2
Yesu ziŋi kani
(Macwo 1.18-25)
Ɲyɛ tèni là à pa nɔ, ka saanbwɔhe Ogusiti si tùnnturo tun na sùpyire puni mɛyi yi sémɛ. Lire l'à pyi mɛsemɛni niɲcyiini, l'à pyi mà Kirinisi ta Siri kìni ɲùŋɔ na. Sùpyire puni mpyi na sì na pi mɛyi sémɛni pi tukanyi na. Ka Yusufu si yîri Nazarɛti kànhe e Galile kùluni i mà kàre saanŋi Dawuda kànhe na, Bɛtilɛhɛmu i, Zhude kùluni i, ɲaha na yɛ Yusufu mpyi Dawuda tùluge sùpya. U ná u tàcwoŋi Mariyama mpyi a kàre wani mɛyi zèmɛŋi kurugo. Mariyama laa wuŋi u mpyi. Mà pi yaha Bɛtilɛhɛmu i, ka Mariyama laani tèesini si nɔ. Ka u u u jyaŋi niɲcyiiŋi si, maa u le vàanɲyi i mà sínniŋɛ yatɔɔre yabyage funŋ'i, ɲaha na yɛ pi mpyi a tatirige ta nàmpwuunbii tashwɔnge e mɛ.
Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà à Yesu ziŋi kyaa jwo mpànahabii pìl'á
Ɲyɛ mpànahabii pìi na mpyi puru kwùumpe e. Pi mpyi maha shwùun ɲyii na sige e, marii pi mpàabii saɲcwɔnŋi sigili. Ka Kafooŋi Kile mɛ̀lɛkɛŋi wà si uye cyêe pi na, ka Kafooŋi Kile sìnampe bɛ̀ɛnmpe si mîni kuru cyage e mà pi kwûulo, ka pi i fyá sèe sèl'e. 10 Ka mɛ̀lɛkɛŋi si yi jwo pi á: «Yii àha vyá mɛ, mii sí múguro kyaa nimbwoo jwo yii á, lire sí n‑pyi yii shiŋi puni wuu. 11 Niɲjaa numpilage yabiliŋi i, Shwofol'à si yii á Dawuda kànhe na. Uru u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi ná Kafooŋi. 12 Amɛ yii sí li cè, yii sí pìnmpinɲyɛga ta pi à le a sínniŋɛ vàanɲyi i yatɔɔre yabyage k'e.»
13 Lire tèni i, ka mɛ̀lɛkɛkuruŋɔ nimbwɔhɔ si mpâl'a pa bínni uru mɛ̀lɛkɛŋi taan, marii Kile pêre na:
14 «Pèente ti taha Kile na nìɲyiŋi na.
Mpii kyaa l'à táan Kile á ke, yyeɲiŋke ku pyi ɲìŋke na pire shwɔhɔl'e.»
15 Tèni i mɛ̀lɛkɛɛbil'à yîri mpànahabii taan mà dùgo nìɲyiŋi na ke, ka mpànahabii si yi jwo piy'á: «Yii a wá, wuu u shà Bɛtilɛhɛmu i, Kafooŋi Kile à wuu pyi wuu à kani ndemu cè ke, wuu u sà lire wíi.» 16 Ka pi i fyâl'a kàr'a sà Mariyama ná Yusufu ta wani, maa pìnmpinɲyɛge nizinnage ɲya yatɔɔre lùbyakwɔɔge funŋ'i. 17 Pi à pìnmpinɲyɛge ɲya ke, jwumpe Kile mɛ̀lɛkɛŋi mpyi a jwo pi á ku kyaa na ke, ka pi i puru puni jwo, 18 ka li i mpyi kakyanhala pu lógofeebii pun'á. 19 Ŋka Mariyama wi ke, ur'à cyire karigii yaha u yákiliŋi na, marii sɔ̂nŋi cyi na. 20 Lire kàntugo ka mpànahabii si núr'a kàre pi tayirige e, pi mpyi na Kile pêre marii u kêre pi karigii nindogogii ná niɲyagii kurugo. Cyire karigil'à pyi bà Kile mɛ̀lɛkɛŋi mpyi a cyi jwo mɛ.
Pi à kàre ná Yesu pìnmpinɲyɛ wuŋi i Kileɲaarebage e
21 Pyàŋi canzege canmpyibaatanrewuuni na, ka pi i u kwɔ̀n, maa u mɛge le Yesu. Kile mɛ̀lɛkɛŋi mpyi a kuru mɛge le pyàŋi na mà jwo u nuŋi u u laani ta ke.
22 Ɲyɛ mà tàanna ná MusaSaliyaŋi i, sìiveente canmpyaagil'à kwɔ̀ ke, ka Yusufu ná Mariyama si ŋkàre Zheruzalɛmu kànhe e ná pyàŋi i mà sà ŋkan Kafooŋi Kile á, 23 bà l'à sémɛ Kafooŋi Kile Saliyaŋi i na: «Pùnampyire niɲcyiire puni sí n‑pyi Kafooŋi Kile woro* Ɛkizodi 13.2, 12
24 Sárage kyaa Kafooŋi Kile mpyi a jwo Saliyaŋi i mà yyaha tíi ná sìivooŋi tufeempe kani i ke, pi à kuru wwû mú. Kuru sárage ku mpyi: «Sanmpanra shuunni, lire ɲyɛ mɛ sanmpanmpwɔrɔɲjaara shuunni Levitiki 12.8
25 Nàŋi wà na mpyi wani Zheruzalɛmu i, u mɛge mpyi Simiyɔn. U mpyi a tíi maa fyáge Kile na. U mpyi na Izirayɛli shiinbii Tɛgɛfooŋi mpaŋi sigili. Kile Munaani mpyi ná u e. 26 L'à li cyêe u na na u sì n‑kwû ná u ɲyɛ a Kafooŋi Kile Niɲcwɔnrɔŋi ɲya mɛ. 27 Ɲyɛ tèni i Yesu sifeebil'à sà nɔ ná u e Kileɲaarebage e Kile Saliyaŋi karigii mɛɛ na ke, ka Kile Munaani si Simiyɔn yyaha cû a lèŋɛ Kileɲaarebage e. 28 Ka u u pìnmpinɲyɛge cû u cyeyi i, maa Kile kêe na:
29 «Kafooŋi Kile, mii u ɲyɛ mu báarapyiŋi ke, numɛ mu sí n‑jà mii yaha mii u kwû yyeɲiŋke e,
nde mu à jwo ke, mu à lire pyi a kwɔ̀,
30 ɲaha na yɛ Shwofooŋi mu à tun ke, mii ɲyiin'à uru ɲya niɲjaa.
31 Ŋge mu à kan diɲyɛŋi sùpyire shiŋi puni kurugo ke,
32 u sí n‑pyi bɛ̀ɛnmɛ mpemu pu sí mu cyêe supyishiŋi puni na ke,
Izirayɛli shiinbii pi ɲyɛ mu wuubii ke, si pire mɛge pyi ku táan.»
33 Puru jwumpe Simiyɔn mpyi a jwo Yesu kyaa na ke, puru mpyi a Yesu sifeebii kàkyanhala. 34 Ka Simiyɔn si jwó le pi á, maa yi jwo Yesu nuŋi Mariyama á: «Ŋge pyàŋi kapani li ɲyɛ Izirayɛli shiinbil'á, mà shinɲyahara cyán si shinɲyahara yîrige. U sí n‑pyi kacyeele, ŋka pìi sí n‑cyé li na. 35 Lire pyiŋkanni na, supyiɲyahara funzɔnŋɔre sí n‑yige cyíinŋi na. Mu wi ke Mariyama, kani là sí n‑pa mu súugo ma zòŋi na, mu à jwo kàshikwɔnŋwɔɔ l'à mu sú u na.»
36-37 Ciɲjyeŋi wà na mpyi wani, u mpyi a yyee beecyɛɛre ná sicyɛɛre (84) kwɔ̀, uru na mpyi Kile tùnntunŋɔ, u mɛge mpyi Ana. U tuŋi mɛge mpyi Fanuwɛli. Ashɛri tùluge sùpya u mpyi u wi. Uru ceeŋi mpyi a yyee baashuunni pyi nàmbage e, ka u pooŋi si ŋkwû. Ka u u ŋkwôro nɔ̀ baa. Pìlaga bâra canŋa na, u mpyi maha mpyi súnleni ná Kileɲarege na Kileɲaarebage e. 38 Uru ciɲjyeŋi mú à sà Yesu sifeebii ta wani, maa Kile kêe, mpii pi mpyi na Zheruzalɛmu kànhe shiinbii ɲùŋgwuure sigili ke, maa Yesu kyaa jwo pir'á.
39 Ɲyɛ Yusufu ná Mariyama à Kafooŋi Kile Saliyaŋi kurigii puni ɲaara a kwɔ̀ ke, maa núr'a kàre Nazarɛti i, pi kànhe na, Galile kùluni i. 40 Pyàŋi mpyi na lyɛge ná fànhe e, u yákiliŋi mpyi a pêe sèl'e. Kile mpyi a ɲwɔ u na maa mpyi ná u e.
Yesu ná u sifeebil'à kàre bilereŋkwoŋi kataanni na
41-42 Yyee maha yyee, Yesu sifeebii mpyi maha ŋkàre ná u e Zheruzalɛmu kànhe e bilereŋkwoŋi kataann'á mà tàanna ná Yahutuubii làdaŋi i. Ɲyɛ yyeeni kataann'á pi à kàre mà Yesu shìŋi yaha yyee kɛ ná shuunni na ke, 43 lire kataann'à pa ŋkwɔ̀, ka pi i núru na ŋkɛ̀ɛge ke, ka Yesu si ntɛ̀ɛn Zheruzalɛmu i u sifeebii pàama.
44 Pi mpyi na sɔ̂nŋi na Yesu ná pire shɛ̀rɛfeebii pi sí n‑ta pi i ma siɲcyan. Pi à ɲaara a canŋke kwɔ̀, pi ɲyɛ a u ɲya mɛ, ka pi i wá na u caa pi cìnmpyiibii ná pi shincempii shwɔhɔl'e. 45 Pi à u cya a kànha pire shwɔhɔl'e ke, maa núru na u caa na ŋkɛ̀ɛge Zheruzalɛmu i. 46 Canmpyaa taanre tatoroge e, ka pi i sà u ta u à tɛ̀ɛn Kileɲaarebage e Kile Saliyaŋi cyelentiibii shwɔhɔl'e, marii pi jwumpe núru, marii pi yíbili. 47 Mpii pi mpyi na u jwumpe núru ke, u yákilifente ná u ɲwɔshwɔɔre mpyi a pire puni kàkyanhala. 48 Tèni i u sifeebil'à u ɲya ke, ka li i mpâa pi e, ka u nuŋi si u pyi: «Yesu, ɲaha mu à pyi ná wuu e amɛ yɛ? Mii ná mu tuŋi funmpɛn wuubii mpyi na mu caa.» 49 Ka u u pi pyi: «Ɲaha na yii ɲyɛ na mii caa yɛ? Yii ɲyɛ a cè na mii à yaa mii u a na Tuŋi karigii cwɔɔnre mà?» 50 Ŋka u sifeebii mpyi a puru jwumpe ɲwɔhe cè mɛ.
51 Ɲyɛ ka Yesu si núr'a kàre ná u sifeebil'e Nazarɛti kànhe e. U mpyi a pi ɲwɔmɛɛni cû. Ka u nuŋi si cyire karigii puni yaha uye funŋ'i, marii sɔ̂nŋi cyi na.
52 Yesu mpyi na lyɛge, là sí i bârali u yákilifente na. U kyaa mpyi a táan Kile á, maa ntáan sùpyir'á mú.

*2:23 Ɛkizodi 13.2, 12

2:24 Levitiki 12.8