye e. Yesu mpyi a cè na Tufooŋi à sífente puni le uru cye e, maa ɲcè mú na ur'à fworo Kile e, na uru sí núru n‑kàre Kile yyére.
Ka u u yîri talyige e, maa u vàanntinmbwɔhe wwû mà yaha, maa vàanŋke kà lwɔ́ mà tɛ̀g'a uye bînni* Yire vàanɲyi ná yi leŋkanni Yesu mpyi a le ke, bilibii pi mpyi maha mpyi amuni, bilibii báara u mpyi tooyi ɲjyìŋi mú.. Maa lwɔhe kà le yaage k'e mà tɛ̀gɛ na u cyelempyiibii puni niŋkin niŋkinŋi tooyi jyíi, maa yi cwuuge ná vàanŋke e.
U à pa nɔ Simɔ Pyɛri na ke, ka uru la si mpyi si ɲcyé, maa jwo: «Kafooŋi, mu yabiliŋi u sí mii tooyi jyé la?» Ka Yesu si u pyi: «Nde mii na mpyi ke, mu sì n‑jà lire ɲwɔhe cè numɛ mɛ, fo kàntugo yyére.» Ka Pyɛri si jwo: «Ɔnhɔ! Mu sì n‑sìi mii tooyi jyé mɛ.» Ka Yesu si jwo: «Mii aha mpyi mii ɲyɛ a mu tooyi jyé mɛ, mii ná mu kawwoo saha ɲyɛ mɛ.» Ka Simɔ Pyɛri si jwo: «Kafooŋi, l'aha mpyi amuni, ma hà na tooyi kanni jyé mɛ, mii cyeyi ná ɲùŋke mú jyé.» 10 Ka Yesu si jwo: «Ŋgemu u à wùl'a cwó ke, urufoo tɛgɛni li ɲyɛ mà tooyi jyé. Ɲyɛ yii s'à fíniŋɛ, ŋka yii puni bà mɛ.» 11 Yesu mpyi a cè na wà sí uru le cye e, u bá mpyi a urufoo cè, lire na u à jwo pi puni ɲyɛ a fíniŋɛ mɛ.
12 Yesu à pi tooyi jyé a kwɔ̀ ke, maa u vàanntinŋke le maa ntɛ̀ɛn talyige e maa pi yíbe: «Nde mii à pyi yii na numɛ ke, yii à lire ɲwɔhe cè la? 13 Yii maha mii yiri “Cyelentuŋi” ná “Kafooŋi.” Yii tànga na ɲyɛ, mii u ɲyɛ ure. 14 Ɲyɛ mii u ɲyɛ yii Kafooŋi ná Cyelentuŋi ke, mii à yii tooyi jyé, kuru cyage e yii mú à yaa yii a yiye tooyi jyíi. 15 Mii à nde pyi a cyêe yii na, bà mii à li pyi mɛ, yii mú s'à li pyi ná yiye e. 16 Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, báarapyiŋi sì n‑jà n‑pêe u ɲùŋufooŋi na mɛ, tùnntunŋi mú sì n‑jà n‑pêe u tunvooŋi na mɛ. 17 Numɛ, yii à ɲcyii karigii cè, yii aha ɲɛɛ na ntùuli cyi jwuŋkanni na, yii wuuni sí ɲwɔ.
18 Yii puni kyaa na bà mii ɲyɛ mɛ, mpii mii à cwɔɔnrɔ ke, mii à pire cè. Ŋka Kile Jwumpe Semɛŋi à mpemu jwo ke, p'à yaa pu fûnŋɔ. L'à sémɛ
“Mii lyìɲɛɛŋ'à mii tɔɔge lwɔ́ Zaburu 41.10.”
19 Mii na puru yu yii á numɛ, si yaa ná li tèepyiini i l'à nɔ, l'aha bú nɔ, bà yii si mpyi si ɲcè na “Mii u ɲyɛ ŋge u ɲyɛ ke Kile à uye cyêe Musa na, maa jwo na uru mɛge ku ɲyɛ: «Mii u ɲyɛ ŋge u ɲyɛ ke.».” 20 Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, ŋgemu ká ɲɛɛ mii tùnntunŋi na ke, urufol'à ɲɛɛ mii na, ŋgemu sí ká ɲɛɛ mii na ke, urufol'à ɲɛɛ mii tunvooŋi na mú.»
Yesu à jwo na Zhudasi sí uru le cye e
(Macwo 26.20-25; Marika 14.17-21; Luka 22.21-23)
21 Ɲyɛ Yesu à puru jwumpe jwo ke, ka u funŋke si mpɛn sèl'e. Ka u u pu fíniŋ'a jwo pi á: «Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo yii á, shin niŋkin na naha yii shwɔhɔl'e, ŋge u sí n‑pa mii le cye e ke.»
22 U à puru jwo ke, ka cyelempyiibii si wá na piye wíi, shinŋi kyaa na Yesu ɲyɛ ke, pi ɲyɛ a cè mɛ. 23 Yesu cyelempyaŋi kyaa li mpyi a táan u á sèl'e ke, uru u mpyi a tɛ̀ɛn u taan talyige e. 24 Ka Simɔ Pyɛri si cyɛge yîrige u á, na u Yesu yíbe shinŋi kyaa na u ɲyɛ ke. 25 Ka uru cyelempyaŋi si fɛ̂ɛn Yesu kàmpanŋke na, maa u yíbe: «Kafooŋi, jofoo kyaa na mu ɲyɛ yɛ?» 26 Ka Yesu si u pyi: «Mii sí ŋke bwúurukwɔnge fyinmɛ. Mii aha ku kan ŋgemu á ke, urufoo kyaa li. Amuni u à bwúuruŋi lwɔ́, maa u kan Simɔ Isikariyoti jyaŋi Zhudasi á.» 27 Cyage e bwúuruŋ'à kan Zhudasi á ke, ka Sitaanniŋi si ntíl'a jyè u e. Ka Yesu si u pyi: «Nde mu la ɲyɛ si mpyi ke, li pyi fwɔfwɔ.»
28 Ŋka Yesu lyìɲɛɛŋi wà mpyi a mpe jwumpe ɲwɔhɔ cè mɛ. 29 Zhudasi u mpyi na wyɛ́rɛŋi bégeli ke, ka pìi si wá na sɔ̂nŋi na Yesu à u tun u sà kataanni yaayi yà shwɔ, lire ɲyɛ mɛ u sà fòŋɔfeebii pìi kan§ Bilereŋkwoŋi kataanni i, Kileɲaarebage ɲwɔyi mpyi maha múg'a yaha. Lire pyiŋkanni na, fòŋɔfeebii mpyi maha sa ntɛ̀ɛn wani, sùpyir'a sì wá na si na yaayi kaan pi á.. 30 Zhudasi à bwúurukwɔnge shwɔ a lyî cyage ŋkemu i ke, maa ntíl'a funŋke wyɛ̀rɛŋ'a fworo. Numpilage mpyi a wwɔ̀ a kwɔ̀.
Yesu à to nivɔnŋɔ kan u cyelempyiibil'á
31 Ɲyɛ Zhudasi Isikariyoti à fworo ke, ka Yesu si jwo u cyelempyiibil'á: «Supyaŋi Jyaŋi sí u pèente ta numɛ, Kile pèente sí raa ɲaa u e. 32 Lire ká mpyi, li saha sì mɔ mɛ, Kile sí u sífente kan Supyaŋi Jyaŋi á pi ŋgwòŋi funŋke e. 33 Mii pyìibii, mii saha sì mɔ ná yii e mɛ. Yii sí raa mii caa, ɲje mii à jwo Yahutuubii ɲùŋufeebil'á ke, mii sí yire jwo yii á numɛ mú, cyage e mii na ŋkɛ̀ɛge ke, yii sì n‑jà nɔ wani mɛ. 34 Lire kurugo mii sí to nivɔnŋɔ kan yii á. Yii yiye kyaa táan yiy'á. Bà yii kyal'à táan mii á mɛ, yii yiye kyaa táan yiy'á lire pyiŋkanni na. 35 Tàange ká mpyi yii shwɔhɔl'e, lire e sùpyire puni sí n‑cè na yii ɲyɛ mii cyelempyii.»
Yesu à jwo na Pyɛri sí n‑pa jwo na u ɲyɛ a uru cè mɛ
(Macwo 26.31-35; Marika 14.27-31; Luka 22.31-34)
36 Ka Simɔ Pyɛri si Yesu yíbe: «Kafooŋi, lire tèni i ke, taa mu kɛ̀ɛge ke?» Ka Yesu si u pyi: «Mu sì n‑jà n‑pa mii fye e numɛ mɛ, kàntugo yyére, mu sí n‑ta n‑pa mii fye e.» 37 Ka Pyɛri si núr'a u pyi: «Kafooŋi, ɲaha kurugo mii sì n‑jà n‑pa mu fye e numɛ mà yɛ? Mii à tɛ̀ɛn li tɛɛnl'e si na múnaani kan mu kurugo.» 38 Ka Yesu si u pyi: «Sèe la? Mu sí ɲɛɛ ma múnaani kan mii kurugo la? Sèeŋi na mii sí n‑sìi yi jwo mu á, ŋkùpecyiini sí mu ta mu à jwo a nɔ tooyo taanre na na mu ɲyɛ a mii cè mɛ.»

*13:4 Yire vàanɲyi ná yi leŋkanni Yesu mpyi a le ke, bilibii pi mpyi maha mpyi amuni, bilibii báara u mpyi tooyi ɲjyìŋi mú.

13:18 Zaburu 41.10

13:19 Kile à uye cyêe Musa na, maa jwo na uru mɛge ku ɲyɛ: «Mii u ɲyɛ ŋge u ɲyɛ ke.»

§13:29 Bilereŋkwoŋi kataanni i, Kileɲaarebage ɲwɔyi mpyi maha múg'a yaha. Lire pyiŋkanni na, fòŋɔfeebii mpyi maha sa ntɛ̀ɛn wani, sùpyir'a sì wá na si na yaayi kaan pi á.